Search glas

11-10-21

G & L Beijer AB Niomånadersrapport januari – september 2011

- Nettoomsättningen steg med nio procent till 4216,3 mkr (3866,2).

- Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 312,3 mkr (263,8).

- Periodens resultat ökade till 269,6 mkr (197,6) inklusive realisationsvinst på 51,7 mkr från avyttringen av aktier i Beijer Alma.

- Vinsten per aktie uppgick till 12,40 kronor (15,92). Exklusive realisationsvinsten uppgick vinsten per aktie till 10,60 kronor (9,32).

- Förvärvet av Toshibas distributionsverksamhet i elva europeiska länder slutfördes efter kvartalets utgång.

- Förvärvet av United Refrigerations verksamhet i Frankrike och Storbritannien slutfördes efter kvartalets utgång.

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agentur­produkter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering.

Omsättning
Koncernen har fortsatt att utvecklas positivt. Omsättningen steg med nio procent till 4216,3 mkr (3866,2) under årets nio första månader. Organiskt steg omsättningen med cirka sju procent. De tidigare förvärven av SCM Frigo och verksamheten i Thailand bidrog positivt till omsättningen medan den starkare svenska kronan påverkade negativt. I slutet av det första kvartalet 2010 avyttrades affärsområdet Beijer Tech vilket innebär att Beijer Techs omsättning och resultat inte ingår i jämförelsetalen för 2010.

Under det tredje kvartalet ökade omsättningen med fem procent till 1474,8 mkr (1410,6). Det tredje kvartalet påverkades negativt av en svag efterfrågan i början av perioden, huvudsakligen till följd av det kalla vädret. Försäljningen återgick under resterande del av perioden till motsvarande ökningsnivåer som tidigare under året. Trots den lägre efterfrågan under kvartalets inledning uppgår den organiska tillväxten till 0,5 procent under det tredje kvartalet.

Den organiska tillväxten under årets första nio månader har varit bred och omfattat alla marknader där G & L Beijer verkar. Sydeuropa med Frankrike, Italien och Spanien har fortsatt utvecklas starkt liksom Sydafrika. Efterfrågan i Skandinavien, och då särskilt i Sverige, har successivt förbättrats. Förvärven, kylgrossistverksamheten i Thailand och italienska SCM Frigo, har utvecklats mycket positivt.

G & L Beijer arbetade under det tredje kvartalet intensivt med två betydande förvärv. Förvärvet av Toshibas distributions­verksamhet inom kyla, värme och luftkonditionering i elva euro­peiska länder och förvärvet av United Refrigerations verksamhet i Frankrike och Storbritannien slutfördes efter kvartalets utgång. Förvärven har en sammanlagd årsomsättning på 1,8 mrd.

Förvärven av Toshibas och United Refrigerations verksamheter, som ingår i G & L Beijer från det fjärde kvartalet, innebär väsentliga tillskott i koncernens omsättning. Baserat på rullande tolv månader fram till och med september 2011 skulle G & L Beijers omsättning proforma på årsbasis ha uppgått till på cirka 7,2 miljarder kronor.

Resultat
Koncernens rörelseresultat ökade med 18 procent till 312,3 mkr (263,8) under de första nio månaderna. Ökningen beror på stigande volymer, förvärv och en fortsatt god kontroll på omkostnader.

Under det tredje kvartalet minskade rörelseresultatet något till 114,5 mkr (122,3). Nedgången förklaras av den ovannämnda svaga efterfrågan under inledningen av kvartalet.

Koncernens finansnetto uppgick till 55,5 mkr (1,6) under de tre första kvartalen och 5,2 (2,4) under det tredje kvartalet. I finansnettot ingår realisationsvinsten från avyttringen av aktier i Beijer Alma med 51,7 mkr (0) samt en resultatandel på 11,2 mkr (6,0) från intresseföretag under niomånadersperioden. Under det tredje kvartalet ingick en resultatandel från intresseföretag på 8,2 mkr (2,0).

Resultatet före skatt steg till 367,8 mkr (265,4) under de nio första månaderna, varav 119,6 mkr (124,7) under det tredje kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till 269,6 mkr (197,6) under niomånadersperioden och 92,1 mkr (91,4) under det tredje kvartalet. Vinsten per aktie uppgick till 12,40 kronor (15,92) under niomånadersperioden. Exklusive realisationsvinsten uppgick vinsten per aktie till 10,60 kronor (9,32).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 111,7 mkr (28,8) under niomånaders­perioden. Likvida medel inklusive outnyttjad check­räkningskredit var 576,1mkr (539,9) den sista september 2011. Det egna kapitalet uppgick till 2385,5 mkr (2243,9). Nettoskulden uppgick till 325,6 mkr (461,6). Soliditeten var 57,5 procent (53,8). Medeltalet anställda uppgick under
perioden till 1834 (1682).

