Search glas

08-10-22

G & L BEIJER AB NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

- Fortsatt stark utveckling och koncernens hittills bästa tredje kvartal.
- Nettoomsättningen steg med 9 procent till 2578,6 mkr (2368,3).
- Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 291,4 mkr (234,2) inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr (5,9).
- Vinsten efter skatt ökade till 224,0 mkr (158,3).
- Vinsten per aktie steg med 42 procent till 18,06 kronor (12,75).
- Vinsten per aktie exklusive engångsintäkter uppgick till 13,77 kronor (12,41).

- Avsiktsförklaring att förvärva Carriers kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika genom en riktad nyemission till Carrier Corporation.

OMSÄTTNING
G & L Beijer-koncernen visade en fortsatt stark utveckling och perioden blev koncernens hittills bästa tredje kvartal. Uppgången har varit bred både vad gäller produktområden och geografisk spridning.

Koncernens omsättning ökade med 9 procent till 2578,6 mkr (2368,3) under årets tre första kvartal. Under det tredje kvartalet steg omsättningen med 11 procent till 898,8 mkr (806,6) varav 7 procent organiskt.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REFS omsättning steg med 9 procent till 2089,7 mkr (1913,9) under de nio första månaderna. Omsättningen ökade med 12 procent under det tredje kvartalet till 746,1 mkr (666,9). Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent under det senaste kvartalet. De flesta marknader som Bejer Ref bearbetar visade volymökningar. Tillväxten i Danmark, Finland och Schweiz var särskilt stark.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER TECHS omsättning ökade med 8 procent till 488,8 mkr (454,4) under niomånadersperioden. Under det tredje kvartalet steg omsättningen med 9 procent till 152,7 mkr (139,6). Den organiska tillväxten var 11 procent under samma kvartal. Perioden har präglats av fortsatt hög aktivitet med en positiv utveckling inom samtliga produktområden.

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat ökade med 24 procent till 291,4 mkr (234,2) under de nio första månaderna. I resultatet för 2008 ingår engångsintäkter på 53,2 mkr (5,9). Exklusive engångsintäkter uppgick resultatet till 238,2 mkr (228,3). Under det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet med 11 procent till 90,9 mkr (82,1). Exklusive engångsintäkter ökade resultatet med 19 procent under det tredje kvartalet.

BEIJER REFS rörelseresultat ökade till 227,6 mkr (205,0) under niomånadersperioden. Exklusive engångsintäkter uppgick resultatet till 204,9 mkr (199,1). Rörelseresultatet steg med 9 procent till 78,2 mkr (71,6) under det tredje kvartalet. Exklusive engångsintäkter ökade resultatet med 19 procent under samma kvartal. Resultatförbättringen förklaras främst av volymökningar.

Rörelseresultatet för BEIJER TECH steg till 78,1 mkr (42,6) under de tre första kvartalen. Exklusive realisationsvinsten från avyttringen av Brogårdsand AB uppgick resultatet till 47,6 mkr. Resultatet steg med 19 procent till 17,2 mkr (14,5) under det tredje kvartalet. Förbättringen förklaras av ökad försäljning.

RESULTAT FÖRE OCH EFTER SKATT
Koncernens finansnetto uppgick till -12,1mkr (-12,6) under niomånadersperioden och -4,8 mkr (-4,6) under det tredje kvartalet. I finansnettot ingår en resultatandel i intresseföretag på 6,0 mkr (5,6) och 2,0 mkr (2,4) för respektive period. Resultatet före skatt blev 279,3 mkr (221,6) för de nio första månaderna. Resultatet efter skatt uppgick till 224,0 mkr (158,3) under årets nio första månader och 64,8 mkr (56,9) under det tredje kvartalet. Vinsten per aktie blev 18,06 kronor (12,75) under niomånadersperioden. Exklusive engångsintäkter ökade vinsten per aktie det tredje kvartalet med 23 procent till 5,23 kronor (4,24).

ÖVRIG EKONOMISK INFORMATION
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 82,0 mkr (25,0). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 186,2 mkr (190,7) den sista september. Det egna kapitalet uppgick till 896,2 mkr (660,4) vid samma tidpunkt. Nettoskulden minskade till 615,3 mkr (667,9). Soliditeten var 39,0 procent (32,5). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 1 001 (946).

