Search glas

08-09-22 regulatorisk

G & L Beijer och Carrier Corporation avser att skapa en europeisk plattform för en global expansion inom kylgrossistområdet

G & L Beijer AB och Carrier Corporation, ett dotterbolag till United Technologies Corporation i USA, tecknar ett letter of intent som innebär att G & L Beijer avser att förvärva Carriers grossistverksamhet i Europa och Sydafrika genom en riktad nyemission till Carrier Corporation.

• Sammanslagningen av bolagens verksamheter på dessa marknader skapar en stark aktör på den europeiska kylgrossistmarknaden i Europa och en solid plattform för en global expansion.

• Affären innebär att G & L Beijer kommer att ha en proformaomsättning på årsbasis på 5,9 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 517 mkr.

• Bolagen kompletterar varandra geografiskt i Europa och affären skapar en europeisk distributör med ett förstärkt och breddat produktprogram.

• Större geografisk täckning och ökade resurser ger utrymme till fler investeringar för att bygga ut distributionsnät, bättre produktutbud och effektivare säljorganisation.

• Installatörer och kunder kan dra fördel av ett större produkturval inom kyla och luftkonditionering.

• Affären bedöms medföra kostnadssynergier och innebär en förstärkt finansiell ställning för G & L Beijer.

• G & L Beijers nuvarande företagsledning kommer även fortsättningsvis att leda bolaget.

• G & L Beijer fortsätter att vara ett oberoende börsnoterat bolag på Stockholmsbörsen.

• Nuvarande aktieägare i G & L Beijer och Carrier kommer att inneha cirka 67 % respektive 33 % av rösterna och cirka 55 % respektive 45 % av kapitalet i G & L Beijer efter affären.

• Affären inbegriper enbart Carriers kylgrossistverksamhet. Dess övriga verksamheter inom kyla i Europa och Sydafrika, såsom kommersiell kyla till livsmedelsbranschen, kvarstår som en del i Carrier.

Malmö (22 september 2008).
G & L Beijer AB och Carrier Corporation, ett dotterbolag till United Technologies Corporation i USA, har tecknat en avsiktsförklaring att slå samman sina grossistverksamheter i Europa och Sydafrika inom kyla och luftkonditionering. Affären innebär att G & L Beijer kommer att ha en proformaomsättning på årsbasis på ca 5,9 miljarder kronor och ett rörelseresultat på ca 517 mkr.

Avsiktsförklaringen innebär att G & L Beijer förvärvar Carriers grossistverksamhet i Europa och Sydafrika. G & L Beijer kommer i sin tur att utge nya aktier till Carrier. G & L Beijer fortsätter som ett oberoende börsnoterat bolag på Stockholmsbörsen och nuvarande ledning kvarstår i sina befattningar. G & L Beijers aktieägare och Carrier kommer att inneha 67 % respektive 33 % av rösterna och 55 % respektive 45 % av kapitalet i bolaget. G & L Beijers styrelse kommer att utökas från fem till sju ledamöter varav två ledamöter utses av Carrier.

Sammanslagningen av G & L Beijers och Carriers verksamheter skapar en stark koncern inom kylgrossistverksamhet i Europa och en solid plattform för en global expansion. Större geografisk täckning och ökade resurser kommer att ge möjlighet till ökade investeringar i distributionsnätet och bättre produkttillgänglighet. Installatörer och kunder kommer att få ett större urval och luftkonditionerings- och kylprodukter blir mer tillgängliga.

G & L Beijer och Carrier kompletterar varandra i Europa. Carrier är även en stor aktör i Sydafrika. De sammanslagna verksamheterna kommer att finnas i 21 länder, däribland de nordiska och baltiska länderna, Storbritannien, Holland, Spanien, Belgien, Schweiz, Frankrike, Italien, några länder i Östeuropa och Sydafrika. Carrier kommer även att bidra med ett utökat produktutbud till G & L Beijers nuvarande produktprogram.

- Vi ser enormt positivt på vår potential att öka tillväxten inom G & L Beijer, vilket innebär ett betydande värdeskapande för våra aktieägare genom affären. Sett till att verksamheterna kompletterar varandra är det här ett logiskt och lockande strategiskt steg i G & L Beijers fortsatta utveckling som vi bedömer gynnar aktieägare, kunder, installatörer och marknaden generellt. Vi ser fram emot att samarbeta med Carrier för att utveckla den gemensamma affären, säger Joen Magnusson, VD för G & L Beijer.

