Search glas

12-02-09

G & L Beijer Q4 2011

•    Nettoomsättningen steg med 16 procent till 5846,4 mkr (5044,3).

•    Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 432,5 mkr (344,0).

•    Årets resultat ökade med 45 procent till 374,1 mkr (258,7) inklusive en realisationsvinst på 51,7 mkr från avyttringen av aktier i Beijer Alma.

•    Vinsten per aktie uppgick till 16,98 kronor (18,85). Exklusive realisationsvinsten uppgick vinsten per aktie till 15,19 kronor (12,25).

•    Styrelsen föreslår en utdelning på 9,00 kr (8,00).

•    Aktiesplit 2:1.

 
Ovanstående avser kvarvarande verksamhet

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agentur­produkter och egenutvecklade produkter erbjuder sina
kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luft­konditionering.

Omsättning
G & L Beijer avslutade året starkt med en hög tillväxt och en kraftig resultatökning. Det innebar att koncernen för helåret uppvisade sin hittills högsta omsättning och ett nytt
rekordresultat från den löpande verksamheten. Omsättningen under helåret 2011 steg med 16 procent till 5846,4 mkr (5044,3). Organiskt steg omsättningen med cirka sju procent. I slutet av det första kvartalet 2010 avyttrades affärsområdet Beijer Tech vilket innebär att Beijer Techs omsättning och resultat inte ingår i jämförelsetalen för 2010. Dotterbolaget AIA avyttrades i slutet av 2011 och ingår inte i omsättning och resultat för 2011, då dessa endast avser kvarvarande verksamhet.

Under det fjärde kvartalet ökade koncernens omsättning med 38 procent till 1630,1 mkr (1178,1). De stora förvärven av Toshibas verksamhet inom kyla och luftkonditionering samt United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrikeoch Storbritannien svarade för merparten av försäljnings­ökningen. Övriga förvärv under året påverkade också omsättningen positivt. Den organiska tillväxten under det fjärde kvartalet uppgick till cirka fem procent.

Under året har den organiska volymökningen omfattat alla marknader där G & L Beijer verkar. Försäljningen på de nordiska marknaderna har utvecklats som koncernen i sin helhet. Sydeuropa med Frankrike, Italien och Spanien visade en något starkare tillväxt medan utvecklingen i Storbritannienoch Centraleuropa var något svagare. Östeuropa upp­visade en mycket stark tillväxt, om än från lägre nivåer. I Syd­afrika var utvecklingen också positiv med en stark tillväxt. Förvärven av Carriers kylgrossistverksamhet i Thailand
och italienska SCM Frigo har fortsatt utvecklats mycket positivt.

Resultat
Under helåret steg koncernens rörelseresultat med 26 procent till 432,5 mkr (344,0). Resultatförbättringen förklaras av ökade försäljningsvolymer, förvärv och en fortsatt god kostnadskontroll. Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet ökade med 50 procent till 120,2 mkr (80,1). Uppgången beror på ökad volym och synergieffekter från förvärv.

Under helåret uppgick koncernens finansnetto till 55,4 mkr (1,0) och -0,1 mkr (-0,5) under det fjärde kvartalet. I finans­nettot ingår realisationsvinsten från avyttringen av aktier i Beijer Alma med 51,7 mkr (0) samt en resultatandel på 12,7 mkr (8,0) från intresseföretag under helåret. Under det fjärde kvartalet ingick en resultatandel på 1,5 mkr (2,0).

Resultatet före skatt steg till 487,9 mkr (345,0) under helåret. Under det fjärde kvartalet ökade resultatet till 120,1 mkr (79,6). Resultatet efter skatt uppgick till 374,1 mkr (258,7) underhelåret och till 104,5 mkr (61,1) under det fjärde kvartalet. Vinsten per aktie uppgick till 16,98 kronor (18,85) under helåret. Exklusive realisationsvinsten uppgick vinsten per aktie till 15,19 kronor (12,25).

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 9,00 kronor (8,00) per aktie för verksamhetsåret 2011. Detta motsvarar totalt 190,8 mkr om de aktier som för närvarande innehas av bolaget undantas.

Split
Styrelsen föreslår årsstämman 2012 att besluta om en aktiesplit 2:1 för att förbättra likviditeten i aktien.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 991,6 mkr (36,3) under helåret 2011. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 677,2 mkr (478,4) vid årsskiftet. Det egna kapitalet uppgick till 2433,4 mkr (2358,7). Nettoskulden var 1141,1 mkr (395,4). Soliditeten uppgick till 47,8 procent (59,4). Medel­talet anställda var under året 1945 (1657).

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade i slutet av 2010 tillgångarna i Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Thailand. Under det första kvartalet 2011 förvärvades italienska SCM Frigo-gruppen. SCM Frigo designar, utvecklar och bygger kylaggregat. G & L Beijer förvärvade initialt 51 procent av aktierna i SCM Frigo med option på att förvärva resterande 49 procent. Båda bolagen ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2011.

