Search glas

13-04-25

G & L Beijer AB Tremånadersrapport 2013

- Nettoomsättningen uppgick till 1 463,8 mkr (1 654,8).
- Rörelseresultatet blev 48,7 mkr (81,1).
- Periodens resultat exklusive engångsposter uppgick till 32,4 mkr (57,3).
- Vinst per aktie uppgick till 0,70 kronor (1,30) exklusive engångsposter.
- Förvärv av danska FK Teknik A/S efter rapportperiodens utgång.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Omsättning
G & L Beijers omsättning minskade med tolv procent till 1 463,8 mkr (1 654,8) under det första kvartalet. Valutakursförändringar, främst med anledning av en starkare svensk krona, har påverkat omsättningen negativt under kvartalet jämfört med föregående år. Justerat för detta minskade omsättningen med cirka sex procent. Färre faktureringsdagar då bland annat påsken inföll i mars i år har också påverkat jämförelse­siffrorna. Exklusive ovan nämnda effekter minskade omsättningen med cirka tre procent under kvar­talet. Härutöver har ett lägre världsmarknadspris på köld­medier samt en generellt sett svagare efterfrågan i Europa påverkat omsättningen negativt. Till följd av detta har försäljningen minskat i alla regioner i Europa. Däremot utvecklades verksamheterna i södra Afrika och Thailand positivt med stigande försäljning i respektive region.  

G & L Beijer har normalt en säsongsmässig variation i omsättning och resultat med relativt starkare andra och tredje kvartal medan de första och fjärde kvartalen är relativt svagare. Mönstret förstärktes med förvärvet 2011 av Toshibas europeiska verksamhet inom luftkonditionering och värme.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 48,7 mkr (81,1) under det första kvartalet. Resultatnedgången förklaras av minskningen i omsättning och valutaeffekter vid omräkning av utländsk valuta till svenska kronor. Samtidigt har förra årets besparingsprogam fått effekt, vilket minskat resultatnedgången. Det första kvartalet 2012 var också en relativt stark period historiskt sett.

Koncernens finansnetto uppgick till -5,4 (15,3). I finansnettot 2012 ingick en realisationsvinst om 22,0 mkr från avyttring av andel i intressebolag. Resultatet före skatt uppgick till 43,3 mkr (96,4). Exklusive realisations­vinsten uppgick resultatet före skatt för första kvartalet 2012 till 74,4 mkr. Resultatet efter skatt blev 32,4 mkr (79,3). Exklusive realisationsvinsten uppgick resultatet efter skatt för första kvartalet 2012 till 57,3 mkr. Vinst per aktie uppgick till 0,70 kronor (1,82). Exklusive realisationsvinsten var vinsten per aktie 1,30 kronor 2012.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 6,0 mkr (39,7) under det första kvartalet 2013. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 629,1 mkr (751,1) den sista mars 2013. Det egna kapitalet uppgick till 2 329,5 mkr (2 454,0). Nettoskulden var 1 121,4 mkr (1 104,5). Soliditeten uppgick till 47,4 procent (46,5). Medeltalet anställda var under perioden 2 116 (2 093).

Viktiga händelser
Efter rapportperiodens utgång förvärvade G & L
Beijer den danska kylgrossisten FK Teknik. FK Teknik omsatte cirka 32 mkr 2012 och visade en god lönsamhet. Bolaget, som grundades 1956, har ett mycket gott renommé på marknaden och sysselsätter fem personer. Förvärvet var ett led i en konsolidering av den danska marknaden. G & L Beijer har redan en stark position genom sin befintliga verksamhet i Danmark. Med förvärvet stärks positionen ytterligare. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. FK Teknik ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2013.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moder­bolagets riskbild är densamma som koncernens. För

vidare information, se G & L Beijers årsredovisning.

Kommande rapporter

-    Delårsrapport för sex månader publiceras den 17 juli 2013.
-    Delårsrapport för nio månader publiceras den 18 oktober 2013.
-    Bokslutskommuniké för 2013 publiceras i februari 2014.
-    Årsredovisning för 2013 publiceras i april 2014.     

Malmö den 25 april 2013
G & L Beijer AB (publ)
Joen Magnusson, VD

För mer information:
Joen Magnusson, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

www.beijers.com