Search glas

10-02-10

G & L BEIJER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2009

HELÅRET 2009
- Nettoomsättningen steg med 57 procent till 5263,2 mkr (3356,6).
- Rörelseresultatet uppgick till 300,7 mkr (283,2).
Inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr var rörelseresultat 336,4 mkr 2008.
- Vinsten efter skatt blev 206,0 mkr (202,0).
Inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr var vinsten efter skatt 255,2 mkr 2008.
- Vinsten per aktie uppgick till 10,07 kronor (16,29).
Inklusive engångsintäkter var vinsten per aktie 20,58 kronor 2008.
- Starkt kassaflöde från rörelsen inklusive förändring i rörelsekapital motsvarande 21,69 kronor per aktie.
- Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kr per aktie (6,00).

FJÄRDE KVARTALET
- Ökat resultat under perioden.
- Positiv avslutning på året.

OMSÄTTNING
G & L Beijer avlutade året positivt. Omsättningen för helåret steg med 57 procent till 5263,2 mkr (3356,6). Under det fjärde kvartalet steg omsättningen med 63 procent till 1270,6 mkr (778,0). Omsättningsökningen för helåret och under det fjärde kvartalet förklaras av förvärvet av Carrier ARW som ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 februari 2009.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REFS omsättning ökade med 75 procent till 4757,8 mkr (2714,1) under helåret. Under det fjärde kvartalet steg omsättningen med 83 procent till 1140,0 mkr (624,4). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Under helåret gick omsättningen för jämförbara enheter ned med sex procent. Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med cirka sex procent. Omsättningen för de förvärvade verksamheterna, som ingick under februari-december, uppgick till 2304 mkr. Omsättningen för förvärvade verksamheter var 592,8 mkr under det fjärde kvartalet.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER TECHS omsättning uppgick till 505,4 mkr (642,5) under helåret. Under det fjärde kvartalet blev omsättningen 130,6 mkr (153,6). Nedgången beror på den svaga efterfrågan inom tillverknings¬industrin, där Beijer Techs huvudkunder finns. Under andra halvåret finns tecken på en återhämtning jämfört med motsvarande period förra året.

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat ökade till 300,7 mkr (283,2) mkr under helåret. Inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr uppgick resultatet 2008 till 336,4 mkr. Under det fjärde kvartalet steg resultatet med 50 procent till 67,6 mkr (45,0).

BEIJER REFS rörelseresultat ökade med 21 procent till 299,3 mkr (247,7) under helåret. Inklusive engångsintäkter om 22,7 mkr var resultatet 270,4 mkr under 2008. Resultatet steg med 59 procent under det fjärde kvartalet till 67,9 mkr (42,8). De förvärvade enheterna har bidragit positivt till resultatet. Olika besparingsåtgärder har givit önskad effekt. Samordningen med förvärvade enheter har fortskridit enligt plan.

Rörelseresultatet för BEIJER TECH uppgick till 20,6 mkr (55,1) under helåret. Inklusive engångsintäkter på 30,5 mkr var resultatet 85,6 mkr under 2008. Under det fjärde kvartalet blev resultatet 4,7 mkr (7,5). Resultat¬nedgången förklaras främst av lägre försäljnings¬volymer. Kostnader av engångskaraktär har belastat helårsresultatet med cirka 6 mkr. Besparingsprogram har samtidigt dämpat resultatnedgången.

RESULTAT FÖRE OCH EFTER SKATT
Koncernens finansnetto uppgick till -10,8 mkr (-14,4) under helåret och 0,1 mkr (-2,2) under det fjärde kvartalet. I finansnettot ingår en resultatandel på 7,4 mkr (9,4) och 1,2 mkr (3,4) från Malmö Hamn för respektive period. Resultatet före skatt blev 289,9 mkr (322,0) under helåret och 67,7 mkr (42,8) det fjärde kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till 206,0 mkr (255,2) och 42,7 mkr (31,2) för respektive period. Vinsten per aktie blev 10,07 kronor (16,29) under helåret. Inklusive engångsintäkterna uppgick vinsten per aktie till 20,58 kronor under 2008. Vinsten per aktie under det fjärde kvartalet uppgick till 2,09 kronor (2,52).

UTDELNING
Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kronor per aktie (6,00).

