Search glas

05-09-30 regulatorisk

G & L Beijer säljer och strukturerar om sitt ägande i Malmö Hamn AB

G & L Beijer AB säljer sin andel om 17,5 procent i Malmö Hamn AB. G & L Beijer erhåller totalt 19,5 mkr i köpeskilling, varav 9,8 mkr kontant, och gör samtidigt en realisationsvinst på 6,5 mkr efter skatt, vilket motsvarar drygt 1 krona per aktie. Realisationsvinsten kommer att redovisas i tredje kvartalet.

Köpare av aktierna är ett nybildat förvaltningsbolag som till 75 procent ägs av Tibia Konsult AB (Sten K Johnsson) och till 25 procent av Fastighets AB Malmö City. Det nybildade förvaltningsbolaget kommer i ett nästa steg att genomföra en riktad nyemission till G & L Beijer som därefter kommer att äga 49 procent i det nybildade bolaget.

Avsikten är att i ett senare skede erbjuda övriga privata aktieägare i Malmö Hamn AB att sälja sina aktier till det nybildade förvaltningsbolaget. Malmö kommun är största delägare i Malmö Hamn AB och äger 50 procent. Den nya ägarstrukturen har som mål att ta tillvara och utveckla värdena i Malmö Hamn AB, som bedriver hamnverksamhet tillsammans med Köpenhamns hamnbolag. År 2004 omsatte hamnverksamheten 545 mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 35,2 mkr.

Affären innebär att Beijerkoncernen minskar kapitalbindningen i rörelsefrämmande tillgångar samtidigt som G & L Beijer erhåller möjligheten till framtida värdeökning i Malmö Hamn AB.

Malmö den 30 september 2005
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91