Search glas

06-08-18

G & L BEIJER AB SEXMÅNADERSRAPPORT 2006

- Nettoomsättningen steg med 6 procent till 1230,0 mkr (1163,6).
- Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 67,1 mkr (59,5).
- Vinsten efter skatt steg till 40,7 mkr (36,0).
- Vinsten per aktie uppgick till 6,57 kronor (5,86).
- Förstärkt orderingång och rekordhög orderstock för Beijer Ref i juli.

Omsättning
G & L Beijer-koncernen visade en fortsatt god utveckling under det andra kvartalet. Under det första halvåret steg koncernens omsättning med 6 procent till 1230,0 mkr (1163,6). Omsättningen under det andra kvartalet ökade till 671,3 mkr (647,9). Ökningen var nästan uteslutande organisk och förklaras av en god industrikonjunktur i Norden samt en stigande efter¬frågan på vissa marknader i övriga Europa.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REF ökade omsättningen med 9 procent till 937,2 mkr (857,3) under det första halvåret. Under det andra kvartalet steg omsättningen till 521,2 mkr (483,4). Den förbättrade konjunkturen i Europa ligger bakom försäljningsökningen. Storbritannien och Holland har utvecklats speciellt väl. De nordiska marknaderna har varit fortsatt starka. Östeuropa visade en markant återhämtning.

Den positiva utvecklingen har fortsatt efter rapportperiodens utgång. Affärsområdet gynnas av den varma sommaren i Europa. Under juli förstärktes order¬ingången och orderstockarna var de hittills högsta.

Handels- och grossistverksamheten, som svarar för cirka 90 procent av affärsområdets omsättning, hade en högre tillväxt än de tillverkande företagen, men även de tillverk¬ande företagen visade en positiv utveckling.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER INDUSTRITEKNIK visade en något lägre omsättning under det första halvåret då den uppgick till 292,8 mkr (306,3). Omsättningen under det andra kvartalet var 150,1 mkr (164,6). Nedgången förklaras av en försäljningsminskning inom affärsområdets konsumentprodukter till följd av den tidigare aviserade strategiförändringen inom detta område. Försäljningen av konsumentprodukter stabiliserades i slutet av rapportperioden.

Försäljningen av slang- och gummiprodukter utvecklades fortsatt positivt medan försäljningen av industriprodukter planade ut på en hög nivå. Exklusive konsumentvaror ökade affärsområdet sin försäljning inom industrivaror och slang- och gummiprodukter under det första halvåret.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat steg med 13 procent till 67,1 mkr (59,5) under det första halvåret. Under det andra kvartalet uppgick resultatet till 48,9 mkr (44,5). Förbättringarna beror på koncernens sammantagna volymökningar samt fortsatt positiva effekter av tidigare genomförda besparingsprogram.

BEIJER REF ökade sitt rörelseresultat med 21 procent till 58,1 mkr (47,9) under de första sex månaderna. Resultatet för det andra kvartalet uppgick till 43,6 mkr (36,1). Volymökningar samt effekter av tidigare besparingsprogram inom olika delar av verksamheten med färre antal anställda som följd ligger bakom resultatförbättringar¬na. Såväl handels- och grossistverksamheten som tillverkningsföretagen har ökat sina resultat.

Rörelseresultatet för BEIJER INDUSTRITEKNIK uppgick till 18,0 mkr (20,7) under det första halvåret. Resultatet för det andra kvartalet blev 10,2 mkr (13,6). De lägre resultaten beror på den minskade försäljningen inom konsumentvaror samt kostnader till följd av anpassning till den nya försäljningsvolymen för produktområdet. Resultatet för industri- och slangverksamheten ökade under rapportperioden men det kunde inte riktigt kompensera nedgången inom konsumentvaror.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till -9,3 mkr (-8,7) under det första halvåret och -4,9 mkr
(-3,6) under det andra kvartalet. Resultatet före skatt blev 57,8 mkr (50,8) under årets sex första månader och 44,0 mkr (40,9) det andra kvartalet. Resultatet efter skatt för motsvarande perioder uppgick till 40,7 mkr (36,0) och 30,9 mkr (29,0). Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 6,57 kronor (5,86) för sex¬månaders¬perioden.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 11,6 mkr (14,1). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 113,1 mkr (135,5) vid utgången av rapportperioden. Det egna kapitalet uppgick till 473,7 mkr (441,0) vid samma tidpunkt. Soliditeten var 29 procent (27). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 873 (914).

Viktiga händelser
Beijer Ref förvärvade i januari återstående 49 procent i den ungerska kylgrossisten Equinoxe SP. Vid förvärvet av Elsmark Holding A/S ingick 51 procent av aktierna i Equinoxe SP samt en option på resterande 49 procent som Beijer Ref nu utnyttjat. Equinoxe är marknadsledare inom kylgrossistområdet i Ungern med en omsättning på cirka 50 mkr.

I april förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Industriteknik verksamheten inom YGAB Eldfast AB i Västerås. Rörelsen omsätter cirka 5 mkr på årsbasis. YGAB säljer och installerar eldfasta material till olika typer av ugnar. De huvudsakliga kundgrupperna utgörs av gjuteri- och stålverksindustrin. Verksamheten i YGAB ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med maj månad 2006.

Kommande rapporter
Niomånadersrapport för 2006 lämnas den 20 oktober 2006.
Bokslutskommuniké för 2006 lämnas den 9 februari 2007.

Malmö den 18 augusti 2006
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

www.beijers.com