Viktiga händelser
G & L Beijer slutförde under det första kvartalet förvärvet av italienska SCM Frigo-gruppen. SCM Frigo designar, utvecklar och bygger kylaggregat. Bolaget har en årsomsättning på cirka 220 mkr och har cirka 70 anställda. G & L Beijer förvärvade initialt 51 procent av aktierna i SCM Frigo med option på att förvärva resterande 49 procent. SCM Frigo ingår i G & L Beijer räkenskaper från den 1 januari 2011.

G & L Beijer avyttrade under det första kvartalet hela innehavet om 2,7 miljoner aktier i Beijer Alma motsvarande 9,0 procent av kapitalet och 4,5 procent av rösterna. Avyttringen inbringade cirka 365 mkr i försäljningslikvid och G & L Beijer gjorde en realisationsvinst på 51,7 mkr före skatt och 38,1 mkr efter skatt. Aktierna i Beijer Alma erhölls som dellikvid vid försäljningen av Beijer Tech våren 2010. Avyttringen av aktierna var ett led i att skapa ökat handlingsutrymme för den fortsatta expansionen inom den kraftigt växande kylgrossistverksamheten.

G & L Beijer slutförde efter rapportperiodens utgång förvärvet av Toshibas distributionsverksamhet inom kyla, värme och luftkonditionering i elva europiska länder från Carrier Corporation. Affären innebär att Carrier överför personal och tillgångar till G & L Beijer för en köpeskilling om cirka € 86 miljoner (790 mkr) på skuldfri basis. Omsättningen för Toshibas distributionsverksamhet i berörda länder uppgick till € 130 miljoner (cirka 1200 mkr) och rörelseresultatet var € 9,6 miljoner (88 mkr) under den senaste tolvmånaders­perioden fram till utgången av första kvartalet 2011. Verksamheten har 160 anställda. Förvärvet, som sker på skuldfri basis, finansieras med egna medel och ökad upplåning. Den förvärvade verksamhet ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 oktober 2011. Förvärvet bedöms påverka
G & L Beijers vinst per aktie positivt med cirka 2 kronor på års­basis.

G & L Beijer slutförde efter rapportperiodens utgång för­värvet av United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien. Förvärvet inkluderar två bolag. Det franska bolaget – Cofriset – omsätter mot­svarande 520 mkr och har 125 anställda. Det brittiska bolaget – United Refrigeration (UK) Ltd – omsätter motsvarande 90 mkr och sysselsätter 44 personer. Sammantaget omsätter de två bolagen motsvarande 610 mkr och har 169 anställda. Den totala köpeskillingen för båda bolagen uppgår till cirka 240 mkr på skuldfri basis. Köpeskillingen finansieras genom egna medel och ökad upplåning.

G & L Beijer stärker med förvärven sin position ytterligare på de franska och brittiska marknaderna. De förvärvade bolagen säljer produkter som motsvarar G & L Beijers produkt­sortiment. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. De förvärvade bolagen ingår i koncernens räkenskaper från oktober 2011.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den all­männa ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt för­knippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörs­avtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åt­gärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moder­bolagets riskbild är densamma som koncernens.

Kommande rapporter
- Bokslutskommuniké för 2011 publiceras den 9 februari 2012.
- Årsredovisning för 2011 publiceras i april 2012.
- Tremånadersrapport för 2012 publiceras den 25 april 2012.

Malmö den 21 oktober 2011
G & L Beijer AB (publ)

Joen Magnusson, koncernchef

För mer information:
Joen Magnusson, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91

Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.
G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings­metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.

Granskningsrapport
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för G & L Beijerkoncernen för perioden 1 januari 2011 till 30 september 2011 och till den hörande rapporter över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den 9-månadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och ÅRL. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410, Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av före­tagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 30 september 2011 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den 9-månadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.

Malmö den 21 oktober 2011

PricewaterhouseCoopers
Mikael Eriksson                                                              Cecilia Dorselius
Auktoriserad revisor                                                       Auktoriserad revisor

www.beijers.com