Search glas

04-03-12 regulatorisk

G & L Beijer genomför ny produktionsstruktur inom affärsområdet Kyla

G & L Beijer genomför ny produktionsstruktur inom affärsområdet Kyla

G & L Beijer AB har beslutat att specialisera tillverkningsenheterna
inom affärsområdet Kyla. Kyla har idag produktion i Sverige, Danmark,
Norge och Finland.Specialiseringen innebär att tillverkningen i Danmark
av rostfria produkter flyttas till Norge och tillverkningen av
kylmedelkylare koncentreras till Sverige. Tillverkningen av kylbatterier
såväl som försäljningsorganisationen blir kvar i Danmark.

- Omorganisationen och den nya produktionsstrukturen är ett led i vår
fortlöpande och långsiktiga rationaliseringsplan för att stärka
konkurrenskraften genom att sänka kostnaderna och därmed höja
lönsamheten för tillverkningsbolagen, säger Joen Magnusson, VD för G & L
Beijer.

Den nya produktionsstrukturen medför en ökad specialisering med högre
volymer och ett tydligare fokus för respektive tillverkningsenheter. Det
skall bidra till en ökad effektivitet. I Danmark innebär
omorganisationen att en personalmässig övertalighet uppstår medan det
kommer att krävas nyanställningar i Sverige och Norge. Personal som
berörs av neddragningen i Danmark kommer i möjligaste mån att erbjudas
arbete i Sverige respektive Norge.

Antalet anställda inom Kylas tillverkningsbolag, som uppgår till 220,
beräknas minska med knappt 10 procent till följd av förändringarna.
Kostnadsbesparingar och samordningsvinster är beräknade till 7-8 mkr på
årsbasis med full effekt 2005.

Omstruktureringen förväntas vara genomförd under första halvåret 2004.
Den bedöms inte medföra några nämnvärda kostnader av engångskaraktär.

Malmö den 12 mars 2004
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/12/20040312BIT00340/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/12/20040312BIT00340/wkr0002.pdf