Search glas

07-07-17

G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007

- Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet
- Omsättningen steg med 27 procent till 1562 mkr (1230)
- Rörelseresultatet ökade med 127 procent till 152 mkr (67)
- Vinsten efter skatt ökade till 101 mkr (41)
- Vinsten per aktie blev 8,17 kronor (3,28)

- Aktiesplit 2:1 genomförd i maj
- Förvärv av Schweiz största kylgrossist Charles Hasler
- Strategiskt förvärv av Clima inom luftkonditionering
- Strategiskt förvärv av DEM Production inom montering av kylaggregat
- Uppflyttning från Small Cap- till Mid Cap-listan

OMSÄTTNING
Den starka utvecklingen under det första kvartalet har fortsatt under det andra kvartalet, vilket inneburit att Beijerkoncernen kan visa sitt hittills bästa halvår. Omsättningen steg med 27 procent till 1561,8 mkr (1230,0) under årets sex första månader. Omsättningen ökade med 31 procent till 876,2 mkr (671,3) under det andra kvartalet.

Tillväxten har i allt väsentligt varit organisk och den förklaras av en stark industrikonjunktur i Europa.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REF visar en fortsatt mycket stark utveckling. Omsättningen steg med 33 procent till 1247,0 mkr (937,2) under halvåret och med 37 procent till 716,2 mkr (521,2) under det andra kvartalet. Samtliga geografiska marknader utvecklades positivt. Verksamheten i Nederländerna uppvisar en särskilt god utveckling. Affärsområdets strategiska satsning på luftkonditionering har också påverkat försäljningen positivt. Förvärvet av schweiziska Charles Hasler under det andra kvartalet har hittills överträffat förväntningarna.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER INDUSTRITEKNIKS omsättning steg med 8 procent till 314,8 mkr (292,8) under det första halvåret. Omsättningen steg med 7 procent till 160,0 mkr (150,1) under det andra kvartalet. Exklusive avyttrad verksamhet ökade omsättningen med 15 procent i bägge perioderna. Efterfrågan inom såväl slangverksamheten som industrivaror fortsatte att utvecklas starkt.

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat ökade kraftigt. Det steg med 127 procent till 152,1 mkr (67,1) under de första sex månaderna och med 104 procent till 99,9 mkr (48,9) under det andra kvartalet. Förbättringen förklaras av ökad försäljning och en fortsatt god kostnadskontroll.

BEIJER REF mer än fördubblade sitt rörelseresultat till 133,3 mkr (58,1) under det första halvåret. Resultatet under det andra kvartalet steg med 107 procent till 90,4 mkr (43,6). Ökad försäljning samt effekter av samordnade inköp och god kostnadskontroll ligger bakom den kraftiga resultatförbättringen. Förvärv bidrog också till resultatökningen.

Rörelseresultatet för BEIJER INDUSTRITEKNIK steg med 56 procent till 28,1 mkr (18,0) under det första halvåret och med 45 procent till 14,8 mkr (10,2) under det andra kvartalet. Resultatförbättringen beror på volymökningar och god kostnads¬kontroll.

RESULTAT FÖRE OCH EFTER SKATT
Koncernens finansnetto uppgick till -8,0 mkr (-9,3) under halvåret och -4,3 mkr (-4,9) under det andra kvartalet. I finansnettot ingår en resultatandel i intresseföretag på 3,2 mkr (0) och 1,8 mkr (0) för halvåret respektive andra kvartalet. Resultatet före skatt blev 144,1 mkr (57,8) under det första halvåret. Det uppgick till 95,6 mkr (44,0) under det andra kvartalet. Resultatet efter skatt blev 101,4 mkr (40,7) under halvåret och 66,6 mkr (30,9) under det andra kvartalet. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 8,17 kronor (3,28) för hela rapportperioden.

ÖVRIG EKONOMISK INFORMATION
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 16,6 mkr (11,6) under årets sex första månader. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 172,2 mkr (112,3) vid utgången av halvåret. Det egna kapitalet uppgick till 610,1 mkr (473,7) vid samma tidpunkt. Soliditeten var 30,2 procent (28,8). Medel¬talet anställda uppgick under perioden till 909 (873).

