Search glas

06-02-10

G & L BEIJER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2005

Tolvmånadersrapport

• Stark avslutning på året

• Omsättningen 2005 steg med 18,2 procent till 2332,9 mkr (1973,7)

• Rörelseresultatet ökade med 85,3 procent till 110,6 mkr (59,7)

• Vinsten efter skatt mer än fördubblades till 72,1 mkr (35,2)

• Vinsten per aktie efter skatt blev 11,72 kronor (5,65)

• Utdelningen föreslås höjas till 5,00 kronor per aktie (4,25)

Omsättning
G & L Beijer avslutade året starkt och för helåret 2005 uppvisar koncernen sitt hittills bästa år beträffande omsättning och resultat. Omsättningen steg med 18,2 procent till 2332,9 mkr (1973,7). Ökningen är hänförlig till förvärvet av Elsmark Holding A/S i juni 2004 samt organisk tillväxt inom koncernens båda affärsområden, Beijer Ref och Beijer Industriteknik. Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 7,2 procent till 564,1 mkr (526,2). Ökningen var organisk.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REF ökade sin omsättning med 24,0 procent till 1743,2 mkr (1405,6) under helåret 2005. Omsättningen under det fjärde kvartalet steg med 8,9 procent till 415,5 mkr (381,4). Tillväxten förklaras av Elsmarkförvärvet och en bra utveckling i Norden samt en uppgång i försäljningen på marknaderna i Storbritannien, Holland, Schweiz och Polen under det fjärde kvartalet.

Handels- och grossistverksamheten, som svarar för cirka 90 procent av affärsområdets omsättning, ökade sin försäljning medan tillverkningsverksamheten hade en lägre försäljning.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER INDUSTRITEKNIK ökade omsättningen med 3,8 procent till 589,7 mkr (568,1) under helåret 2005. Omsättningen under det fjärde kvartalet steg med 2,6 procent till 148,6 mkr (144,8). Den positiva trenden med en ökad försäljning av insatsvaror och förnödenheter till industrin har fortsatt. Slangrossistverksamheten har likaså utvecklats i en positiv riktning. Ökningen har mer än väl kompenserat den lägre försäljningen inom konsumentvaror.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat steg kraftigt till 110,6 mkr (59,7) för helåret 2005. Under det fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet till 17,7 mkr (-2,2). Resultatförbättringen förklaras av högre resultat inom såväl Beijer Ref som Beijer Industriteknik.

BEIJER REF mer än fördubblade sitt rörelseresultat till 85,3 mkr (39,2) för helåret. Under det fjärde kvartalet steg resultatet till 12,2 mkr (-5,1). Den kraftiga resultatuppgången är hänförlig till Elsmark¬förvärvet och synergivinster. En bra organisk tillväxt har också bidragit till resultatökningen. Resultatet för tillverkningsföretagen har dock varit sämre än föregående år.

Rörelseresultatet för BEIJER INDUSTRITEKNIK steg med 19,8 procent till 41,8 mkr (34,9) under 2005. Under det fjärde kvartalet ökade resultatet med 48,4 procent till 9,2 mkr (6,2). Förbättring¬arna förklaras av ökade försäljningsvolymer och kostnadsbesparingar.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto var -10,6 mkr (-12,6) för helåret och -3,1 mkr (-2,5) det fjärde kvartalet. Finansnettot har påverkats negativt av högre räntekostnader till följd av ökad skuldsättning i samband med Elsmarkförvärvet och positivt av realisationsvinsten om 6,4 mkr från försäljningen av aktier i Malmö Hamn AB. Resultatet före skatt uppgick till 100,0 mkr (47,1) för helåret och 14,6 mkr (-4,7) under det fjärde kvartalet. Resultatet efter skatt steg till 72,1 mkr (35,2) för helåret och 10,5 mkr (-2,2) under det fjärde kvartalet.

Vinst per aktie
Vinsten per aktie efter beräknad skatt uppgick till 11,72 kronor (5,65) för helåret 2005.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 5,00 kronor per aktie (4,25).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick under helåret till 51,6 mkr (155,6). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 146,0 mkr (162,4) per den sista december 2005. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 480,3 mkr (412,6). Soliditeten uppgick vid utgången av 2005 till 32,5 procent (28,8). Medeltalet anställda var 919 (838).

