Search glas

03-10-22

G & L Beijer AB Delårsrapport januari – september 2003

G & L Beijer AB Delårsrapport januari - september 2003

- Nettoomsättningen uppgick till 1065,0 mkr (1090,7). För tredje
kvartalet uppgick nettoomsättningen till 351,0 mkr (357,2).
- Rörelseresultatet blev 53,9 mkr (64,6), varav 21,8 mkr (23,4) för
tredje kvartalet.
- Resultatet före skatt uppgick till 46,2 mkr (54,3). För tredje
kvartalet uppgick det till 18,9 mkr (20,0).
- Resultatet efter skatt uppgick till 29,9 mkr (34,4). Det blev 12,2 mkr
(12,5) under det tredje kvartalet.
- Vinsten per aktie blev 4,83 kronor (5,52), varav 1,97 kronor (2,01)
det tredje kvartalet.
- Stor order från världens största energiprojekt.

Omsättning
G & L Beijerkoncernens nettoomsättning uppgick till 1065,0 mkr (1090,7)
under årets nio första månader och 351,0 mkr (357,2) under det tredje
kvartalet. Minskningen under året beror dels på valutakursförändringar,
dels på en svagare marknad för den svenska kylgrossistverksamheten.
Förvärv har bidragit till en mindre del av nettoomsättningen.

För affärsområdet Kyla blev omsättningen 676,4 mkr (712,4) under de tre
första kvartalen och 226,4 mkr (241,4) under det tredje kvartalet. Den
lägre omsättningen förklaras, förutom av valutakursförändringar, av att
andra och tredje kvartalen 2002 var ovanligt starka, med hög
investeringstakt i livsmedelsbutiker och konvertering till mer
miljövänliga köldmedia. Den minskade efterfrågan är hänförlig till
affärsområdets svenska kylgrossistverksamhet. Under september månad
stabiliserades dock marknaden.

Försäljningen i Norge, Polen och Baltikum har utvecklats starkt och den
har även ökat i Danmark medan den varit stabil i Finland.

Affärsområdet Industriteknik ökade sin omsättning till 388,6 mkr (378,3)
under årets nio första månader. Under det tredje kvartalet steg
omsättningen med 7,6 procent till 124,6 (115,8). Försäljningen av
förbrukningsvaror och konsumentvaror har fortsatt att öka under perioden
medan marknaden för investeringsvaror har varit svag.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 64,8
mkr (75,4) under de tre första kvartalen. Resultatet blev 25,5 mkr
(27,6) under det tredje kvartalet.

Affärsområdet Kyla visade ett rörelseresultat på 51,9 mkr (62,5) under
niomånadersperioden och 21,9 mkr (22,2) under det tredje kvartalet.
Minskningen beror på lägre volymer inom den svenska
kylgrossistverksamheten. Ett besparingsprogram initierades under det
andra kvartalet, vilket började få effekt under det tredje kvartalet då
rörelsemarginalen förbättrades.

För affärsområdet Industriteknik blev rörelseresultatet 23,7 mkr (24,7)
under niomånadersperioden och 6,8 mkr (8,6) under kvartalet. Resultatet
för hela rapportperioden har påverkats av satsningar på
konsumentvarusidan.

Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar uppgick till 53,9
mkr (64,6) under de tre första kvartalen. Motsvarande resultat under
tredje kvartalet blev 21,8 (23,4). Resultatet förstärktes successivt
under det tredje kvartalet och avslutningen blev stark.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto förbättrades till -7,7 mkr (-10,3) under
niomånadersperioden och till -2,9 (-3,4) under det tredje kvartalet.
Förbättringen beror på en lägre räntenivå samt en minskning av de
räntebärande skulderna. Resultatet före skatt uppgick till 46,2 mkr
(54,3) under de tre första kvartalen och till 18,9 mkr (20,0) under det
tredje kvartalet. Vinsten efter skatt blev 29,9 mkr (34,4) för nio
månader. Motsvarande vinst för tredje kvartalet var 12,2 mkr (12,5).
Vinsten per aktie blev 4,83 kronor (5,52) under niomånadersperioden och
1,97 kronor (2,01) det tredje kvartalet.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner samt förvärv
uppgick till 34,4 mkr (16,0). Likvida medel inklusive outnyttjad
checkräkningskredit var 110,9 mkr (95,9) per den 30 september. Det egna
kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 394,5 mkr (397,6).
Förändringen av eget kapital var under rapportperioden -9,8 mkr (10,6).
Den bestod av periodens resultat om 29,9 mkr (34,4) med avdrag för
utdelning om 24,9 mkr (18,7) samt återköp av egna aktier om -1,5 mkr
(0). Omräkningsdifferenser uppgick till -13,3 mkr (-5,1). Soliditeten
var 43,1 procent (42,1) den 30 september. Medeltalet anställda uppgick
till 671 (675) under perioden.

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Industriteknik
armaturgrossisten BOLTHi AB i Ängelholm. BOLTHi importerar trädgårds-
och utomhusbelysning. Företaget omsätter cirka 16 mkr på årsbasis och
ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med den 1 mars 2003.

G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Industriteknik Slipex i
Grängesberg AB. Slipex marknadsför och säljer diamantslipskivor på den
svenska marknaden. Företaget omsätter cirka 11 mkr och har god
lönsamhet. Slipex verksamhet ingår i G & L Beijers räkenskaper från och
med den 1 juli 2003.

G & L Beijers affärsområde Kyla erhöll i augusti en stor order från ett
av Danmarks största byggprojekt - DR Byen. DR Byen är ett nytt
multimediahus i Örestad, avsett för Danmarks Radio och TV. Hela
projektet är beräknat att kosta cirka fem miljarder danska kronor.
Beijer Kyla skall leverera utrustning och produkter för
luftkonditionering till DR Byen.

Koncernen erhöll i september genom affärsområdet Kyla en stor order om
leveranser av värmeväxlare av titan till världens största energiprojekt
som prospekteras utanför den ryska ön Sakhalin i Okhotska Havet (Stilla
Havet). Beställningen uppgår till cirka 5,5 mkr i sin första fas av
totalt tre delbeställningar. Slutkund är det brittisk-holländska
oljebolaget Shell. Leveranser inleds i december 2003 och första fasen
skall vara avslutad i mars 2004. G & L Beijer bedöms ha goda chanser
till beställningar även under fas 2 och fas 3.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 5 februari 2004.

Malmö den 22 oktober 2003
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

För diagram och tabeller,
välkommen att besöka G & L Beijer AB's hemsida på Internet
www.beijers.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00360/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten