Search glas

12-04-25

G & L Beijer AB Tremånadersrapport 2012

- Nettoomsättningen steg med 30 procent till 1654,8 mkr (1268,5).

- Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 81,1 mkr (72,3).

- Periodens resultat exklusive realisationsvinster steg med 15 procent till 57,4 mkr (49,7). Inklusive realisationsvinster uppgick periodens resultat till 79,3 mkr (87,8).

- Vinsten per aktie exklusive realisationsvinster steg till 2,60 kronor (2,25). Inklusive realisationsvinster uppgick vinsten per aktie till 3,64 kronor (4,05).

- Förvärv av norska Ecofrigo.

- Avyttring av andel i intressebolag och förstärkt finansiell ställning.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agentur­produkter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luft­konditionering.

Omsättning
G & L Beijer visade en fortsatt positiv utveckling med ökad omsättning och högre rörelseresultat under det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet står sig väl med hänsyn till den ekonomiska osäkerheten och att det första kvartalet 2011 var starkare än normalt. Den säsongsmässiga variationen i omsättning och resultat har också ökat med förvärvet av Toshibas verksamhet inom luft­konditionering och värme. Under ett normalår är andra och tredje kvartalen starkare än första och fjärde.

Koncernens omsättning ökade med 30 procent till 1654,8 mkr (1268,5) under det första kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till tre procent. De stora förvärven av Toshibas verksamhet inom luftkonditionering och värme samt United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien svarade för större delen av omsättningsökningen.

Den organiska ökningen förklaras främst av positiv utveckling i de nordiska länderna. Verksamheterna i södra
Afrika och Thailand visade likaså god tillväxt. För­säljningen i Storbritannien ökade något medan bilden i södra Europa var mer splittrad, där försäljningen i Frankrike var stabil medan Italien och Spanien var svagare. I Central­europa med
Belgien, Holland och Schweiz minskade försäljningen jämfört med en mycket stark period 2011. Östeuropa visade en dämpad försäljning.

Förvärven har sammantaget bidragit med 348 mkr i omsättning under det första kvartalet. Integrationen av United Refrigerations verksamheter i Frankrike och Stor­britannien går enligt plan. Verksamheterna har omstrukturerats
vilket resulterat i lägre omkostnader. Detsamma gäller Toshibas verksamhet inom luftkonditionering och värme, vilken har utvecklats i enlighet med förväntningarna. Omsättningen för Toshibaverksamheten var lägre under det första kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011 som var ett starkt kvartal. Jämfört med det första kvartalet 2010 var omsättningen
högre under motsvarande kvartal 2012. Toshibas verksamhet har såväl ett starkare säsongs­mässigt mönster som ett mer konjunkturcykliskt inslag än G & L Beijers övriga verksamhet.

Resultat
Koncernens rörelseresultat steg med 12 procent till 81,1 mkr (72,3) under det första kvartalet. Resultatförbättringen förklaras i allt väsentligt av bidrag från de förvärvade verksamheterna.

Koncernens finansnetto var 15,3 mkr (50,0). I finans­nettot ingår realisationsvinster om 22,0 mkr från avyttring av
andel i intressebolag Förvaltnings AB Norra Vallgatan första kvartalet 2012 och avyttring av aktier i Beijer Alma med 51,7 mkr första kvartalet 2011.

Resultatet före skatt uppgick till 96,4 mkr (122,3). Resul­tatet efter skatt uppgick till 79,3 mkr (87,8) och justerat för engångsposter ökade det till 57,4 mkr (49,7). Vinsten per aktie blev 3,64 kronor (4,05). Exklusive realisationsvinster steg
vinsten per aktie med 16 procent till 2,60 kronor (2,25).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklu­sive förvärv uppgick till 39,7 mkr (88,4) under första kvartalet 2012. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräknings­kredit var 751,1 mkr (717,0). Likviden från avyttringen av andel i intressebolag har erlagts under april 2012 vilket ytterligare stärker likviditeten och koncernens finansiella ställning. Det egna kapitalet uppgick till 2479,4 mkr (2322,2). Nettoskulden var 1071,6 mkr (143,6) vid kvartalsskiftena och 1142,1 mkr vid senaste årsskiftet. Soliditeten uppgick till 47,1 procent (59,8). Medeltalet anställda var under perioden 2093 (1823).

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade i januari 2012 norska Ecofrigo AS. Bolaget omsätter cirka 35 mkr på årsbasis och har sex anställda. Ecofrigo är ett projektinriktat kyldistributions­företag, verksamt främst inom projektering och distribution av miljövänliga kylaggregat och köldmedier. Förvärvet kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet i Norge såväl geografiskt som produktmässigt. Ecofrigo ingår i G & L Beijers räkenskaper från januari 2012.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, person­beroende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens risk­exponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moder­bolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se G & L Beijers årsredovisning för 2011, sidan 38.

Kommande rapporter
-  Delårsrapport för sex månader publiceras den 17 juli 2012.
-  Delårsrapport för nio månader publiceras den 19 oktober 2012.
-  Bokslutskommuniké för 2012 publiceras i februari 2013.
-  Årsredovisning för 2012 publiceras i april 2013.

Malmö den 25 april 2012
G & L Beijer AB (publ)
Joen Magnusson, VD
För mer information:
Joen Magnusson, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.
G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings­metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.
www.beijers.com