Search glas

07-04-26

G & L Beijer AB Tremånadersrapport 2007

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
- Strategiskt förvärv av DEM Production inom montering av kylaggregat
- Förvärv av Schweiz största kylgrossist Charles Hasler

OMSÄTTNING
Inledningen av 2007 är lika stark som avslutningen av 2006. Koncernens omsättning steg med 23 procent till 685,6 mkr (558,7) under det första kvartalet. Tillväxten var i sin helhet organisk och den förklaras av en stark industrikonjunktur i såväl Norden som på övriga marknader i Europa.

Säsongsmässigt är första och sista kvartalet normalt inte lika starka som andra och tredje kvartalet för G & L Beijer, varför efterfrågan i ett historiskt perspektiv har varit ovanligt hög under perioden.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REF visade en mycket stark utveckling. Omsättningen steg med 28 procent till 530,8 mkr (416,0). Alla marknader utvecklades positivt. Särskilt markant var uppgången i Polen, Nederländerna, Danmark, de baltiska länderna och Ungern. Affärs¬områdets satsning på luftkonditionering har också bidragit till den kraftiga försäljningsökningen.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER INDUSTRITEKNIKS omsättning steg med 8 procent till 154,8 mkr (142,7). Exklusive avyttrad verksamhet steg omsättningen med 15 procent. Slangverksamheten fortsatte att utvecklas starkt med en ökning på 18 procent. Efterfrågan på industrivaror, som under 2006 planade ut på en hög nivå, ökade åter och försäljningen steg med 13 procent under kvartalet. Uppgången var bred och omfattade i stort sett alla produktom¬råden.

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat ökade kraftigt under kvar¬talet och steg med 187 procent till 52,2 mkr (18,2). Förbättringen förklaras av ökad försäljning och en fortsatt god kostnadskontroll.

BEIJER REF ökade sitt rörelseresultat med 197 procent till 43,0 mkr (14,5). Utöver ökad försäljning och god kostnadskontroll bidrog effekter av samordnade inköp till den kraftiga resultatförbättringen. Handels- och grossistverksamheten svarade för större delen av resultat¬ökningen, men även tillverkningsföretagen förbättrade sina resultat.

Rörelseresultatet för BEIJER INDUSTRITEKNIK steg med 71 procent till 13,3 mkr (7,8). Resultatförbättringen beror på högre bruttomarginaler, ökad försäljning och god kostnadskontroll.

RESULTAT FÖRE OCH EFTER SKATT
Koncernens finansnetto uppgick till -3,7 mkr (-4,4). I finansnettot ingår en resultatandel i intresseföretag på 1,4 mkr (0). Resultatet före skatt blev 48,5 mkr (13,8). Resultatet efter skatt uppgick till 34,8 mkr (9,8). Vinsten per aktie uppgick till 5,61 kronor (1,59).

ÖVRIG EKONOMISK INFORMATION
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 5,3 mkr (5,5). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 198,5 mkr (137,3) vid utgången av kvartalet. Det egna kapitalet uppgick till 585,6 mkr (482,8) vid samma tidpunkt. Soliditeten var 35 procent (32). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 884 (880).

Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till -1,4 mkr (-2,5). Låne¬finansieringen var 212,5 mkr (236,2) vid utgången av kvartalet. Inga investeringar har skett under perioden.

SPLIT
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om aktiedelning (s.k. split) så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Syftet med aktiedelningen är att öka likviditeten i aktien. Om stämman beslutar enligt förslaget, kommer styrelsen att besluta att den 31 maj 2007 skall bli verkställighetsdag hos VPC för aktiedelningen.

VIKTIGA HÄNDELSER
G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Beijer Ref den danska kylgrossisten Air-Con i januari. Air-Con har en omsättning på cirka 40 mkr och bolaget integreras med Beijer Refs danska verksamhet som omsätter cirka 275 mkr. Förvärvet ger omedelbara strukturella kostnadsbesparingar samtidigt som en samordning av inköp ger potential till lägre inköpspriser. På lite längre sikt kan Beijer Ref utveckla verksamheten i Air-Con med ett breddat produktprogram samt bidra med teknisk kompetens och support. Air-Con ingår i
G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2007.

G & L Beijer avyttrade i januari genom affärsområdet Beijer Ref sitt tillverkande finländska dotterbolag Oy Dimico AB. Bolaget omsätter cirka 25 mkr. Avyttringen är ett led i Beijer Refs strategi att koncentrera resurserna till handelsverksamheten inom kyla, där Beijer Ref är en av de ledande aktörerna i Europa. Från den 1 januari 2007 ingår Dimico inte längre i G & L Beijers räkenskaper.

Efter rapportperiodens utgång förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Beijer Ref svenska DEM Production AB med en omsättning på 14 mkr. Bolaget, som har 14 anställda, utvecklar och monterar kund¬anpassade kylaggregat. Därmed förstärker och kompletterar DEM Beijer Refs befintliga verksamhet inom dessa områden. DEM Production ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2007.

Efter rapportperiodens utgång förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Beijer Ref Schweiz största kylgrossist, Charles Hasler AG. Charles Hasler omsätter 28 miljoner CHF (cirka 160 mkr) och har 35 anställda. Beijer Ref blir med förvärvet den klart ledande kyl¬grossisten i Schweiz. Beijer Ref får dess¬utom tillgång till nya produkter och agenturer inom bland annat kompressorområdet. Charles Hasler har en mycket god lönsamhet och kommer att stärka Beijer Refs marginaler ytter¬ligare. Beijer Refs verksamhet i Schweiz kommer efter förvärvet att omsätta cirka 270 mkr och sysselsätta totalt 70 medarbetare. Förvärvet förväntas öka G & L Beijers vinst per aktie med 2 kronor på årsbasis. Charles Hasler AG ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2007.

KOMMANDE RAPPORTER
- Halvårsrapport för 2007 lämnas den 17 augusti 2007.
- Niomånadersrapport för 2007 lämnas den 19 oktober 2007.
- Bokslutskommuniké för 2007 lämnas den 8 februari 2008.

Malmö den 26 april 2007
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

www.beijers.com