VIKTIGA HÄNDELSER
G & L Beijer AB och Carrier Corporation, ett dotterbolag till United Technologies Corporation i USA, tecknade i september ett ”letter of intent” som innebär att G & L Beijer avser att förvärva Carriers kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika genom en riktad nyemission till Carrier Corporation. Affären innebär att G & L Beijer kommer att ha en proformaomsättning på årsbasis på ca 5,9 miljarder kronor och ett rörelseresultat på ca 520 mkr. G & L Beijers nuvarande aktieägare och Carrier kommer att inneha 67% respektive 33% av rösterna och 55% respektive 45% av kapitalet i bolaget. G & L Beijer får en stark balansräkning efter affären. Soliditeten kommer att uppgå till ca 45%. G & L Beijers styrelse kommer att utökas från fem till sju ledamöter varav två ledamöter utses av Carrier.

Sammanslagningen av G & L Beijers och Carriers verksamheter skapar en stark koncern inom kylgrossistdistribution i Europa och en solid plattform för en global expansion. G & L Beijer och Carrier kompletterar varandra i Europa. Carrier är även en stor aktör i Sydafrika. De sammanslagna verksamheterna kommer att finnas i 21 länder, däribland de nordiska och baltiska länderna, Storbritannien, Holland, Spanien, Belgien, Schweiz, Frankrike, Italien, några länder i Östeuropa och Sydafrika. Carrier kommer även att bidra med ett utökat produktutbud till G & L Beijers nuvarande produktprogram. Det totala antalet anställda blir ca 1800. Affären förväntas påverka G & L Beijers resultat positivt under det andra hela verksamhetsåret efter affären.

Affären är villkorad av slutförandet av tillfredställande ”due diligence-processer” och av att parterna når ett slutgiltigt köpeavtal, vilket förväntas ske under fjärde kvartalet 2008. Affären kräver godkännande av minst två tredjedelar av röster och kapital av G & L Beijers aktieägare representerade vid en planerad extra stämma. G & L Beijer kommer att kalla till en extra stämma så snart som det slutgiltiga köpeavtalet undertecknats av parterna.

G & L Beijer förvärvade i juni genom affärsområdet Beijer Ref det tjeckiska kylgrossistföretaget Fridanair. Bolaget omsätter cirka 30 mkr och har 20 anställda. Fridanair ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 juli 2008.

G & L Beijer förvärvade i maj genom affärsområdet Beijer Tech affärsområdet Industrislang inom REC Indovent AB. Verksamheten omsätter cirka 20 mkr och har 5 anställda. Den förvärvade verksamheten integreras i Lundgrens. Förvärvet ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 juni 2008.

G & L Beijer förvärvade i maj genom affärsområdet Beijer Ref det slovakiska kylgrossistföretaget RK Slovakia. Bolaget omsätter cirka 10 mkr och har 9 anställda.
RK Slovakia ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 maj 2008.

G & L Beijer förvärvade i april genom affärsområdet Beijer Ref distributionsrättigheterna till Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar i Norge. Verksamheten omsätter cirka 20 mkr och ingår i koncernens räkenskaper från den 1 maj 2008.

G & L Beijer förvärvade i april genom affärsområdet Beijer Tech rörelsen i Hymab (Hydraul & Maskinkomponenter i Örebro AB). Rörelsen omsätter cirka 16 mkr och har 6 anställda. Rörelsen i Hymab ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 maj 2008.

G & L Beijer avyttrade i februari genom affärsområdet Beijer Tech Brogårdsand AB med dotterbolaget Fyleverken till Finja AB. Transaktionen innebar en realisationsvinst på 30 mkr som ingår i koncernens resultat för första kvartalet 2008. Brogårdsand/Fyleverken ingår inte längre i G & L Beijers räkenskaper från den 1 mars 2008.

G & L Beijer förvärvade i februari genom affärsområdet Beijer Tech rörelsen i Renheat AB. Rörelsen omsätter cirka 5 mkr. Förvärvet ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 februari 2008.

G & L Beijer avyttrade i januari genom affärsområdet Beijer Ref agenturrörelsen Svenska Daikin. Beijer Ref realiserade genom avyttringen en vinst på 23 mkr som ingår i resultatet för första kvartalet 2008. Svenska Daikin ingår inte längre i koncernens räkenskaper från den 1 februari 2008.

RISKBESKRIVNING
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens affärsområden är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför allt Europa, vilken styr efterfrågan på affärsområdenas produkter och tjänster. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens.

KOMMANDE RAPPORTER
- Bokslutskommuniké för 2008 publiceras den 10 februari 2009.
- Årsredovisning för 2008 publiceras i april 2009.
- Tremånadersrapport för 2009 publiceras den 23 april 2009.

Malmö den 22 oktober 2008
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD
För mer information:
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91