Viktiga händelser
G & L Beijers affärsområde Beijer Ref erhöll i mars genom sitt tillverkningsföretag Asarum Industri AB (AIA) två strategiska order på kylmedelskylare. Den ena beställningen var en första delorder på fem kylmedelsskylare till ett nytt sjukhus, Mater Dei på Malta. Ordervärdet uppgick till 1,3 mkr. Den andra beställningen var en genombrottsorder till den ryska oljeindustrin till vilken AIA erhållit en beställning på 32 kylmedelskylare med ett ordervärde på cirka 1,8 mkr från ett ryskt oljebolag. Leverans ägde rum under våren.

G & L Beijer fick i april genom affärsområdet Beijer Industriteknik en stor order från det finländska stålföretaget Rautaruukki. Ordern avsåg leveranser av en så kallad haspel som rullar upp stålband på en rulle i ett värmevalsverk. Tyska SMS Demag står som leverantör av utrustningen till Rautaruukki. Leveransstart ägde rum under 2005 och slutlevereras sker sommaren 2006. Ordern är en provisionsaffär för G & L Beijer som påverkar resultaten under 2005 och 2006.

G & L Beijer sålde i september sin andel om 17,5 procent i Malmö Hamn AB. G & L Beijer erhöll totalt 19,5 mkr i köpeskilling, varav 9,8 mkr kontant. Realisationsvinsten uppgick till 6,4 mkr. Köpare av aktierna var ett nybildat förvaltningsbolag som till 75 procent kontrolleras av Tibia Konsult AB (Sten K Johnsson) och till 25 procent av Fastighets AB Malmö City. Det nybildade förvaltningsbolaget genomförde i ett nästa steg en riktad nyemission till G & L Beijer som därefter kom att äga 49 procent i det nybildade bolaget. Avsikten är att därefter inbjuda övriga privata aktieägare i Malmö Hamn AB att bli delägare i i det nybildade förvaltningsbolaget. Malmö kommun är största delägare i Malmö Hamn AB och äger 50 procent. Den nya ägarstrukturen har som mål att ta tillvara och utveckla värdena i Malmö Hamn AB, som tillsammans med Köpenhamns hamnbolag bedriver hamnverksamhet.

Beijer Ref och dess dotterbolag i Storbritannien, Dean & Wood Ltd, tecknade i december ett exklusivt distributörsavtal inom luftkonditionering med den kinesiska tillverkaren Haier. Haier är en av världens största tillverkare av luftkonditioneringsenheter. Det exklusiva avtalet avser marknaderna i Storbritannien och Irland. Beijer Ref beräknar att avtalet innebär en ökad omsättning med 25-30 mkr på årsbasis.

Efter räkenskapsårets utgång förvärvade G & L Beijer genom affärsområdet Beijer Ref återstående 49 procent av aktierna i den ungerska kylgrossisten Equinoxe SP. Vid förvärvet av Elsmark Holding A/S i juni 2004 ingick 51 procent av aktierna i Equinoxe SP samt en option på resterande 49 procent som Beijer Ref nu utnyttjat. Equinoxe SP är marknadsledare inom kylgrossistområdet i Ungern med en omsättning på cirka 50 mkr.

Redovisningsprinciper enligt IFRS
G & L Beijer-koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2005 rapportering enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Jämförelsetalen för 2004 är omräknade enligt IFRS. Förändringen har påverkat goodwillavskrivningar som slopats samt en omstruktureringsreserv som belastat andra kvartalet 2004. Koncernens nettoresultat under helåret 2004 var 2,2 mkr högre och under det fjärde kvartalet 6,1 mkr högre jämfört med tidigare redovisning. Summa tillgångar respektive skulder och eget kapital var 2,2 mkr högre enligt IFRS vid utgången av fjärde kvartalet 2004 jämfört med tidigare redovisning.

Bolagsstämma
G & L Beijers ordinarie bolagsstämma äger rum den 28 april 2006.

Kommande rapporter
Tremånadersrapport för 2006 lämnas i samband med bolagsstämman den 28 april 2006.
Halvårsrapport för 2006 lämnas den 18 augusti 2006.
Niomånadersrapport för 2006 lämnas den 20 oktober 2006.
Bokslutskommuniké för 2006 lämnas den 9 februari 2007.