Search glas

13-10-18

G & L Beijer Niomånadersrapport 2013

Nettoomsättningen uppgick till 5 006,1 mkr (5 215,0).

Rörelseresultatet före engångskostnader är 313,0 mkr (331,2). Inklusive engångskostnader är rörelseresultatet 278,8 mkr de tre första kvartalen 2013.

Periodens resultat exklusive engångsposter uppgick till 208,0 mkr (234,3). Inklusive engångsposter är periodens resultat 183,0 mkr (256,3).

Vinsten per aktie exklusive engångsposter uppgick till 4,72 kronor (5,34) och inklusive engångsposter till 4,13 kronor (5,86).

Starkt tredje kvartal med omsättningstillväxt på 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet ökade med 20 procent under samma period.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Omsättning
G & L Beijer hade en stark utveckling under det tredje kvartalet 2013 jämfört med såväl motsvarande
kvartal föregående år som tidigare kvartal under året. Det tredje kvartalet 2013 var koncernens hittills enskilt bästa kvartal beträffande såväl omsättning som resultat för den löpande verksamheten.

Ackumulerat är nu koncernens omsättning fyra procent lägre än motsvarande period föregående år, 5 006,1 mkr (5 215,0). Justerat för valutaeffekter till följd av en starkare krona är omsättningen oförändrad jämfört med samma period föregående år.

Under det tredje kvartalet steg omsättningen med cirka sex procent till 1 830,4 mkr (1 733,9). Valutaeffekter påverkade omsättningen marginellt under perioden. Det varma vädret i Europa under sommaren har gynnat koncernens försäljning. Den ökade omsättningen i det tredje kvartalet bröt en fem kvartal lång negativ trend som präglats av en svag efterfrågan i Europa.

Uppgången under kvartalet har omfattat alla regioner och i stort sett alla länder som koncernen bearbetar. Norden har utvecklats starkt liksom även Stor­britannien och Irland. Södra Europa och Östeuropa har stabiliserats och även ökat försäljningen. I Centraleuropa har försäljningen vänt och uppvisar tillväxt. Södra Afrika och Asien har liksom tidigare under året en fortsatt stark volymtillväxt.

Resultat
Koncernens rörelseresultat exklusive engångskostnader på 34,2 mkr uppgick till 313,0 mkr (331,2) under niomånadersperioden. Inklusive engångskostnader var rörelseresultatet 278,8 mkr 2013. Rörelseresultatet
under det tredje kvartalet ökade med 21 procent till 146,7 mkr (121,1) jämfört med motsvarande period föregående år. Det förbättrade resultatet under det tredje kvartalet förklaras av högre försäljningsvolymer samt positiva effekter från de strukturåtgärder som initierades under andra kvartalet. Åtgärderna som ger successiva effekter beräknas ge totala besparingar om cirka 25 mkr på årsbasis.

Koncernens finansnetto var -23,8 mkr (-2,3) under de nio första månaderna. I finansnettot 2012 ingick en realisationsvinst om 22,0 mkr från avyttring av andel i intresseföretag. Finansnettot under det tredje kvar­talet var -8,8 mkr (-10,1). Resultatet före skatt uppgick till 255,0 mkr (328,9) under de tre första kvartalen och 137,9 mkr (111,0) under det tredje kvartalet. Resultatet efter skatt var 183,0 mkr (256,3) under niomånadersperioden och 100,2 mkr (83,9) under det tredje kvartalet. Vinsten per aktie uppgick till 4,13 kronor (5,86) under nio­månadersperioden. Exklusive engångsposter var vinsten per aktie 4,72 kronor (5,34) under samma period.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 41,2 mkr (69,1) under de tre första kvartalen. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 513,1 mkr (469,5) den sista september 2013. Det egna kapitalet uppgick till 2 305,1 mkr (2 340,4). Nettoskulden var 1 302,2 mkr (1 324,4). Soliditeten uppgick till 44,0 procent (44,3). Medeltalet anställda under perioden var 2 119 (2 127).

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade i april den danska kyl­grossisten FK Teknik. FK Teknik omsatte cirka 32 mkr 2012 och visade en god lönsamhet. Bolaget, som grundades 1956, har ett mycket gott renommé på marknaden och
bolaget har fem anställda. Förvärvet var ett led i en konsolidering av den danska marknaden. G & L Beijer har redan en stark position på marknaden genom sin befintliga verksamhet i Danmark. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. FK Teknik ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2013.

Styrelsen utsåg i juni Per Bertland till ny VD och koncernchef för G & L Beijer. Per Bertland tillträdde sin post den 1 juli 2013. Han har sedan 1990 arbetat i olika funktioner inom koncernen, bland annat som affärsområdeschef för Beijer Ref och som medlem av koncernledningen.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leverans­åtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens. För vidare information, se G & L Beijers årsredo­visning.

Kommande rapporter
-    Bokslutskommuniké för 2013 publiceras i februari 2014.
-    Årsredovisning för 2013 publiceras i april 2014.

Malmö den 18 oktober 2013
G & L Beijer AB (publ)
Per Bertland, koncernchef


För mer information:
Per Bertland, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

www.beijers.com