- De sammanslagna verksamheterna kommer att erbjuda kunder ett bredare program av luftkonditionering och kylkomponenter såväl som ett tätare utbyggt nät av filialer och kundsupport. De båda bolagen balanserar varandra väl geografiskt och har samma fokus på kundservice. G & L Beijers koncernledning har visat god handlingskraft och vi ser fram emot att tillsammans med övriga aktieägare kunna dra nytta av deras erfarenheter och expertkunnande. Efter affären kommer Carrier att fokusera på sin verksamhet inom livsmedelskyla i Europa, säger Geraud Darnis, VD för Carrier Corporation.

I sexmånadersrapporten sista juni 2008 rapporterade G & L Beijer en omsättning på 3254 mkr och ett rörelseresultat på 294 mkr på rullande tolvmånadersbasis exklusive engångsintäkter på 53,2 mkr. Carriers omsättning uppgick till ca 2600 mkr och rörelseresultatet till 223 mkr under samma period. Efter affären kommer G & L Beijers proformaomsättning att uppgå till ca 5900 mkr och rörelseresultatet till 517 mkr. Affären förväntas påverka G & L Beijers resultat positivt under det andra hela verksamhetsåret efter affären. Det totala antalet anställda blir ca 1800.

Motiv till transaktionen – Skapande av en stark europeisk distributör med en förstärkt produktportfölj

G & L Beijer förväntar sig att det förbättrade produktutbudet, storleken på bolaget och den gemensamma ledningsgruppen ger möjlighet att driva verksamheten effektivare på den konkurrensutsatta europeiska marknaden och därmed förbättra G & L Beijers operativa och finansiella resultat genom att:

- Bygga en starkare produktportfölj

Det sammanslagna företaget kommer att ha ett breddat och mer komplett och varierat produktprogram. Företaget kommer också att kunna erbjuda kunderna en större geografisk täckning med G L Beijers närvaro i norra och östra Europa och Carriers närvaro i södra Europa.

-Nå synergier och ökad produktivitet

Samordnandet av bolagens verksamheter förväntas resultera i betydande kostnadssynergier från optimering av inköp, effektivare hantering av rörelsekapital, skaleffekter och eliminering av vissa overhead-kostnader.

-Skapa av en effektivare branschaktör

Affären skapar en stark europeisk distributör med storlek, operativ effektivitet och distributionsplattform för att konkurrera effektivt på Europamarknaden vilket kunderna kan dra fördel av genom ökad tillgänglighet och ett större urval.

-Optimera organisatorisk effektvitet

Det sammanslagna företaget kommer att fokusera på en värdebaserad kultur för att skapa en konkurrenskraftig organisation med kapacitet att operativt och servicemässigt förmedla högsta och bästa standard i branschen.

Godkännanden och tidplan

Affären är villkorad av slutförandet av tillfredställande ”due diligience- processer” och att parterna når ett slutgiltigt köpeavtal, vilket förväntas ske i slutet av 2008. Slutförandet av transaktionen är även villkorad av sedvanliga slutvillkor som myndigheters tillstånd och vid behov tredjepartsgodkännande. Affären kräver godkännande av minst två tredjedelar av röster och kapital av G & L Beijers aktieägare representerade vid en planerad extra stämma. G & L Beijer avser att publicera ett prospekt avseende den föreslagna affären och att kalla till en extra stämma så snart som det slutgiltiga köpeavtalet undertecknats av parterna. G & L Beijer och Carriers verksamheter kommer att drivas separat till dess att transaktionen är slutförd.

Transaktionsstruktur och åtaganden från G & L Beijers aktieägare

Affären kommer att genomföras genom att Carrier överför sina befintliga kylgrossistverksamheter till G & L Beijer i utbyte mot nyemitterade G & L Beijer-aktier. Ett antal aktieägare i G & L Beijer, som representerar sammantaget 18,4 procent av kapitalet och 54,8 procent av rösterna, har tecknat en avsiktsförklaring med Carrier där de uttrycker sin avsikt att rösta för affären vid den planerade extra stämman, liksom att ingå avtal om förköpsrätt sinsemellan och med Carrier i det fall någon aktieägare önskar avyttra A-aktier i G & L Beijer.

