Search glas

04-10-20

G & L BEIJER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2004

G & L BEIJER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2004

· Koncernen visade en fortsatt stark utveckling under det tredje kvartalet.
· Omsättningen ökade med 37,0 procent till 1459,4 mkr (1065,0) under de tre första kvartalen.
· Rörelseresultatet steg med 35,8 procent till 73,2 mkr (53,9) under samma period.
· Vinsten efter skatt uppgick till 40,9 mkr (29,9) de nio första månaderna.
· Vinsten per aktie efter skatt ökade med 36,6 procent till 6,60 kronor (4,83) under samma period.
· Förvärv av Elsmark.
· Förvärv av Höiness Sverige AB inom Industriteknik.

Omsättning
G & L Beijerkoncernen visade en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet med en kraftig ökning av såväl omsättning som resultat. Förvärvet av Elsmark Holding A/S, som ingår i koncernens räkenskaper från 1 juni, har bidragit i enlighet med förväntningarna. Elsmark har en större säsongmässig variation än G & L Beijer i övrigt, med relativt starkare andra och tredje kvartal vad gäller omsättning och resultat.

Koncernens omsättning steg med 37,0 procent till 1459,4 mkr (1065,0) under årets nio första månader. Under det tredje kvartalet ökade omsättningen med 76,5 procent till 619,5 mkr (351,0). Ökningen förklaras av Elsmarkförvärvet och organisk tillväxt, varav merparten utgörs av förvärvet.

För AFFÄRSOMRÅDET KYLA uppgick omsättningen till 1036,1 mkr (676,4) under det tre första kvartalen motsvarande en ökning med 53,2 procent. Under det tredje kvartalet steg omsättningen med 112,7 procent till 481,5 mkr (226,4). Elsmark har svarat för större delen av omsättningsökningen. I övrigt har Kylas verksamheter i Östeuropa visat en fortsatt positiv utveckling. Försäljningen har likaså ökat i Sverige och Finland medan den har minskat något i Danmark och Norge.

Den danska verksamheten har påverkats av omstruktureringen av de tillverkande bolagen vilket inneburit en lägre försäljning för tillverkningsbolagen totalt. Handels- och grossistbolagen, som svarar för 85 procent av affärsområdets försäljning, ökade sin omsättning kraftigt.

AFFÄRSOMRÅDET INDUSTRITEKNIK ökade sin omsättning med 8,9 procent till 423,3 mkr (388,6) under de tre första kvartalen och med 10,8 procent till 138,0 mkr (124,6) under det tredje kvartalet. Förbättringen av konjunkturen har fått ett allt större genomslag i Industri¬tekniks verksamhet. Försäljningen av förnödenheter till industrin har fortsatt att öka. Konsumentvaror visade en högre tillväxttakt under det tredje kvartalet efter en svag inledning på året. Efterfrågan inom slanggrossistverksamheten liksom inom investeringsvaror är fortsatt dämpad.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före good¬willavskrivningar uppgick till 86,8 mkr (64,8) under årets nio första månader. För det tredje kvartalet blev mot¬svarande resultat 33,1 mkr (25,5).

AFFÄRSOMRÅDET KYLAS rörelseresultat steg med 34,3 procent till 69,7 mkr (51,9) de nio första månaderna och det ökade med 21,9 procent till 26,7 mkr (21,9) det tredje kvartalet. Förbättringarna förklaras i huvudsak av Elsmarkförvärvet.

AFFÄRSOMRÅDET INDUSTRITEKNIK visade ett rörelseresultat på 28,7 mkr (23,7) under de tre första kvartalet. Under det tredje kvartalet steg resultatet med 45,6 procent till 9,9 mkr (6,8). Resultatökningarna är hänförliga till högre försäljningsvolymer.

Koncernens avskrivningar på goodwill var 13,6 mkr (10,9) de tre första kvartalen och 5,5 mkr (3,7) det tredje kvartalet. Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar ökade med 35,8 procent till 73,2 mkr (53,9) under de första nio månaderna. För det tredje kvartalet uppgick resultatet till 27,6 mkr (21,8).

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till -9,7 mkr (-7,7) under de tre första kvartalen och till -5,5 mkr (-2,9) det tredje kvartalet. Resultatet före skatt steg med 37,4 procent till 63,5 mkr (46,2) under de nio första månaderna. Resultatet före skatt uppgick till 22,1 mkr (18,9) under det tredje kvartalet. Resultatet efter beräknad skatt blev 40,9 mkr (29,9) under de tre första kvartalen och 14,2 mkr (12,2) under det tredje kvartalet. Vinsten per aktie efter beräknad skatt uppgick till 6,60 kronor (4,83) för hela rapportperioden.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anlägg¬ningar och maskiner samt förvärv uppgick under niomånadersperioden till 148,1 mkr (34,4). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräknings¬kredit var 143,8 mkr (110,9) per den sista september 2004.

Soliditeten uppgick den 30 september till 26,4 procent (43,1). Nedgången förklaras av förvärvet av Elsmark som bland annat medförde en goodwill på 148,5 mkr och ökade skulder. Nettoskulden steg till 625,0 mkr (227,7) per den sista september. Medeltalet anställda var 754 (671).

Viktiga händelser
G & L Beijer beslutade i mars att specialisera tillverkningsenheterna inom affärsområdet Kyla. Kyla har idag produktion i Sverige, Danmark och Norge. Den nya produktionsstrukturen medför en ökad specialisering med högre volymer och ett tydligare fokus för respektive tillverknings¬enheter. I september beslutades att fullfölja renodlingen av produktionsstrukturen genom att flytta tillverkningen av kylbatterier från Danmark till Sverige. Kostnadsbesparingar och samordningsvinster är beräknade till 7-8 mkr på årsbasis med full effekt 2005.

G & L Beijers affärsområde Kyla beslutade i slutet av mars att gå in på den ryska marknaden genom att etablera ett nytt finländskt bolag i Lappeenranta. Det nya bolaget kommer uteslutande att fokusera på att marknadsföra och sälja Beijer Kylas existerande produktprogram på den ryska marknaden och det skall vara helt skilt från Beijer Kylas nuvarande verksamhet i Finland.

G & L Beijer tecknade i juli genom affärsområdet Kyla ett slutligt köpe¬avtal med danska Danfoss om förvärvet av Elsmark Holding A/S. Förvärvet omfattar sju bolag med verksamhet i åtta europeiska länder. Bolagen har en sammanlagd omsättning på cirka 900 mkr och har 350 anställda. Elsmarkgruppen ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 juni 2004. I Elsmarkförvärvet ingick ett hälftenägt bolag i Polen där Kyla redan har verksamhet. De polska konkurrensmyndigheterna ska godkänna detta förvärv.

I augusti förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Industriteknik industrihandelsföretaget Höiness Sverige AB beläget i Borås. Höiness Sverige AB marknadsför och säljer högglänsning, polering, borstning och slipning av metaller till svensk industri. Bolaget omsatte 7 mkr 2003. En anställd medföljde i förvärvet. Höiness Sverige AB ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med den 1 juli 2004.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké för 2004 publiceras den 7 februari 2005.

Malmö den 20 oktober 2004
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

www.beijers.com
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/20/20041020BIT20760/wkr0001.pdf Hela rapporten