Search glas

09-02-10

G & L BEIJER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008

- Nettoomsättningen steg med 7 procent till 3356,6 mkr (3136,0).
- Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 338,3 mkr (298,4) inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr (5,9).
- Vinsten efter skatt ökade till 255,2 mkr (212,5).
- Vinsten per aktie steg med 20 procent till 20,58 kronor (17,11).
- Vinsten per aktie exklusive engångsintäkter uppgick till 16,29 kronor (16,63).
- Styrelsen föreslår en utdelning på 6,00 kronor per aktie (6,00).

- Förvärvet av Carrier ARW slutfördes den 30 januari 2009 och riktad apportemission till Carrier Corporation är genomförd.

OMSÄTTNING
Koncernens omsättning steg med 7 procent till 3356,6 mkr (3136,0) under 2008. Förvärv och organisk tillväxt förklarar ökningen. Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen till 778,0 mkr (767,6).

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REFS omsättning ökade med 8 procent till 2714,1 mkr (2520,5) under 2008. Såväl förvärv som organisk tillväxt förklarar uppgången. Under det fjärde kvartalet steg omsättningen med 3 procent till 624,4 mkr (606,6). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt. Marknaderna i Schweiz, Norge, Finland och Danmark har varit fortsatt starka under perioden. Marknaderna i Polen och Baltikum visade däremot en avmattning.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER TECHS omsättning ökade med 4 procent till 642,5 mkr (615,5) under helåret. Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent. Under det fjärde kvartalet minskade omsättningen till 153,6 mkr (161,0). Den allmänna avmattningen av konjunkturen har inverkat negativt på efterfrågan inom främst förbruknings- och insatsvaror medan underhållsvaror och service har utvecklats bra.

RÖRELSERESULTAT
Koncernens rörelseresultat ökade med 13 procent till 338,3 mkr (298,4) under 2008. I resultatet ingår engångsintäkter på 53,2 mkr (5,9). Exklusive engångsintäkterna uppgick resultatet till 285,1 mkr (292,5). Under det fjärde kvartalet blev resultatet 46,9 mkr (64,1).

BEIJER REFS rörelseresultat ökade till 270,4 mkr (260,6) under helåret. Exklusive engångsintäkter uppgick resultatet till 247,7 mkr (254,7). Resultatet under det fjärde kvartalet blev 42,8 mkr (55,6). Det lägre resultatet förklaras bland annat av lägre inköpsvolymer under helåret för att undvika en lageruppbyggnad vilket inneburit lägre intäkter från volymbaserade avtal. Beijer Refs säsongsmönster visar normalt lägre resultat under de första och fjärde kvartalen medan de andra och tredje är relativt starkare.

BEIJER TECHS rörelseresultatet steg till 85,6 mkr (55,2) för helåret. Exklusive engångsintäkter uppgick resultatet till 55,1 mkr (55,2). Under det fjärde kvartalet minskade resultatet till 7,5 mkr (12,5). Nedgången beror främst på lägre omsättning under kvartalet.

RESULTAT FÖRE OCH EFTER SKATT
Koncernens finansnetto uppgick till -15,7 mkr (-15,5) under helåret och -3,6 mkr (-2,8) under det fjärde kvartalet. I finansnettot ingår en resultatandel i intresse¬företag på 8,0 mkr (10,3) och 2,0 mkr (4,7) för respektive period. Resultatet före skatt blev 322,6 mkr (282,9) under helåret och 43,3 mkr (61,3) under kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till 255,2 mkr (212,5) för helåret och 31,2 mkr (54,2) under det fjärde kvartalet. Vinsten per aktie blev 20,58 kronor (17,11) under helåret. Exklusive engångsintäkterna uppgick vinsten per aktie till 16,29 kronor (16,63).

UTDELNING
Styrelsen föreslår en utdelning på 6,00 kronor per aktie (6,00).

ÖVRIG EKONOMISK INFORMATION
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 91,6 mkr (274,5) under helåret. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 192,7 mkr (199,4) den sista december. Det egna kapitalet uppgick till 989,9 mkr (726,9) vid samma tidpunkt. Nettoskulden var 617,6 mkr (617,9). Soliditeten var 44,6 procent (36,6). Medeltalet anställda uppgick under året till 1036 (966).

VIKTIGA HÄNDELSER
Efter räkenskapsårets utgång tecknade G & L Beijer den 13 januari 2009 slutgiltigt köpeavtal om förvärv av Carrier ARW. En extra bolagsstämma den 29 januari 2009 beslutade att genomföra en apportemission genom att till Carrier Corporation utge 358 710 aktier av serie A och 8 437 429 aktier av serie B och därmed öka bolagets aktiekapital med SEK 153 932 432,50 som vederlag för förvärvet av Carrier ARW. Detta innebär att G & L Beijers hittillsvarande aktieägare och Carrier Corporation kommer att inneha 66,7 procent respektive 33,3 procent av rösterna och 58,5 procent respektive 41,5 procent av kapitalet. Den extra bolagsstämman beslutade även att antalet styrelseledamöter skall vara sju och att till nya styrelseledamöter välja Phillippe Delpech och William Striebe med verkan från det att förvärvet av Carrier ARW fullbordats intill slutet av nästa årsstämma.

