Search glas

09-04-23

G & L BEIJER AB TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI – MARS 2009

• Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 mkr (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW.
• Rörelseresultatet uppgick till 40,6 mkr (54,9). Inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr var rörelseresultat 108,1 mkr 2008.
• Vinsten efter skatt blev 26,7 mkr (40,7). Inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr var vinsten efter skatt 93,9 mkr 2008.
• Vinsten per aktie blev 1,46 kronor (3,28). Inklusive engångsintäkter var vinsten per aktie 7,58 kronor 2008.

• Förvärvet av Carrier ARW och den riktade apportemissionen till Carrier Corporation slutförda i januari.
• Planenligt åtgärdsprogram för att sänka kostnaderna och höja lönsamheten.

OMSÄTTNING
G & L Beijer-koncernen påverkades av den negativa ekonomiska utvecklingen under det första kvartalet. Emellertid begränsas effekterna av G & L Beijers höga andel försäljning till eftermarknad. Koncernens omsättning steg med 46 procent till 1107,5 mkr (756,8) under perioden. Ökningen förklaras av förvärvet av Carrier ARW som ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 februari 2009. Koncernens underliggande försäljning exklusive förvärvet är dock lägre jämfört med föregående år. Samtidigt har förvärvet av Carrier ARW förstärkt säsongsmönstret med svaga första och fjärde kvartal medan andra och tredje kvartalen är starka. Efterfrågan under det första kvartalet 2008 låg på en historiskt hög nivå.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REFS omsättning steg med 62 procent till 967,4 mkr (598,7) till följd av förvärvet av Carrier ARW. Efterfrågan på de olika marknaderna har uppvisat en splittrad bild. Norden och Centraleuropa med framför allt Schweiz liksom Sydafrika har varit stabila medan Östeuropa och Sydeuropa samt Storbritannien varit svaga. Omsättningen för jämförbara enheter gick ned med tre procent. Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med åtta procent. Omsättningen för de förvärvade verksamheterna, som ingick under februari och mars, uppgick till 390 mkr.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER TECHS omsättning uppgick till 140,1 mkr (158,1). Nedgången förklaras av avmattningen i efterfrågan från Beijer Techs huvudkunder, tillverkningsindustrin. Affärsområdets breda produktutbud och kundunderlag har dock varit stabiliserande och dämpat nedgången i omsättning.

Malmö den 23 april 2009
G & L Beijer AB (publ)
Joen Magnusson, VD

För mer information:
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91

www.beijers.com