Search glas

12-10-19

G & L Beijer AB Niomånadersrapport 2012

  • Nettoomsättningen steg med 24 procent till 5215,0 mkr (4216,3).
  • Rörelseresultatet ökade med sex procent till 331,2 mkr (312,3).
  • Periodens resultat exklusive realisationsvinster uppgick till 234,3 mkr (231,5). Periodens resultat inklusive realisationsvinster blev 256,3 mkr (269,6).
  • Vinsten per aktie uppgick till 5,34 kronor (5,30) exklusive realisationsvinster. Inklusive realisationsvinster uppgick vinsten per aktie till 5,86 kronor (6,20).

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agentur­produkter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luft­konditionering.

Omsättning
G & L Beijer utvecklades fortsatt stabilt med stigande omsättning och högre rörelseresultat under det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Den ökade omsättningen förklaras av förvärv. Omsättningen för jämförbara enheter var lägre beroende på en dämpad efter­frågan på vissa marknader och valutajusteringar från en starkare krona.

Koncernens omsättning ökade med 24 procent till 5215,0 mkr (4216,3) under årets nio första månader. Omsättningen under det tredje kvartalet steg med 18 procent till 1733,9 mkr (1474,8). Förvärven av Toshibas verksamhet inom luft­konditionering och värme samt United Refrigerations kylgrossistverksamhet i Frankrike och Storbritannien svarade för omsättningsökningen under respektive period.

Vid omräkning av utländsk valuta till svenska kronor har omsättningen påverkats negativt av en starkare krona.
Valutajusterat och exklusive förvärv, dvs organiskt, min­skade om­sättningen med cirka två procent under såväl niomånadersperioden som under det tredje kvartalet. Försäljningen i södra Afrika och Thailand har fortsatt att utvecklas positivt. Försäljnings­volymen i Norden och södra Europa med Frankrike, Italien och Spanien var marginellt lägre. I Centraleuropa med Belgien, Holland och Schweiz minskade försäljnings­volymerna jämfört med höga nivåer föregående år. Volymerna gick även ned i Östeuropa.

Förvärven har sammantaget bidragit med 1240 mkr i omsättning under de nio första månaderna och med 415 mkr under det tredje kvartalet. Integrationen av United Refrigerations verksamheter i Frankrike och Storbritannien går fortsatt enligt plan. Verksamheterna har omstrukturerats vilket resulterat i lägre omkostnader. Toshibas verksamhet inom luftkonditionering och värme, vilken förvärvades 2011 och ingår i koncernens räkenskaper från och med 1 oktober samma år, har likaså utvecklats i enlighet med förväntningarna med hänsyn tagen till en lägre efterfrågan. Omsättningen för Toshibaverksamheten var lägre under niomånadersperioden jämfört med 2011 vilken var en stark period, särskilt under det första halvåret. Sam­tidigt minskade takten i nedgången under det tredje kvar­talet. Toshiba har också genom luftkonditioneringsverksamheten ett starkare konjunktur­inslag än G & L Beijers övriga verksamhet.

Genom förvärv och omstruktureringar har G & L Beijer breddat sin produktportfölj och ökat den geografiska täckningen. G & L Beijer är den branschledande aktören i Europa vilket, särskilt i osäkra tider, är en konkurrensfördel. G & L Beijer har också höjt beredskapen för att möta en ytterligare dämpad efterfrågan och hårdare konkurrens. Under perioden initierades ett program för att höja tempot i de fortlöpande effektiviseringarna och rationaliseringarna.

Resultat
Koncernens rörelseresultat steg med sex procent till 331,2 mkr (312,3) under de tre första kvartalen. Under det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet med sex procent till 121,1 mkr (114,5). Resultatförbättringarna förklaras i allt väsentligt av bidrag från de förvärvade verksamheterna.

Koncernens finansnetto var -2,3 mkr (55,5) under nio­månadersperioden och -10,1 mkr (5,2) under det tredje kvartalet. I finansnettot under niomånadersperioden ingår realisationsvinst om 22,0 mkr från avyttring av andel i intresse­bolag Förvaltnings AB Norra Vallgatan första kvartalet 2012. Under det första kvartalet 2011 ingår vinst vid avyttring av aktier i Beijer Alma med 51,7 mkr.

Resultatet före skatt uppgick till 328,9 mkr (367,8) under årets tre första kvartal, varav 111,0 mkr (119,7) under det tredje kvartalet. Under motsvarande period 2011 ingick en resultatandel från intresseföretag på 8,2 mkr. Resultatet
efter skatt uppgick till 256,3 mkr (269,6) under niomånaders­perioden och till 83,9 mkr (92,1) under det tredje kvartalet. Vinsten per aktie uppgick till 5,86 kronor (6,20). Vinsten per aktie var 5,34 kronor (5,30) exklusive realisationsvinster.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 69,1 mkr (111,7) under de tre första kvartalen. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 469,5 mkr (576,1). Det egna kapitalet uppgick till 2368,8 mkr (2385,5) den sista september 2012. Nettoskulden var 1287,7 mkr (325,6). Soliditeten uppgick till 44,9 procent (57,5). Medeltalet anställda var under perioden 2127 (1834). Nettoskulden, soliditeten och antalet anställda påverkas som en följd av gjorda förvärv.

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade i januari 2012 norska Ecofrigo AS. Bolaget omsätter cirka 35 mkr på årsbasis och har sex
anställda. Ecofrigo är ett projektinriktat kyldistributions­företag, verksamt främst inom projektering och distribution av miljövänliga kylaggregat och köldmedier. Förvärvet kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet i Norge såväl geografiskt som produktmässigt. Ecofrigo ingår i G & L Beijers räkenskaper från januari 2012.

I juni genomfördes en aktiesplit (2:1) som innebar att varje aktie delades upp i två aktier av samma aktieslag. Efter uppdelningen uppgår G & L Beijers totala antal aktier till 42 478 230 fördelat på 3 306 240 A-aktier och 39 171 990 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter uppdelningen till 72 234 390.

G & L Beijer förvärvade i augusti det irländska kyl­företaget Gasco Ireland Ltd. Gasco omsätter cirka 22 mkr och har sex anställda. Förvärvet var ett led i konsoli­deringen av den irländska marknaden. Gasco är starkt inom köldmedier och kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet i landet, vilken har sin tyngdpunkt inom kyl­produkter och luftkonditionering. Omsättningen i Irland efter förvärvet uppgår proforma till cirka 50 mkr på årsbasis. Sammanslagningen för­väntas ge synergi­vinster genom kostnadsbesparingar. Gasco Ireland Ltd ingår i G & L Beijers räkenskaper från 1 augusti 2012.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska ut­vecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt för­knippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens.

Kommande rapporter
-  Bokslutskommuniké för 2012 publiceras den 8 februari 2013.
-  Årsredovisning för 2012 publiceras i april 2013.
-  Tremånadersrapport för 2013 publiceras den 25 april 2013.
      

Malmö den 19 oktober 2012
G & L Beijer AB (publ)
Joen Magnusson, koncernchef

                  

För mer information:

Joen Magnusson, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91

Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.
G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings­metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen.

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för G & L Beijerkoncernen för perioden 1 januari till 30 september 2012. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att Vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 19 oktober
PricewaterhouseCoopers

Lars Nilsson            
Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor

Cecilia Andrén Dorselius
Auktoriserad revisor

www.beijers.com