G & L Beijer avyttrade under det första kvartalet hela innehavet om 2,7 miljoner aktier i Beijer Alma motsvarande 9,0 procent av kapitalet och 4,5 procent av rösterna. Avyttringen inbringade cirka 365 mkr i försäljningslikvid och G & L Beijer gjorde en realisationsvinst på 51,7 mkr.

G & L Beijer AB slutförde i september förvärvet av Toshibas distributionsverksamhet inom kyla, värme och luftkonditionering i elva europiska länder från Carrier Corporation. G & L
Beijer förstärker härmed sina positioner på den europiska marknaden. Affären innebar att Carrier överförde personal och nettotillgångar till G & L Beijer. Verksamheten har cirka 160 anställda. Den förvärvade verksamheten ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 oktober 2011. Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till 620 mkr. De förvärvade nettotillgångarna, som huvudsakligen består av lagertillgångar och rörelseskulder, uppgick till 200 mkr och övervärdet blev 420 mkr. Merparten av övervärdet bedöms vara skattemässigt avdragsgillt och utreds vidare. Förvärvet har under 2011 påverkat koncernens nettoomsättning med 242 mkr. Förvärvet skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med cirka 1170 mkr om de ingått i koncernen under hela året.

G & L Beijer AB slutförde under det fjärde kvartalet förvärvet av United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien. G & L Beijer stärker med förvärven sin position ytterligare på de franska och brittiska marknaderna. Förvärvet inkluderade två bolag, det franska bolaget Cofriset och det brittiska bolaget United Refrigeration (UK) Ltd. De förvärvade bolagen ingår i koncernens räkenskaper från 1 oktober 2011. Den sammanlagda köpeskillingen för förvärven uppgick till 167 mkr. De förvärvade nettotillgångarna, som huvudsakligen utgörs av lager, kundfordringar samt rörelseskulder, uppgick till 74 mkr innebärande ett över­värde om 93 mkr. Merparten av övervärdet utgörs av goodwill och är inte skattemässigt avdragsgillt. Förvärven har under 2011 påverkat koncernens nettoomsättning med 140 mkr. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med cirka 618 mkr om de ingått under hela året.

G & L Beijer genomförde i november två förvärv i Sydafrika och Mocambique som stärker koncernens position i södra Afrika. I Sydafrika förvärvades 100 procent av Phoenix Racks (Pty) Ltd. Phoenix Racks tillverkar kundanpassade kylaggregat. Bolaget omsätter 35 mkr på årsbasis och har 23 anställda. I Mocambique förvärvades ett nybildat bolag som förvärvat tillgångarna i bolaget Logos Industrias. Logos Industrias bedriver kylgrossistverksamhet och är distributör av produkter tillverkade av G & L Beijers sydafrikanska verksamhet. Bolaget omsätter cirka 15 mkr och har fem anställda. G & L Beijer förvärvade initialt 40 procent av det nybildade bolaget med option att förvärva resterande 60 procent inom 24 månader. Bolagen ingår i koncernens räkenskaper från det fjärde kvartalet 2011. Den sammanlagda köpeskillingen för förvärven uppgick till 17,3 mkr och har endast haft marginell påverkan på koncernens netto­omsättning och resultat under 2011.

I slutet av året avyttrade G & L Beijer verksamheten i det svenska dotterbolaget Asarum Industriaktiebolag (AIA) till italienska LU-VE Group. Samtidigt ingick G & L Beijer ett globalt samarbetsavtal med LU-VE om att distribuera deras produkter. Avyttringen av AIA var ett led i G & L Bejers strategi att renodla verksamheten till distribution av produkter inom kyla och luftkonditionering. AIA:s huvudsakliga verksamhet är tillverkning av värmeväxlare. Bolaget om­sätter cirka 100 mkr och har 75 anställda. G & L Beijers omsättning minskar med netto cirka 50 mkr. Vinsten per aktie påverkas marginellt positivt under 2012.

Efter räkenskapsårets utgång förvärvade G & L Beijer i januari 2012 det norska bolaget Ecofrigo. Bolaget är projektinriktat inom distribution av miljövänliga kylaggregat och köldmedier. Ecofrigo omsätter cirka 35 mkr och bolaget har sex anställda. Förvärvet förväntas påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. Ecofrigo ingår i G & L Beijers räkenskaper från januari 2012.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den all­männa ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt för­knippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åt­gärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moder­bolagets riskbild är densamma som koncernens.

Kommande rapporter
- Årsredovisning för 2011 publiceras i april 2012.
- Tremånadersrapport för 2012 publiceras den 25 april 2012.

 
Malmö den 9 februari 2012
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

För mer information:
Joen Magnusson, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning
av bolagets revisorer.

www.beijers.com