Search glas

09-07-17

G & L BEIJER AB HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2009

- Nettoomsättningen steg med 53 procent till 2562,1 mkr (1679,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW.

- Rörelseresultatet uppgick till 128,6 mkr (147,3). Inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr var rörelseresultat 200,5 mkr 2008.

- Vinsten efter skatt blev 87,5 mkr (106,0). Inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr var vinsten efter skatt 159,2 mkr 2008.

- Vinsten per aktie blev 4,44 kronor (8,55). Inklusive engångsintäkter var vinsten per aktie 12,84 kronor 2008.

OMSÄTTNING
G & L Beijer-koncernen påverkades av den fortsatt allmänt svaga ekonomiska utvecklingen under det första halvåret. Koncernens omsättning ökade med 53 procent till 2562,1 mkr (1679,8) under de första sex månaderna. Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW som ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 februari 2009. Koncernens underliggande försäljning exklusive förvärvet var lägre jämfört med föregående år. Därtill låg efterfrågan under det första halvåret 2008 på en historiskt hög nivå. Omsättningen under det andra kvartalet steg med 58 procent till 1454,6 mkr (923,0).

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REFS omsättning ökade med 71 procent till 2292,7 mkr (1343,7) under årets sex första månader. Uppgången förklaras av förvärvet av Carrier ARW. Försäljningen på de nordiska marknaderna liksom i Schweiz och Sydafrika har trots den ekonomiska krisen varit relativt stabil. Holland och Polen hade en något sämre utveckling och övriga Östeuropa samt Italien, Frankrike och Spanien uppvisade fortsatt svag utveckling. Omsättningen för jämförbara enheter gick ned med sju procent. Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med cirka tio procent. Omsättningen för de förvärvade verksamheterna, som ingick under
februari-juni, uppgick till 1046 mkr. Omsättningen under det andra kvartalet steg med 78 procent till 1325,3 mkr (745,0). Omsättningen för förvärvade verksamheter var 656 mkr under det andra kvartalet.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER TECHS omsättning uppgick till 269,4 mkr (336,1). Nedgången beror på den fortsatta avmattningen i efterfrågan inom tillverkningsindustrin, där Beijer Techs huvudkunder finns. Omsättningen under det andra kvartalet blev 129,2 mkr (178,0).

KOMMANDE RAPPORTER
- Niomånadersrapport publiceras den 21 oktober 2009.
- Bokslutskommuniké för 2009 publiceras i februari 2010.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. De redovisningsprinciper som tillämpats överens¬stämmer med redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 17 juli 2009

Peter Jessen Jürgensen , styrelsens ordförande
Poul Friis, styrelseledamot
Bernt Ingman, styrelseledamot
Anne-Marie Pålsson, styrelseledamot
William Striebe, styrelseledamot
Philippe Delpech, styrelseledamot
Joen Magnusson, styrelseledamot, VD

www.beijers.com