Carrier har från Aktiemarknadsnämnden erhållit dispens från budplikt på hela G & L Beijer.

Finansiell och övrig information

-Finansiell översikt
30 juni, 2008

[BORTTAGEN TABELL, SE PDF]

1/ Enligt IFRS, exkl poster av engångskaraktär
2/ Enligt US GAAP, exkl poster av engångskaraktär
3/ Valutakurs rullande 12 månaders medeltal, juli 07 – juni 08
4/ Proforma av förvärvade verksamheter, baserat på olika växelkurser

-Finansiella effekter på G & L Beijer

G & L Beijer får en stark balansräkning efter affären. Soliditeten kommer att uppgå till ca 45 procent.

På proformabasis förväntas affären påverka vinsten per aktie positivt efter synergier, under det andra hela verksamhetsåret efter transaktionen. Affären förväntas resultera i betydande synergier och G & L Beijers styrelse bedömer att transaktionen kommer att generera ett positivt värde och ekonomiska resultat under det andra hela verksamhetsåret.

Översikt av G & L Beijer

G & L Beijer är en teknikinriktad koncern inom industriell handel och distribution med en omsättning på över 3 miljarder kronor. G & L Beijer har två affärsområden – Beijer Ref och Beijer Tech. Beijer Ref, som hade en omsättning på över 2,5 miljarder kronor 2007, har verksamhet i 16 europeiska länder. Beijer Tech, som hade en omsättning på mer än 600 mkr 2007 är inriktad på teknikhandel, främst i Sverige, Norge och Finland, genom en grupp av specialiserade bolag. En viktig del av strategin för båda affärsområdena är att växa genom förvärv. De senaste fem åren har koncernen visat en tillväxt på 17 procent per år i genomsnitt.

Översikt av Carrier Corporation

Carrier Corporation, med säte i Farmington, Connecticut, USA, är världens ledande leverantör av produkter för uppvärmning, luftkonditionering och kyla. Carrier hade 2007 en omsättning på 14,6 miljarder USD, ca 43000 anställda över hela världen och verksamhet i mer än 170 länder. Carrier ingår i United Technologies Corp., (UTC) med säte i Hartford, USA, som är en diversifierad koncern med ett brett program av högteknologiska produkter och tjänster för flyg- och byggnadsindustrin över hela världen. För mer information, se www.carrier.com.

Malmö 22 september 2008
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD

G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91
www.beijers.com

Detta tillkännagivande är avsett enbart som information och utgör inget erbjudande att förvärva eller avyttra värdepapper, eller investeringsråd att utföra en värdepappersplacering. Detta tillkännagivande utgör inte ett erbjudande att sälja eller emittera eller en uppmaning att erbjuda att förvärva aktier i G & L Beijer eller United Technologies Corporation i någon av deras hemvistländer.

Distribution av detta tillkännagivande kan vara begränsat av lagstiftning. Individer som tagit del av detta tillkännagivande uppmanas av bolagen att informera sig om och att iaktta sådana begränsningar.

Framåtsyftande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande uttalanden avseende den planerade transaktionen och förväntade finansiella resultat som förväntad omsättning, rörelseresultat och kassaflöden. Dessa frågor är förknippade med betydande risker och osäkerhet. Viktiga faktorer som kan medföra att faktiska utfall skiljer sig väsentligt från de förväntade eller underförstådda i framåtsyftande uttalanden inbegriper förändringar i den globala ekonomins utveckling, utvecklingen av slutmarknaderna, svängningar i råvarupriser, räntor, valutakurser och effekter av olika väderförhållanden samt företagsspecifika faktorer såsom möjligheten att erhålla nödvändiga godkännanden från aktieägare och myndigheter, att nå slutgiltiga avtal och villkor och att effektivt integrera de förvärvade verksamheterna, förmågan att uppnå kostnadsbesparingar i nivå med planer, utmaningar inom design, utveckling, produktion och support till avancerad teknik och nya produkter och tjänster, förseningar och avbrott i leveranser av material och tjänster från leverantörer, arbetsmarknadskonflikter och utfall av legala processer.