ÖVRIG EKONOMISK INFORMATION
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 1160,3 mkr (91,6) under året. Kassaflödet från den löpande verksam¬heten inklu¬sive förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 443,7 mkr (67,2). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 537,6 mkr (192,7) vid års¬skiftet. Det egna kapitalet uppgick till 2175,5 mkr (990,0). Ökningen förklaras av apportemissionen vid förvärvet av Carrier ARW samt årets resultat. Apportemissionen tillförde koncernen 1055,5 mkr i eget kapital. Värdet på de nyemitterade aktierna baseras på börskursen vid förvärvstidpunkten. Nettoskulden uppgick till 400,2 mkr (617,6). Soliditeten var 54,1 procent (44,6). Medeltalet anställda uppgick under året till 1765 (1036).

VIKTIGA HÄNDELSER
G & L Beijer tecknade den 13 januari 2009 slutgiltigt köpeavtal om förvärv av Carrier ARW. En extra bolagsstämma den 29 januari 2009 beslutade att genomföra en apportemission genom att till Carrier Corporation utge 358 710 aktier av serie A och 8 437 429 aktier av serie B och därmed öka bolagets aktiekapital med SEK 153 932 432,50 som vederlag för förvärvet av Carrier ARW. Detta innebar att G & L Beijers hittillsvarande aktie¬ägare och Carrier Corporation innehar 66,7 procent respektive 33,3 procent av rösterna och 58,5 procent respektive 41,5 procent av kapitalet.

Transaktionen slutfördes den 30 januari 2009. Den samman¬lagda apportegendomen har värderats till 1055,5 mkr. Carrier ARW ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 februari 2009.

Sammanslagningen av G & L Beijers och Carrier ARWs verksamheter skapar en stark koncern inom kyl¬grossistdistribution i Europa och en solid plattform för en global expansion. G & L Beijer och Carrier kom¬pletterar varandra i Europa. Carrier är även en stor aktör i Sydafrika. De sammanslagna verksamheterna bearbetar 22 länder, däribland de nordiska och baltiska länderna, Storbritannien, Holland, Spanien, Belgien, Schweiz, Frankrike, Italien och några länder i Öst¬europa samt Sydafrika. Carrier ARW bidrar även med ett utökat produktutbud till G & L Beijers nuvarande produktprogram.

G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Beijer Tech slang- och gummiföretaget Slang-Pac AB i Stockholm. Slang-Pac, som omsätter 40 mkr och har 14 anställda, ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 november 2009.

RISKBESKRIVNING
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens affärsområden är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på affärsområdenas produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse¬risker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens.

KOMMANDE RAPPORTER
- Årsredovisning för 2009 kommer att publiceras på företagets hemsida, www.beijers.com, i början av april 2010. Den distribueras även till aktieägarna via post.
- Tremånadersrapport för 2010 publiceras den 27 april 2010.
- Årsstämma äger rum onsdagen den 28 april 2010 i Malmö.
- Halvårsrapport publiceras den 16 juli 2010.
- Niomånadersrapport publiceras den 21 oktober 2010.
- Bokslutskommuniké för 2010 publiceras i februari 2011.

Malmö den 10 februari 2010
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD:
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34.

För G & L Beijer AB:s vidkommande har följande utgivna standarder och tolkningar som trätt ikraft per 1 januari 2009 bedömts vara relevanta för utformningen av den finansiella rapporten samt dess redovisningsprinciper:

- IFRS 8, Rörelsesegment.
Denna standard har som utgångspunkt att segmentsupplysningar ska presenteras utifrån ledningens perspektiv. G & L Beijer AB:s segmentsinformation har redan tidigare utgått ifrån den interna rapporteringen som tillhandahålls den högste verkställande beslutsfattaren (Verkställande direktören). Detta får till följd att G & L Beijer AB:s segmentsindelning inte förändras jämfört vad som tidigare presenterats i enlighet med IAS 14.

- IAS 1, Utformning av finansiella rapporter.
Ändringen av denna standard innebär förändring i hur de finansiella rapporterna ska utformas. G & L Beijer AB har valt i enlighet med IAS 1 att presentera koncernens totalresultat uppdelat i två rapporter, en resultaträkning och en rapport över övrigt totalresultat. Vidare återger koncernens förändring i eget kapitaluppställningen enbart transaktioner med ägarna.

I övrigt tillämpar G & L Beijer AB fortsatt samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.

www.beijers.com