Transaktionen slutfördes den 30 januari 2009. Den sammanlagda apportegendomen har värderats till 1055,5 mkr. Affären medför att G & L Beijers proformaomsättning ökar till cirka 6 200 mkr med ett rörelseresultat på 527 mkr beräknat på rullande tolv månader till och med september 2008. Det totala antalet anställda blir cirka 1800. G & L Beijer får en väsentligt förstärkt finansiell ställning. Carrier ARW ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 februari 2009.

Sammanslagningen av G & L Beijers och Carrier ARWs verksamheter skapar en stark koncern inom kylgrossistdistribution i Europa och en solid plattform för en global expansion. G & L Beijer och Carrier kompletterar varandra i Europa. Carrier är även en stor aktör i Sydafrika. De sammanslagna verksamheterna kommer att finnas i 21 länder, däribland de nordiska och baltiska länderna, Storbritannien, Holland, Spanien, Belgien, Schweiz, Frankrike, Italien och några länder i Östeuropa samt i Sydafrika. Carrier ARW bidrar även med ett utökat produktutbud till G & L Beijers nuvarande produktprogram.

G & L Beijer förvärvade i juni genom affärsområdet Beijer Ref det tjeckiska kylgrossistföretaget Fridanair. Bolaget omsätter cirka 30 mkr och har 20 anställda. Fridanair ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 juli 2008.

G & L Beijer förvärvade i maj genom affärsområdet Beijer Tech affärsområdet Industrislang inom REC Indovent AB. Verksamheten omsätter drygt 20 mkr och har 5 anställda. Förvärvet ingår i G & L Beijer räkenskaper från den 1 juni 2008.

G & L Beijer förvärvade i maj genom affärsområdet Beijer Ref det slovakiska kylgrossistföretaget RK Slovakia. Bolaget omsätter cirka 10 mkr och har 9 anställda.
RK Slovakia ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 maj 2008.

G & L Beijer förvärvade i april genom affärsområdet Beijer Ref distributionsrättigheterna till Mitsubishi Heavy Industries produkter inom luftkonditionering och värmepumpar i Norge. Verksamheten omsätter cirka 20 mkr på årsbasis och ingår i koncernens räkenskaper från den 1 maj 2008.

G & L Beijer förvärvade i april genom affärsområdet Beijer Tech rörelsen i Hymab (Hydraul & Maskinkomponenter i Örebro AB). Rörelsen omsätter cirka 16 mkr och har 6 anställda. Rörelsen i Hymab ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 maj 2008.

G & L Beijer avyttrade i februari genom affärsområdet Beijer Tech Brogårdsand AB med dotterbolaget Fyleverken till Finja AB. Transaktionen innebar en realisationsvinst på 31 mkr som ingår i koncernens resultat för första kvartalet 2008. Brogårdsand/Fyleverken ingår inte längre i G & L Beijers räkenskaper från den 1 mars 2008.

G & L Beijer förvärvade i februari genom affärsom¬rådet Beijer Tech rörelsen i Renheat AB. Rörelsen omsätter cirka 5 mkr på årsbasis. Förvärvet ingår i
G & L Beijers räkenskaper från den 1 februari 2008.

G & L Beijer avyttrade i januari genom affärsområdet Beijer Ref agenturrörelsen Svenska Daikin. Beijer Ref realiserade genom avyttringen en vinst på 23 mkr som ingår i resultatet för första kvartalet 2008. Svenska Daikin ingår inte längre i koncernens räkenskaper från den 1 februari 2008.

RISKBESKRIVNING
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens affärsområden är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framför allt Europa, vilken styr efterfrågan på affärsområdenas produkter och tjänster. Andra rörelserisker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer AB är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets riskbild är densamma som koncernens.

KOMMANDE RAPPORTER
- Årsredovisning för 2008 kommer att publiceras på företagets hemsida, www.beijers.com, i början av april 2009. Den distribueras även till aktieägarna via post.
- Tremånadersrapport för 2009 publiceras den 23 april 2009.
- Årsstämma äger rum fredagen den 24 april 2009 i Malmö.
- Halvårsrapport publiceras den 17 juli 2009.
- Niomånadersrapport publiceras den 21 oktober 2009.
- Bokslutskommuniké för 2009 publiceras i februari 2010.

Malmö den 10 februari 2009
G & L Beijer AB
Styrelsen

För mer information, kontakta Joen Magnusson, VD:
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91

www.beijers.com