Search glas

08-02-08

G & L Beijer Bokslutskommuniké 2007

- Koncernen visar rekordresultat för 2007
- Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 mkr (2592,2)
- Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 mkr (171,8)
- Vinsten efter skatt ökade till 212,5 mkr (109,2)
- Vinsten per aktie blev 17,11 kronor (8,79)
- Styrelsen föreslår en utdelning på 6,00 kr/aktie (3,25)

- Förvärv av den holländska kylgrossisten Uniechemie
- Förvärv av grossistföretaget Specialarmatur i Helsingborg AB

OMSÄTTNING
Den gynnsamma utvecklingen för G & L Beijer fortsatte under det fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med 21 procent till 3136,0 mkr (2592,2) för helåret 2007. Det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 15 procent till 767,6 mkr (668,2).

Den starka tillväxten förklaras av en mycket god efterfrågan i Europa samt förvärv. Uppgången är bred och försäljningen har ökat på i stort sett alla marknader där koncernen verkar.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REFS starka utveckling innebar att omsättningen steg med 25 procent till 2520,5 mkr (2018,3) under helåret 2007. Omsättningen ökade med 17 procent till 606,6 mkr (520,5) under det fjärde kvartalet. Uppgången under det fjärde kvartalet 2007 ska även ses mot bakgrund av ett starkt fjärde kvartal 2006. I stort sett alla marknader som affärsområdet bearbetar utvecklades positivt. Satsningen på luftkonditionering har varit framgångsrik.

Den 1 december 2007 bytte affärsområdet Beijer Industriteknik namn till Beijer Tech. AFFÄRSOMRÅDET BEIJER TECH visade en positiv trend hela året. Omsättningen steg med 7 procent under helåret till 615,5 mkr (573,9) och med 9 procent till 161,0 mkr (147,6) under det fjärde kvartalet. Exklusive avyttrad verksamhet ökade omsättningen med 13 procent under året. Försäljningen inom såväl slangverksamheten som industrivaror fortsatte att utvecklas starkt. Uppgången är bred och omfattar i stort sett alla produktområden.

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat steg kraftigt. Det ökade med 74 procent till 298,4 mkr (171,8) under året. Under det fjärde kvartalet steg resultatet med 25 procent till 64,1 mkr (51,1). Förbättringarna beror på koncernens ökade försäljnings¬volymer och en fortsatt god kostnads¬kontroll.

BEIJER REFS rörelseresultat ökade med 73 procent till 260,6 mkr (150,4) under helåret och med 21 procent till 55,6 mkr (45,9) det fjärde kvartalet. Volymökningar, förvärv samt effekter av samordnade inköp och god kostnadskontroll ligger bakom den kraftiga resultat¬förbättringen.

BEIJER TECHS rörelseresultat steg med 45 procent till 55,2 mkr (38,1) under helåret. Det ökade med 19 procent till 12,5 mkr (10,5) under det fjärde kvartalet. Resultat¬förbättringen förklaras av volymökningar och god kostnadskontroll.

RESULTAT FÖRE OCH EFTER SKATT
Koncernens finansnetto uppgick till -15,5 mkr (-15,2) under helåret och till -2,8 mkr (-0,5) det sista kvartalet 2007. I finansnettot ingår en resultatandel i intresseföretag på 10,3 mkr (6,4) under helåret och 4,7 mkr (5,9) det fjärde kvartalet. Resultatet före skatt uppgick till 282,9 mkr (156,6) under helåret. Det blev 61,3 mkr (50,6) under det fjärde kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till 212,5 mkr (109,2) under helåret och 54,2 mkr (35,1) under det fjärde kvartalet.

VINST PER AKTIE
Vinsten per aktie uppgick till 17,11 kronor (8,79) för helåret.

UTDELNING
Styrelsen föreslår den ordinarie årsstämman 2008 en utdelning på 6,00 kronor per aktie (3,25) för verksamhetsåret 2007.

ÖVRIG EKONOMISK INFORMATION
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 274,5 mkr (33,8) under 2007. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 199,4 mkr (184,7) vid utgången av 2007. Det egna kapitalet uppgick till 726,9 mkr (536,4) vid samma tidpunkt. Soliditeten var 36,6 procent (34,8). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 966 (907).

VIKTIGA HÄNDELSER
G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Beijer Ref den danska kylgrossisten Air-Con i januari. Air-Con har en omsättning på cirka 40 mkr och bolaget har integrerats med Beijer Refs danska verksamhet som omsätter cirka 275 mkr.

G & L Beijer avyttrade i januari genom affärsområdet Beijer Ref sitt tillverkande finländska dotterbolag Oy Dimico AB. Bolaget omsatte cirka 25 mkr. Avyttringen var ett led i Beijer Refs strategi att koncentrera resurserna till handelsverksamheten inom kyla.

