Search glas

12-07-17

G & L Beijer Sexmånadersrapport 2012

  • Nettoomsättningen steg med 27 procent till 3481,1 mkr (2741,5).
  • Rörelseresultatet ökade med sex procent till 210,1 mkr (197,8).
  • Periodens resultat exklusive realisationsvinster steg med åtta procent till 150,4 mkr (139,4). Periodens resultat inklusive realisationsvinster uppgick till 172,4 mkr (177,5).
  • Vinsten per aktie exklusive realisationsvinster uppgick till 3,42 kronor (3,20). Inklusive realisationsvinster uppgick vinsten per aktie till 3,94 kronor (4,10).
  • Aktiesplit 2:1 genomförd i juni.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agentur­produkter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luft­konditionering.

Omsättning
G & L Beijer fortsatte att utvecklas positivt med en ökning av omsättningen och stigande rörelseresultat under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period före­gående år. Omsättningsökningen förklaras av förvärv medan omsättningen för jämförbara enheter gick ned beroende på en dämpad efterfrågan på vissa marknader och valutajusteringar från en starkare krona.

Koncernens omsättning ökade med 27 procent till 3481,1 mkr (2741,5) under det första halvåret. Omsättningen under det andra kvartalet steg med 24 procent till 1826,3 mkr (1473,0). De stora förvärven av Toshibas verksamhet inom luftkonditionering och värme samt United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien svarade för omsättningsökningen under respektive period.

Valutajusterat och exklusive förvärv, d v s organiskt, minskade omsättningen med cirka tre procent under halvårsperioden och med cirka sju procent under det andra kvartalet jämfört med motsvarande perioder 2011. Den lägre försäljningsvolymen kan i huvudsak hänföras till Central­europa med Belgien, Holland och Schweiz, vilka därtill hade ett mycket starkt första halvår 2011. Volymerna gick även ned något i Frankrike, Italien och Spanien.

Försäljningen i Södra Afrika och Thailand har fortsatt att utvecklas positivt. Försäljningen i Norden, Storbritannien och Östeuropa var stabil.

Förvärven har sammantaget bidragit med 825 mkr i omsättning under det första halvåret och med 457 mkr under det andra kvartalet. Integrationen av United Refrigerations verksamheter i Frankrike och Storbritannien går fortsatt enligt plan. Verksamheterna har omstrukturerats vilket resulterat i lägre omkostnader. Toshibas verksamhet inom luftkonditionering och värme har likaså utvecklats i enlighet med förväntningarna. Omsättningen för Toshibaverksamheten var lägre under första halvåret 2012 jämfört med samma period 2011 som var ett starkt halvår. Jämfört med det första halvåret 2010 var omsättningen högre under motsvarande period 2012. Toshibas verksamhet har ett starkare konjunkturcykliskt inslag än G & L Beijers övriga verksamhet.

Resultat
Koncernens rörelseresultat steg med sex procent till 210,1 mkr (197,8) under det första halvåret. Under det andra kvartalet ökade rörelseresultatet med tre procent till 129,0 mkr (125,6). Resultatförbättringarna förklaras i allt väsentligt av bidrag från de förvärvade verksamheterna.

Koncernens finansnetto blev 7,8 mkr (50,3) under halvårsperioden och -7,5 mkr (0,3) under det andra kvartalet. I finansnettot under sexmånadersperioden ingår realisationsvinster om 22,0 mkr från avyttring av andel i intresse­bolag Förvaltnings AB Norra Vallgatan första kvartalet 2012. Under första kvartalet 2011 ingår avyttring av aktier i Beijer Alma med 51,7 mkr.

Resultatet före skatt uppgick till 217,9 mkr (248,1) under årets sex första månader. Det blev 121,5 mkr (125,9) under det andra kvartalet. Resultatet efter skatt minskade till 172,4 mkr (177,5) under halvårsperioden men ökade till 93,0 mkr (89,7) under det andra kvartalet. Vinsten per aktie blev 3,94 kronor (4,10) under sexmånadersperioden. Exklusive realisa­tionsvinsterna uppgick vinsten per aktie till 3,42 kronor (3,20).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 55,1 mkr (97,8) under det första halvåret 2012. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 492,0 mkr (525,7). Det egna kapitalet uppgick till 2402,7 mkr (2302,2) vid halvårsskiftet. Nettoskulden var 1383,9 mkr (372,9) Soliditeten uppgick till 43,0 procent (55,0). Medeltalet anställda var under perioden 2120 (1817).

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade i januari 2012 norska Ecofrigo AS. Bolaget omsätter cirka 35 mkr på årsbasis och har sex anställda. Ecofrigo är ett projektinriktat kyldistributions­företag, verksamt främst inom projektering och distribution av miljövänliga kylaggregat och köldmedier. Förvärvet kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet i Norge såväl geografiskt som produktmässigt. Ecofrigo ingår i G & L Beijers räkenskaper från januari 2012.

I juni genomfördes en aktiesplit (2:1) som innebar att varje aktie delades upp i två aktier av samma aktieslag. Efter uppdelningen uppgår G & L Beijers totala antal aktier till 42 478 230 fördelat på 3 306 240 A-aktier och 39 171 990 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter uppdelningen till 72 234 390.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, person­beroende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moder­bolagets riskbild är densamma som koncernens.

Kommande rapporter
-  Delårsrapport för nio månader publiceras den 19 oktober 2012.
-  Bokslutskommuniké för 2012 publiceras i februari 2013.
-  Årsredovisning för 2012 publiceras i april 2013.


För mer information:
Joen Magnusson, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.

G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings­metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 17 juli 2012

Peter Jessen Jürgensen, Styrelsens ordförande         
Bernt Ingman, Styrelseledamot
Anne-Marie Pålsson, Styrelseledamot
William Striebe, Styrelseledamot
Philippe Delpech, Styrelseledamot
Joen Magnusson, Styrelseledamot, Verkställande direktör

www.beijers.com