Search glas

11-05-04

G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari – mars 2011

- Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9).

- Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

- Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7 mkr.

- Vinsten efter skatt uppgick till 87,8 mkr (28,7) inklusive realisationsvinst.

- Vinsten per aktie blev 4,05 kronor (1,36). Exklusive realisationsvinst blev vinsten per aktie 2,25 kronor (1,36).

- Förvärvet av SCM Frigo slutfördes under perioden.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs i sin helhet inom affärsområdet Beijer Ref.

Omsättning

G & L Beijer-koncernen visade ett starkt första kvartal beträffade såväl försäljning som resultat.
Koncernens omsättning ökade med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9) under kvartalet. Förvärv bidrog positivt till omsättningen medan den starkare svenska valutan påverkade negativt. Valutajusterat ökade omsättningen med 22 procent under perioden. Exklusive förvärv och valutaeffekter ökade omsätt­­ningen med13 procent. I slutet av det första kvartalet 2010 avyttrades affärs­området Beijer Tech vilket innebär att Beijer Techs omsättning och resultat inte ingår i jämförelse­talen för 2010. 

Den organiska tillväxten är bred och omfattar i stort sett alla marknader där G & L Beijer verkar. Frankrike som är G & L Beijers enskilt största marknad utvecklades särskilt starkt vilket innebar att Sydeuropa visade en organisk tillväxt på cirka 15 procent. Norden och Storbritannien växte organiskt med 10 procent medan Västeuropa och Sydafrika växte med vardera 8 procent. Östeuropa uppvisade en organisk tillväxt på nära 80 procent, om än från låga nivåer.

De senaste förvärven, Carriers kylgrossistverksamhet i Thailand och italienska SCM Frigo, har haft en organisk tillväxt på 30 procent respektive 25 procent under kvartalet. Integrationsprocessen löper enligt plan.

Resultat

Koncernens rörelseresultat steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). Resultat­förbättringen förklaras av högre försäljnings­volymer samt en fortsatt god kontroll på omkostnader.

Under det första kvartalet 2011 avyttrades aktierna i Beijer Alma vilka erhölls som dellikvid för Beijer Tech. Försäljningslikviden uppgick till 365 mkr. Realisationsvinsten blev 51,7 mkr.

Koncernens finansnetto uppgick till 50,0 mkr (0,1). I finans­nettot ingår realisationsvinsten från avyttringen av aktierna i Beijer Alma samt en resultat­andel på 1,5 mkr (2,0) från intresseföretag. Resultatet före skatt blev 122,3 mkr (40,6). Resultatet efter skatt uppgick till 87,8 mkr (28,7). Vinsten per aktie blev 4,05 kronor (1,36). Exklusive realisations­vinst uppgick vinsten per aktie till 2,25 kronor (1,36).

Övrig ekonomisk information

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 88,4 mkr (5,0). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 717,0 mkr (498,3) vid utgången av kvartalet. Det egna kapitalet uppgick till 2322,2 mkr (2279,3). Nettoskulden uppgick till 143,6 mkr (376,1). Soliditeten var 59,8 procent (57,8). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 1823 (1658).

Viktiga händelser

G & L Beijer slutförde under kvartalet förvärvet av italienska SCM Frigo-gruppen. SCM Frigo designar, utvecklar och bygger kylaggregat. Bolaget har en årsomsättning på cirka 220 mkr och har 70 anställda. G & L Beijer förvärvade initialt 51 procent av aktierna i SCM Frigo med option att förvärva resterande 49 procent. SCM Frigo ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2011. 

G & L Beijer avyttrade under kvartalet hela innehavet om 2,7 miljoner aktier i Beijer Alma motsvarande 9,0 procent av kapitalet och 4,5 procent av rösterna. Avyttringen inbringade cirka 365 mkr i försäljningslikvid och G & L Beijer gjorde en realisationsvinst på 51,7 mkr före skatt och 38,1 mkr efter skatt. Aktierna i Beijer Alma erhölls som dellikvid vid försäljningen av Beijer Tech våren 2010. Avyttringen av aktierna var ett led i att skapa ökat handlingsutrymme för den fortsatta expansionen inom den kraftigt växande kylgrossistverksamheten.

Riskbeskrivning

G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den all­männa ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt för­knippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åt­gärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L
Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moder­bolagets riskbild är densamma som koncernens.

Kommande rapporter

-  Delårsrapport för sex månader publiceras den 18 juli 2011.

- Delårsrapport för nio månader publiceras den 21 oktober 2011.

- Bokslutskommuniké för 2011 publiceras i februari 2012.

- Årsredovisning för 2011 publiceras i april 2012.

Malmö den 4 maj 2011

G & L Beijer AB (publ)

Joen Magnusson, VD

För mer information:
Joen Magnusson, koncernchef
 
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91

Jonas Lindqvist, CFO

växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.

G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings­metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.

www.beijers.com