G & L Beijer förvärvade i april genom affärsområdet Beijer Ref svenska DEM Production AB med en omsättning på 14 mkr. Bolaget, som har 14 anställda, utvecklar och monterar kundanpassade kylaggregat.

I april förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Beijer Ref Schweiz största kylgrossist, Charles Hasler AG. Charles Hasler omsätter 28 miljoner schweizerfranc (cirka 160 mkr) och har 35 anställda. Beijer Ref blev med förvärvet den klart ledande kylgrossisten i Schweiz. Beijer Refs verksamhet i Schweiz omsätter cirka 270 mkr och sysselsätter efter förvärvet totalt 70 medarbetare.

G & L Beijer förvärvade i juni genom affärsområdet Beijer Ref luftkonditionerings- och värmepumpföretaget Clima Sverige AB i Ängelholm. Clima omsätter cirka 30 mkr på årsbasis och bolaget har 8 anställda. Förvärvet av Clima var ett strategiskt viktigt förvärv inom den snabbväxande marknaden för luftkonditionering och värmepumpar (komfortkyla). Clima har en exklusiv agentur för Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar på den svenska marknaden. Beijer Refs dotterbolag i Holland, Coolmark, har sedan tidigare agenturen för Mitsubishi Heavy Industries produktprogram för luftkonditionering.

G & L Beijer förvärvade i augusti genom affärsområdet Beijer Tech rörelsen i Slangbolaget BTJ AB. Rörelsen omsätter 16 mkr på årsbasis och har sex anställda som medföljde i förvärvet. Slangbolaget BTJ har huvud¬sakligen hydraulikslangar i sitt produktsortiment.

G & L Beijer förvärvade i oktober genom affärs¬¬området Beijer Ref den holländska kylgrossisten Uniechemie. Uniechemie omsätter cirka 130 mkr på årsbasis och har 35 anställda. Beijer Ref blir genom förvärvet och det sedan tidigare ägda Coolmark den klart ledande kylgrossisten i Holland med en omsättning på cirka 500 mkr på årsbasis. Uniechemie och Coolmark kompletterar varandra produktmässigt. Uniechemie ingår i koncernens räkenskaper från och med 1 oktober 2007.

G & L Beijer förvärvade i november genom affärs¬området Beijer Tech rörelsen i grossistföretaget Specialarmatur i Helsingborg AB. Bolaget omsätter cirka 10 mkr på årsbasis och har sex anställda. Specialarmatur i Helsingborg är ett nischföretag med inriktning på försäljning och service av slang och kopplingar till den kemiska industrin. Rörelsen i Specialarmatur i Helsingborg ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 december 2007.

Affärsområdet Beijer Industriteknik bytte namn till Beijer Tech den 1 december 2007. Avsikten är att stärka affärsområdets verksamheter under ett gemensamt varumärke – Beijer Tech.

Efter räkenskapsårets utgång avyttrade G & L Beijer genom affärsområdet Beijer Ref sin agenturrörelse Svenska Daikin. Försäljningen är ett led i en renodling och en offensiv satsning på att fördjupa samarbetet med några internationella och väletablerade leverantörer inom luftkonditionering och värmepumpar. Beijer Ref har idag agenturerna för Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric, LG, Hitachi och Aermec. Beijer Ref har även ett eget varumärke – Aircool. Svenska Daikin omsätter cirka 65 mkr på årsbasis och har 10 anställda. Beijer Ref realiserar genom avyttringen en vinst på 26 mkr som kommer att ingå i resultatet för första kvartalet 2008. Från årsskiftet 2007/2008 ingår Svenska Daikin inte längre i koncernens räkenskaper.

RISKBESKRIVNING
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad.
Koncernens affärsområden är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför allt Europa vilken styr efterfrågan på affärsområdenas produkter och tjänster. Andra rörelserisker som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. G & L Beijer har gjort ett antal förvärv under de senaste åren. Även om koncernen historiskt visat en förmåga att framgångsrikt genomföra förvärv, innebär detta alltid risker. Exempelvis kan kostnader relaterade till förvärven bli högre än väntat och de förvärvade bolagens försäljning utvecklas sämre än planerat. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens.

KOMMANDE RAPPORTER
- Årsredovisning för 2007 kommer att publiceras på företagets hemsida, www.beijers.com, i början av april 2008. Den distribueras även till aktieägarna via post.
- Tremånadersrapport publiceras den 24 april 2008.
- Årsstämma äger rum fredagen den 25 april 2008 i Malmö.
- Halvårsrapport publiceras den 17 juli 2008.
- Niomånadersrapport publiceras den 22 oktober 2008.
- Bokslutskommuniké för 2008 publiceras i februari 2009.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. De redovisningsprinciper som tillämpats överens¬stämmer med redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 8 februari 2008
G & L Beijer AB (publ)
Joen Magnusson, VD

För mer information:
Växel 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91