Search glas

09-04-28 regulatorisk

G & L Beijer AB (publ) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier

G & L Beijer AB (publ) har idag offentliggjort ett prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i G & L Beijer. Prospektet finns tillgängligt på Beijers hemsida www.beijers.com.

Som tidigare har offentliggjorts fullföljde G & L Beijer den 30 januari 2009 förvärvet av Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika. Förvärvet fullföljdes genom att G & L Beijer förvärvade samtliga aktier i PB Holdings Luxembourg S.a.r.l., General Frigorifique SAS och Delmo France SAS. Betalning för den förvärvade verksamheten har skett genom en apportemission om 358 710 aktier av serie A och 8 437 429 aktier av serie B i G & L Beijer till Carrier Corporations dotterbolag: Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg S.a.r.l. och UTX Holdings SCS, beslutad på extra bolagsstämma i Beijers den 29 januari 2009.

För att de nyemitterade aktierna skall kunna upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm har ett prospekt upprättats och registrerats hos Finansinspektionen den 28 april 2009. Aktierna kommer att tas upp till handel från och med 4 maj 2009.

Malmö den 28 april 2009
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD
Telefon 040 – 35 89 00, Mobil 0709-26 50 91
www.beijers.com

Informationen är sådan som G & L Beijer AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2009 kl. 16.10.