Search glas

13-07-17

G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2013

- Nettoomsättningen uppgick till 3175,7 mkr (3481,1).

- Rörelseresultatet före engångskostnader blev 166,3 mkr (210,1). Inklusive engångskostnader var rörelseresultatet 132,1 mkr första halvåret 2013.

- Periodens resultat exklusive engångsposter uppgick till 107,8 mkr (150,4). Inklusive engångsposter var periodens resultat 82,8 mkr (172,4).

- Vinsten per aktie uppgick till 2,42 kronor (3,42) exklusive engångsposter och 1,83 kronor (3,94) inklusive engångsposter.

- Per Bertland utsedd till ny VD och koncernchef.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Omsättning
G & L Beijer utvecklades relativt sett bättre under det andra kvartalet 2013 jämfört med det första kvartalet. Omsättningen påverkades dock negativt av valutaeffekter från en starkare krona. Dessutom var våren ovanligt kall i Europa vilket påverkade efter­frågan.

Koncernens omsättning minskade med nio procent till 3175,7 mkr (3481,1) under det första halvåret. Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen med fyra procent. Under det andra kvartalet minskade omsättningen med sex procent till 1711,9 mkr (1826,3) och justerat för valutaeffekter med två procent.

Försäljningsutvecklingen varierade mellan koncernens olika regioner. Skandinavien och Storbritannien hade en viss återhämtning med stigande försäljningsvolymer under det andra kvartalet. Centraleuropa hade likaså en stabilisering med i stort sett oförändrade volymer. I Södra Europa och Östeuropa minskade försäljnings­volymerna i motsvarande takt som under det första kvartalet. Södra Afrika hade en stark volymtillväxt.

Resultat
Koncernens rörelseresultat exklusive engångskostnader på 34,2 mkr uppgick till 166,3 mkr (210,1) under det första halvåret. Inklusive engångskostnader var rörelse­resultatet 132,1 mkr 2013. Under det andra kvartalet uppgick rörelseresultatet exklusive engångskostnader till 117,6 mkr (129,0). Inklusive engångskostnader på 34,2 mkr som belastat resultatet under det andra kvartalet 2013 blev rörelseresultatet 83,4 mkr. Engångsposterna avser kostnader för avgångsvederlag för VD om 15,6 mkr samt strukturåtgärder om 18,6 mkr. Strukturåtgärderna omfattar huvudsakligen neddragningar av personal i Europa med cirka 40 anställda för att möta den lägre efterfrågan. Åtgärderna beräknas ge besparingar på cirka 25 mkr på årsbasis, med full effekt från och med tredje kvartalet.

Exklusive engångskostnader minskade rörelseresultatet med nio procent under det andra kvartalet jämfört med en nedgång på 40 procent det första kvartalet och 21 procent under det första halvåret som helhet.

Koncernens finansnetto exklusive engångsposter var -15,0 mkr (-14,2) under det första halvåret. I finans­nettot 2012 ingick en realisationsvinst om 22,0 mkr från avyttring av andel i intresseföretag. Resultatet före skatt uppgick till 117,1 mkr (217,9). Resultatet efter skatt blev 82,8 mkr (172,4). Vinsten per aktie uppgick till 1,83 kronor (3,94). Exklusive engångsposter var vinsten per aktie 2,42 kronor (3,42) under det första halvåret. Under det andra kvartalet uppgick finansnettot till -9,6 mkr (-7,5). Resultatet före skatt var 73,8 mkr (121,5) och resultatet efter skatt uppgick till 50,4 mkr (93,0). Vinsten per aktie var 1,14 kronor (2,12). Exklusive engångskostnader var vinsten per aktie 1,73 kronor under det andra kvartalet.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 34,4 mkr (55,1) under det första halvåret. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 433,1 mkr (491,9) den sista juni 2013. Det egna kapitalet uppgick till 2247,5 mkr (2375,9). Nettoskulden var 1479,3 mkr (1418,8). Soliditeten uppgick till 41,7 procent (42,4). Medeltalet anställda under perioden var 2106 (2120).

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade i april den danska kylgrossisten FK Teknik. FK Teknik omsatte cirka 32 mkr 2012 och visade en god lönsamhet. Bolaget, som grundades 1956, har ett mycket gott renommé på marknaden och bolaget har fem anställda. Förvärvet är ett led i en fortsatt konsolidering av den danska marknaden. G & L Beijer har redan en stark position på marknaden genom sin befintliga verksamhet i Danmark. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. FK Teknik ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2013.

Styrelsen utsåg i juni Per Bertland till ny VD och koncernchef för G & L Beijer. Per Bertland tillträdde sin post den 1 juli 2013. Han har sedan 1990 arbetat i olika funktioner inom koncernen, bland annat som affärsområdeschef för Beijer Ref och som medlem av koncernledningen.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moder­bolagets riskbild är densamma som koncernens. För vidare information, se G & L Beijers årsredovisning.

Kommande rapporter

-    Delårsrapport för nio månader publiceras den 18 oktober 2013.
-    Bokslutskommuniké för 2013 publiceras i februari 2014.
-    Årsredovisning för 2013 publiceras i april 2014.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 17 juli 2013

Peter Jessen Jürgensen, Styrelsens ordförande
Bernt Ingman, Styrelseledamot
Anne-Marie Pålsson, Styrelseledamot
William Striebe, Styrelseledamot
Philippe Delpech, Styrelseledamot
Harald Link, Styrelseledamot
Joen Magnusson, Styrelseledamot

För mer information:
Per Bertland, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73

Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

www.beijers.com