Search glas

06-04-28

G & L BEIJER AB – TREMÅNADERSRAPPORT 2006

• Nettoomsättningen steg med 8 procent till 558,7 mkr (515,7).
• Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 18,2 mkr (15,0).
• Vinsten efter skatt uppgick till 9,8 mkr (7,0).
• Vinsten per aktie blev 1,59 kronor (1,20).
• Förvärv av resterande 49 procent i ungersk kylgrossist.
• Strategisk order till Cuba.
• Kompletterande förvärv inom Beijer Industriteknik.

Omsättning
Den positiva trenden för G & L Beijer-koncernen fortsatte under det första kvartalet 2006. Trots att det första kvartalet tillsammans med det fjärde kvartalet är säsongs¬mässigt svagt stärktes tillväxten något och koncernen ökade sin omsättning med 8 procent till 558,7 mkr (515,7) under rapportperioden. Uppgången var i sin helhet organisk och den förklaras av en god industrikonjunktur i Norden samt en bra återhämtning på vissa marknader i övriga Europa.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REF ökade sin omsättning med 11 procent till 416,0 mkr (374,0). Den kraftigaste försäljningstillväxten ägde rum i Danmark, Holland, Norge, Finland och de baltiska länderna. Storbritannien visade en god försäljningsökning medan försäljningen i Sverige, Schweiz och Polen var mer dämpad.

Handels- och grossistverksamheten, som svarar för cirka 90 procent av affärsområdets omsättning, upp¬visade en högre tillväxt än de tillverkande företagen, vilka även de hade en positiv utveckling. De tillverkande företagen hade en ovanligt hög orderstock vid utgången av kvartalet.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER INDUSTRITEKNIK visade en liten ökning av omsättningen till 142,7 mkr (141,7). Ökningen dämpades av den tidigare aviserade strategiförändringen för affärsområdets konsumentprodukter som innebär att man lämnar lågprissegmentet, uppgraderar produktsortimentet och arbetar med nya återförsäljar¬kanaler. Det har resulterat i en nedgång i försäljningen av konsumentprodukter. Exklusive konsumentvaror ökade affärs¬området sin försäljning inom industrivaror och slang- och gummiprodukter med 6 procent under kvartalet.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat ökade med 21 procent till 18,2 mkr (15,0) under det första kvartalet. Förbättringen beror på koncernens sammantagna volymökningar samt fortsatt positiva effekter av tidigare genomförda besparingsprogram med bland annat färre anställda inom såväl Beijer Ref som Beijer Industriteknik.

BEIJER REF ökade sitt rörelseresultat med 23 procent till 14,5 mkr (11,8). Volymökningar samt effekter av omstruktureringar inom olika delar av verksamheten ligger bakom resultatförbättringen.
Medeltalet anställda har minskat med 21 personer under kvartalet jämfört med samma period förra året. Såväl handels- och grossistverksamheten som tillverkningsföretagen har ökat sina resultat.

Rörelseresultatet för BEIJER INDUSTRITEKNIK steg med 10 procent till 7,8 mkr (7,1). Resultatförbättringar inom industrivaror och slang- och gummiverksamheten kompenserade mer än väl en försämring inom konsumentvaror.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till -4,4 mkr (-5,1). Förbättringen är hänförlig till en lägre nettoskuld. Resultatet före skatt blev 13,8 mkr (9,9) och efter skatt 9,8 mkr (7,0). Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 1,59 kronor (1,20) under kvartalet.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 5,5 mkr (7,4). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 137,3 mkr (132,5) vid utgången av kvartalet. Det egna kapitalet uppgick till 482,8 mkr (426,5) vid samma tidpunkt. Soliditeten var 31,7 procent (28,0). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 880 (911).

Viktiga händelser
Beijer Ref förvärvade i januari återstående 49 procent i den ungerska kylgrossisten Equinoxe SP. Vid förvärvet av Elsmark Holding A/S ingick 51 procent av aktierna i Equinoxe samt en option på resterande 49 procent som Beijer Ref nu utnyttjat. Equinoxe är marknadsledare inom kylgrossistområdet i Ungern med en omsättning på cirka 50 mkr. Equinoxe är även ansvarigt för Beijer Refs verksamhet i Rumänien.

Beijer Ref erhöll i mars en strategisk order på kylmedelskylare till Cuba. Ordervärdet uppgick till 1,2 miljoner euro och är en första del i ett större infrastrukturprojekt i landet. Leverans sker under sommaren 2006. Det totala ordervärdet för projektet uppgår till 7 miljoner euro och Beijer Ref har möjlighet till följdorder under vintern 2006/2007.

Efter räkenskapsperiodens utgång förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Beijer Industriteknik verksamheten inom YGAB Eldfast AB i Västerås. Rörelsen omsätter cirka 5 mkr på årsbasis. YGAB säljer och installerar eldfasta material till olika typer av ugnar. De huvudsakliga kundgrupperna utgörs av gjuteri- och stålverksindustrin. Förvärvet förstärker Beijer Industritekniks position på marknaden för eldfasta material till framför allt gjuterier som visat en stark tillväxt de senaste åren. Verksamheten i YGAB ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med maj månad 2006.

Kommande rapporter
- Halvårsrapport för 2006 lämnas den 18 augusti 2006.
- Niomånadersrapport för 2006 lämnas den 20 oktober 2006.
- Bokslutskommuniké för 2006 lämnas den 9 februari 2007.

Malmö den 28 april 2006
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Se vidare www.beijers.com