Search glas

04-02-05

G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari – december 2003

G & L Beijer AB
Bokslutskommuniké
januari - december 2003

· Verksamheten förbättrades successivt under året.
· Nettoomsättningen ökade till 335,9 mkr (324,8) under fjärde kvartalet
och den uppgick till 1400,9 mkr (1415,5) för helåret.
· Rörelseresultatet blev 60,2 mkr (71,6) varav fjärde kvartalet svarade
för 6,3 mkr (7,0).
· Resultatet före skatt uppgick till 50,5 mkr (58,4). Det uppgick till
4,3 mkr (4,1) under det fjärde kvartalet.
· Resultatet efter skatt blev 34,3 mkr (38,9) för helåret och 4,4 mkr
(4,5) under det fjärde kvartalet.
· Vinsten per aktie uppgick till 5,54 kronor (6,26) varav fjärde
kvartalet stod för 0,71 kronor (0,74).
· Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kronor per aktie (4,00).
· Förstärkt organisation inom affärsområdet Industriteknik.

Omsättning
Marknaden som G & L Beijer-koncernen bearbetar utvecklades enligt
förväntningarna för år 2003, förutom vad gäller den svenska
kylgrossistmarknaden. Nedgången var där särskilt markant under andra
kvartalet. Därefter inleddes en successiv förbättring och marknadsbilden
blev mer positiv mot slutet av året. Koncernens nettoomsättning steg med
3,4 procent till 335,9 mkr (324,8) under det fjärde kvartalet 2003. För
helåret blev omsättningen 1400,9 mkr (1415,5). Valutaeffekter från den
starkare kronan har påverkat omsättningen negativt med 20,4 mkr.
Utvecklingen i lokala valutor har därmed varit positiv, vilket
huvudsakligen förklaras av genomförda förvärv.

Affärsområdet Kyla hade en omsättning på 197,9 mkr (202,4) under det
fjärde kvartalet. Försäljningen stabiliserades volymmässigt det sista
kvartalet då nedgången förklaras av valutaeffekter. Omsättningen för
helåret uppgick till 874,3 mkr (914,8). Minskningen förklaras till 18,2
mkr av negativa valutaeffekter och i övrigt till en lägre efterfrågan
inom den svenska kylgrossistverksamheten, särskilt under det andra
kvartalet.

Försäljningen i Norge, Polen och Baltikum har utvecklats starkt. Den har
även ökat i Danmark medan den varit oförändrad i Finland.

Affärsområdet Industriteknik ökade omsättningen med 12,7 procent till
138,0 mkr (122,4) under det fjärde kvartalet. För helåret steg
omsättningen med 5,2 procent till 526,6 mkr (500,7). Utvecklingen för
konsumentvaror och vissa förbrukningsvaror till industrin har varit
mycket positiv medan marknaden för investeringsvaror har varit svag
under hela året. Förvärv har bidragit till omsättningen men
affärsområdet har även visat en positiv organisk tillväxt.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar blev 10,0 mkr
(10,4) under det fjärde kvartalet. För helåret uppgick rörelseresultatet
till 74,8 mkr (85,8). Minskningen beror på ett lägre resultat inom Kyla
medan det var oförändrat inom Industriteknik.

Affärsområdet Kyla visade ett rörelseresultat på 7,4 mkr (7,3) för det
fjärde kvartalet. Det innebar en förbättring successivt under året.
Resultatet för helåret uppgick till 59,3 mkr (69,8). Minskningen
förklaras av lägre volymer inom den svenska kylgrossistverksamheten.
Nedgången kunde dock begränsas av ett besparingsprogram som initierades
under det andra kvartalet och som fick effekt under det andra halvåret.

Affärsområdet Industriteknik ökade sitt rörelseresultat till 5,7 mkr
(4,7) under det fjärde kvartalet medan det var oförändrat 29,4 mkr
(29,4) för helåret. Resultatet för helåret har bland annat påverkats av
kostnader för satsningar på konsumentvarusidan som förväntas ge framtida
positiva effekter.

Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar uppgick till 60,2
mkr (71,6) för helåret. Motsvarade resultat för det fjärde kvartalet var
6,3 mkr (7,0).

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto förbättrades till -9,7 mkr (-13,2) för helåret
och till -2,0 (-3,1) under det fjärde kvartalet. Förbättringen förklaras
av en lägre räntenivå samt en minskning av de räntebärande skulderna.
Resultatet före skatt blev därmed 50,5 mkr (58,4) för helåret och 4,3
mkr (4,1) under det fjärde kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick
till 34,3 mkr (38,9) och 4,4 mkr (4,5) för det fjärde kvartalet.

Vinst per aktie
Vinsten per aktie blev 5,54 kronor (6,26) för helåret och 0,71 kronor
(0,74) för det fjärde kvartalet.

Utdelning
Styrelsen för G & L Beijer föreslår en utdelning för verksamhetsåret
2003 om 4,00 kronor (4,00).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner samt förvärv
uppgick till 41,1 mkr (30,0). Likvida medel inklusive outnyttjad
checkräkningskredit var 120,2 mkr (130,8) den sista december 2003. Det
egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 401,4 mkr (404,3).
Förändringen av eget kapital under perioden var
-2,9 (17,3). Den bestod av årets resultat om 34,3 mkr (38,9) med avdrag
för utdelning om 24,9 mkr (18,7) samt återköp av egna aktier om 1,5 mkr
(0). Omräkningsdifferenser uppgick till -10,9 mkr (-3,3) och återförd
utskiftningsskuld till 0 mkr (0,4). Soliditeten var 45,4 procent (45,1)
vid årsskiftet. Medeltalet anställda var 645 (677).

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade i mars armaturgrossisten BOLTHi AB i Ängelholm.
BOLTHi importerar trädgårds- och utomhusbelysning och omsätter cirka 16
mkr på årsbasis.

G & L Beijer förvärvade i juli verksamheten i Slipex i Grängesberg AB.
Slipex, som marknadsför och säljer diamantslipskivor på den svenska
marknaden, omsätter cirka 11 mkr och har en god lönsamhet.

G & L Beijers affärsområde Kyla erhöll i augusti en stor order från ett
av Danmarks största byggprojekt - DR Byen - för leveranser av utrustning
och produkter för ventilation och luftkonditionering.

Koncernen erhöll i september genom affärsområdet Kyla en stor order om
leveranser av värmeväxlare av titan till världens största energiprojekt
som prospekteras utanför den ryska ön Sakhalin i Okhotska Havet (Stilla
Havet). Beställningen uppgår till cirka 5,5 mkr i sin första fas av
totalt tre delbeställningar.

G & L Beijer beslutade i november att förstärka organisationen inom
affärsområdet Industriteknik. Den nya organisationen trädde i kraft den
1 januari 2004.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum den 29 april 2004.

Ekonomisk information
- Rapport för första kvartalet 2004 lämnas i samband med den ordinarie
bolagsstämman den 29 april 2004.
- Halvårsrapport för 2004 lämnas den 19 augusti 2004.
- Niomånadersrapport för 2004 lämnas den 20 oktober 2004.
- Bokslutskommuniké för 2004 lämnas i början av februari 2005.

Malmö den 5 februari 2004
G & L Beijer AB
Styrelsen

Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste
årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer införts
sedan årsskiftet. Införandet av dessa har ej medfört någon förändring av
redovisade uppgifter.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

För fullständig rapport, med diagram och tabeller, besök vår hemsida,
www.beijers.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT00450/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/05/20040205BIT00450/wkr0002.pdf Hela rapporten