Search glas

11-07-18

G & L Beijer AB Sexmånadersrapport januari – juni 2011

- Nettoomsättningen steg med 12 procent till 2741,5 mkr (2455,6).

- Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 197,8 mkr (141,5).

- Vinsten efter skatt ökade till 177,5 mkr (106,2) inklusive realisationsvinst på 51,7 mkr från avyttringen av aktier i Beijer Alma.

- Vinsten per aktie steg till 8,19 kronor (5,01). Exklusive realisationsvinsten uppgick vinsten per aktie till 6,39 kronor (5,01).

- Avsiktsförklaring om att förvärva Toshibas distributionsverksamhet i elva europeiska länder.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering. Den operativa verksamheten bedrivs i sin helhet under namnet Beijer Ref.

Omsättning
Den positiva trenden från första kvartalet befästes under det andra kvartalet med en god tillväxt samt ett högre resultat. Koncernens omsättning steg med 12 procent till 2741,5 mkr (2455,6) under årets sex första månader. Förvärv bidrog positivt till omsättningen medan den starkare svenska kronan påverkade negativt. Organiskt steg omsättningen med cirka 11 procent. Under det andra kvartalet ökade omsättningen med 11 procent till 1473,0 mkr (1325,7). Organiskt var uppgången 10 procent. I slutet av det första kvartalet 2010 avyttrades affärs­området Beijer Tech vilket innebär att Beijer Techs omsättning och resultat inte ingår i jämförelsetalen för 2010.

Den organiska tillväxten är fortsatt bred och omfattar i stort sett alla marknader där G & L Beijer verkar. Frankrike som är koncernens enskilt största marknad utvecklades särskilt starkt liksom Italien och Spanien. Även Sydafrika, Finland och Thailand har utvecklats mycket positivt. Storbritannien och Mellaneuropa visade en god tillväxt. Östeuropa har återhämtat sig starkt, om än från låga nivåer. I jämförelse med övriga marknader så har den skandinaviska marknaden inte uppvisat samma styrka. Den svenska verksamheten har dock en stor orderstock vid utgången av rapportperioden.  

Resultat
Koncernens rörelseresultat ökade med 40 procent till 197,8 mkr (141,5) under de första sex månaderna. Under det andra kvartalet steg resultatet med 24 procent till 125,6 mkr (101,0). Resultatförbättringen förklaras av stigande volymer, förvärv och en fortsatt god kontroll på omkostnader.

Koncernens finansnetto uppgick till 50,3 mkr (-0,8) under det första halvåret varav 0,3 mkr (-0,8) under det andra kvartalet. I finansnettot ingår realisationsvinsten från avyttringen av aktier i Beijer Alma med 51,7 mkr (0) samt en resultatandel på 3,0 mkr (4,0) från intresseföretag under sexmånadersperioden. Under det andra kvartalet ingick en resultatandel från intresseföretag på 1,5 mkr (2,0).

Resultatet före skatt steg till 248,1 mkr (140,7) under det första halvåret inklusive realisationsvinst varav 125,9 mkr (100,2) under det andra kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till 177,5 mkr (106,2) under halvåret och 89,7 mkr (77,5) under det andra kvartalet. Vinsten per aktie ökade till 8,19 kronor (5,01) de sex första månaderna. Exklusive realisationsvinsten uppgick vinsten per aktie till 6,39 kronor (5,01).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 97,8 mkr (13,4) under det första halvåret. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 525,7 mkr (436,2) den sista juni 2011. Det egna kapitalet uppgick till 2302,2 mkr (2190,1). Nettoskulden uppgick till 372,9 mkr (542,6). Soliditeten var 55,0 procent (51,9). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 1817 (1674).

Viktiga händelser
G & L Beijer slutförde under första kvartalet förvärvet av italienska SCM Frigo-gruppen. SCM Frigo designar, utvecklar och bygger kylaggregat. Bolaget har en årsomsättning på cirka 220 mkr och har 70 anställda. G & L Beijer förvärvade initialt 51 procent av aktierna i SCM Frigo med option på att förvärva resterande 49 procent. SCM Frigo ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2011.

