Search glas

03-04-29

G & L Beijer AB Delårsrapport januari – mars 2003

G & L Beijer AB
Delårsrapport
januari - mars 2003

· Nettoomsättningen ökade med 2,9 procent till 344,8 mkr (335,1).
· Rörelseresultatet uppgick till 9,6 mkr (11,2).
· Resultatet före skatt var oförändrat 7,5 mkr (7,5).
· Vinsten per aktie steg med 9 procent till 0,76 kronor (0,70).
· Förvärv av grossist inom trädgårds- och utomhusbelysning.

Omsättning
G & L Beijer-koncernen visade en positiv utveckling under första
kvartalet. Omsättningen steg med 2,9 procent till 344,8 mkr (335,1)
under perioden. Försäljningen ökade markant under mars månad och
kompenserade mer än väl en nedgång under årets två inledande månader.
Marknaderna i Danmark och Norge samt Baltikum och Polen har visat en
viss styrka medan utvecklingen varit svagare i Sverige och Finland.

Organisk tillväxt svarade för huvuddelen av omsättningsökningen medan
förvärv bidragit med en mindre del.

Affärsområdet Kyla ökade omsättningen med 3,5 procent till 215,8 mkr
(208,5). Försäljningen i Danmark återhämtade sig och visade en positiv
utveckling. Norge och Finland visade en fortsatt försäljningsökning.
Däremot minskade försäljningen i Sverige efter ett starkt 2002.
Marknaderna i Baltikum och Polen har haft en fortsatt god tillväxt.
Försäljningen i Polen fördubblades under kvartalet.

Handels- och grossistföretagen, som svarar för cirka tre fjärdedelar av
affärsområdets omsättning, ökade försäljningen med 2,3 procent.
Tillverkningsföretagen ökade omsättningen med 6,7 procent.

Affärsområdet Industriteknik hade en omsättning på 129,0 mkr (126,6),
vilket motsvarade en uppgång på 1,9 procent. Försäljningen av
förbrukningsvaror och konsumentvaror har bidragit positivt till
omsättningsökningen medan en fortsatt svag marknad för investeringsvaror
dämpat affärsområdets tillväxt.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 13,2
mkr (14,8) under det första kvartalet 2003. Det lägre resultatet beror
på planerade satsningar och resurstillskott för att skapa
förutsättningar för en högre omsättning och ett högre resultat för
helåret.

Affärsområdet Kyla visade ett rörelseresultat på 9,7 mkr jämfört med
11,5 mkr samma period 2002. Det motsvarade en rörelsemarginal på 4,5
procent (5,5). Nedgången förklaras av ett ovanligt starkt första kvartal
2002.

Affärsområdet Industriteknik hade ett rörelseresultat på 6,8 mkr (7,2),
vilket motsvarade en rörelsemarginal på 5,3 procent (5,7). Minskningen
förklaras av lägre provisionsintäkter.

Koncernens avskrivningar på goodwill var 3,6 mkr (3,6).
Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 9,6 mkr
(11,2).

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto förbättrades och uppgick till -2,1 mkr (-3,7)
under perioden. Förbättringen förklaras främst av ett starkt kassaflöde
under 2002 samt förra årets avyttringar av fastigheter som båda bidragit
till en lägre nettoskuldsättning. Koncernen kunde därmed visa ett
oförändrat resultat före skatt på 7,5 mkr (7,5). Vinsten per aktie efter
beräknad skatt ökade med 8,6 procent till 0,76 kronor (0,70).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner samt förvärv har
under perioden uppgått till 14,5 mkr (4,2). Likvida medel inklusive
outnyttjad checkräkningskredit var 110,8 mkr (67,1) per den 31 mars
2003. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 405,5 mkr
(384,0). Förändringen av eget kapital under rapportperioden var 1,2 mkr
(-3,0). Den bestod av periodens resultat 4,7 mkr (4,3), omräknings
differenser -3,4 mkr (-7,3) samt köp av egna aktier 0,1 mkr (0).
Medeltalet anställda var 679 (668) under kvartalet.

Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste
årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer införts
sedan årsskiftet. Någon omräkning av tidigare år har ej gjorts då
förändringarna ej bedömts som väsentliga.

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Industriteknik
armaturgrossisten BOLTHi AB i Ängelholm. BOLTHi importerar trädgårds-
och utomhusbelysning. Företaget omsätter cirka 16 mkr på årsbasis och
ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med 1 mars 2003.

Kommande rapporter
Delårsrapport för årets sex första månader publiceras den 21 augusti 2003.
Delårsrapport för årets nio första månader publiceras den 22 oktober 2003.
Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 5 februari 2004.

Malmö den 29 april 2003
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

På vår hemsida, www.beijers.com, finns rapporten i sin helhet, inklusive
tabeller och diagram.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00710/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00710/wkr0002.pdf