Search glas

05-08-19

G & L BEIJER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2005

Sexmånadersrapport

• Nettoomsättningen ökade med 38,5 procent till 1163,6 mkr (839,9).

• Rörelseresultatet steg till 59,5 mkr (29,0).

• Vinsten efter skatt uppgick till 36,0 mkr (17,6).

• Vinsten per aktie efter skatt blev 5,86 kronor (2,79).

Omsättning
G & L Beijer-koncernen visade en fortsatt positiv utveckling under det andra kvartalet 2005. Koncernens omsättning ökade med 38,5 procent till 1163,6 mkr (839,9) under det första halvåret och med 29,9 procent till 647,9 mkr (498,9) under det andra kvartalet. Merparten av uppgången förklaras av förra årets förvärv av Elsmark Holding A/S inom affärsom¬rådet Beijer Ref. Förvärvet ägde rum den 1 juni 2004 och ingår således i jämförelsesiffrorna för första halvåret 2004 med en månad vilket förklarar den lägre tillväxttakten under andra kvartalet jämfört med halvåret som helhet. En del av omsättningsökningen är även hänförlig till organisk tillväxt inom koncernens två affärsområden.

Malmö den 19 augusti 2005
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

För komplett rapport, besök vår hemsida
www.beijers.com