G & L Beijer avyttrade under första kvartalet hela innehavet om 2,7 miljoner aktier i Beijer Alma motsvarande 9,0 procent av kapitalet och 4,5 procent av rösterna. Avyttringen av aktierna inbringade cirka 365 mkr i försäljningslikvid och G & L Beijer gjorde en realisationsvinst på 51,7 mkr före skatt och 38,1 mkr efter skatt. Aktierna i Beijer Alma erhölls som dellikvid vid försäljningen av Beijer Tech våren 2010. Avyttringen av aktierna var ett led i att skapa ökat handlingsutrymme för den fortsatta expansionen inom den kraftigt växande kylgrossistverksamheten.

G & L Beijer tecknade i juni en avsiktsförklaring med Carrier Corporation om att förvärva distributionen av Toshibas produkter inom kyla, värme och luftkonditionering i elva europeiska länder. Carrier Corporation har genom ett samägt bolag med Toshiba Corporation de exklusiva distributionsrättigheterna utanför Japan av Toshibas produkter inom HVAC-området (heating,ventilation och air condition). Affären innebär att Carrier överför personal och tillgångar relaterade till Toshibas verksamhet till G & L Beijer. Priset för förvärvet uppgår till nio gånger verksamhetens årliga rörelseresultat. Under den senaste tolvmånadersperioden fram till utgången av första kvartalet 2011, uppgick omsättningen för Toshibas distributörsverksamhet i berörda länder till cirka € 130 miljoner (cirka 1200 mkr) och rörelseresultatet var cirka € 10 miljoner (cirka 93 mkr). Förvärvet bedöms påverka vinsten per aktie positivt med 2,09 kronor. Det exakta förvärvspriset är villkorat av en due diligence-process och en ömsesidig överenskommelse mellan parterna.

Förvärvet är viktigt för G & L Beijer ur flera aspekter. Luftkonditionering och värme är tillväxtområden som drivs av ökat behov av energibesparingar och större omsorg om miljön. G & L Beijer kan genom sin distributionskapacitet och organisation väsentligt öka Toshibas försäljning och samtidigt dra fördel av en ökad storlek och breddad produktportfölj. Carriers distribution av Toshibas produkter omfattar försäljningen på elva europeiska marknader; Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Sverige, Finland, Polen och de tre baltiska länderna. Distributionsrättigheterna i berörda länder är exklusiva. Tillgångar relaterade till verksamheten samt cirka 160 anställda kommer att överföras. G & L Beijer kan dra fördel av sin starka balansräkning genom att förvärvet, som sker på skuldfri basis, finansieras med egna medel och ökad upplåning.

Affären är villkorad av slutförandet av sedvanliga due diligence-processer och att parterna når ett slutgiltigt köpeavtal, vilket beräknas kunna undertecknas under det tredje kvartalet 2011. Slutförandet av transaktionen är även villkorat av eventuella myndighetstillstånd. Carrier Corporation, som är G & L Beijers enskilt största aktieägare med 41,4 procent av kapitalet och 33,3 procent av rösterna, har två representanter i G & L Beijers styrelse. Transaktionen klassificeras därmed som en närståendetransaktion och Carriers styrelse­ledamöter deltar inte i styrelsens behandling av förvärvet. G & L Beijer kommer vidare att inhämta en så kallad fairness opinion av transaktionen och dess villkor från oberoende extern part.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad.
Koncernens verksamhet är beroende av den all­männa ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt för­knippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åt­gärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moder­bolagets riskbild är densamma som koncernens.

Kommande rapporter
- Delårsrapport för nio månader publiceras den 21 oktober 2011.
- Bokslutskommuniké för 2011 publiceras i februari 2012.
- Årsredovisning för 2011 publiceras i april 2012.

För mer information:
Joen Magnusson, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.

G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings­metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 18 juli 2011

Peter Jessen Jürgensen, Styrelsens ordförande
Bernt Ingman, Styrelseledamot
Anne-Marie Pålsson, Styrelseledamot
William Striebe, Styrelseledamot
Philippe Delpech, Styrelseledamot
Harald Link, Styrelseledamot
Joen Magnusson, Styrelseledamot, Verkställande direktör

www.beijers.com