VIKTIGA HÄNDELSER
G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Beijer Ref den danska kylgrossisten Air-Con i januari. Air-Con har en omsättning på cirka 40 mkr och bolaget integreras med Beijer Refs danska verksamhet som omsätter cirka 275 mkr. Förvärvet ger omedelbara strukturella kostnadsbesparingar samtidigt som en samordning av inköp ger potential till lägre inköpspriser. Air-Con ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2007.

G & L Beijer avyttrade i januari genom affärsområdet Beijer Ref sitt tillverkande finländska dotterbolag Oy Dimico AB. Bolaget omsatte cirka 25 mkr. Avyttringen är ett led i Beijer Refs strategi att koncentrera resur¬serna till handelsverksamheten inom kyla, där Beijer Ref är en av de ledande aktörerna i Europa. Från den 1 januari 2007 ingår Dimico inte längre i G & L Beijers räkenskaper.

G & L Beijer förvärvade i april genom affärsområdet Beijer Ref svenska DEM Production AB med en omsättning på 14 mkr. Bolaget, som har 14 anställda, utvecklar och monterar kundanpassade kylaggregat. Därmed förstärker och kompletterar DEM Beijer Refs befintliga verksamhet inom dessa områden. DEM Production ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2007.

I april förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Beijer Ref Schweiz största kylgrossist, Charles Hasler AG. Charles Hasler omsätter 28 miljoner schweizerfranc (cirka 160 mkr) och har 35 anställda. Beijer Ref blir med förvärvet den ledande kylgrossisten i Schweiz. Beijer Ref får dessutom tillgång till nya produkter och agenturer inom bland annat kompressorområdet. Charles Hasler har en god lönsamhet och kommer att stärka Beijer Refs marginaler ytterligare. Beijer Refs verksamhet i Schweiz kommer efter förvärvet att omsätta cirka 270 mkr och sysselsätta totalt 70 med¬arbetare. Förvärvet förväntas öka G & L Beijers vinst per aktie med 1 krona på årsbasis efter split. Charles Hasler AG ingår i G & L Beijer räkenskaper från den 1 april 2007.

G & L Beijer förvärvade i juni genom affärsområdet Beijer Ref luftkonditionerings- och värmepumpsföretaget Clima Sverige AB i Ängelholm. Clima omsätter cirka 30 mkr på årsbasis och bolaget har 8 anställda. Förvärvet av Clima är ett strategiskt viktigt förvärv inom den snabbväxande marknaden för luftkonditionering och värmepumpar (komfortkyla). Clima har en exklusiv agentur för Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar på den svenska marknaden. Beijer Refs dotterbolag i Nederländerna, Coolmark, har sedan tidigare agenturen för Mitsubishi Heavy Industries produktprogram för luftkonditionering.

G & L Beijers årsstämma 2007 beslutade om en aktiedelning, en så kallad split, på 2:1. Aktiedelningen innebar att antalet aktier fördubblades. Syftet är att öka likviditeten i aktien. Avstämningsdag för aktie¬delningen var den 31 maj 2007.

Stockholmsbörsen har beslutat att flytta G & L Beijer från Small Cap- till Mid Cap-listan. Förändringen trädde i kraft den 2 juli 2007. På Stockholmsbörsens Mid Cap-lista ingår bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och en miljard euro.

RISKBESKRIVNING
G & L Beijerkoncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens affärsområden är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför allt Europa, vilken styr efterfrågan av affärsområdenas produkter och tjänster. Andra rörelserisker som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtagande, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens.

KOMMANDE RAPPORTER
- Niomånadersrapport för 2007 lämnas den 19 oktober 2007.
- Bokslutskommuniké för 2007 lämnas den 8 februari 2008.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 17 juli 2007

Peter Jessen Jürgensen, styrelsens ordförande
Poul Friis, styrelseledamot
Bernt Ingman, styrelseledamot
Anne-Marie Pålsson, styrelseledamot
Joen Magnusson, styrelseledamot, VD

www.beijers.com