Search glas

14-02-06

G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2013

- Nettoomsättningen uppgick till 6 595,4 mkr (6 758,3).

- Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 411,9 mkr (425,7). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 377,7 mkr (415,2).

- Periodens resultat exklusive engångsposter uppgick till 269,2 mkr (293,0). Periodens resultat inklusive engångsposter uppgick till 244,2 mkr (305,8).

- Vinsten per aktie uppgick till 6,10 kronor (6,66) exklusive engångsposter. Inklusive engångsposter uppgick vinsten per aktie till 5,51 kronor (6,96).

- Fortsatt positiv trend under fjärde kvartalet med omsättningstillväxt på 3 procent och rörelseresultatförbättring på 18 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

- Styrelsen föreslår en utdelning på 4,75 kronor (4,75) per aktie.

- Förvärv av det sydafrikanska kylgrossistföretaget Eurocool efter rapportperiodens utgång.

  
G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och komfort­klimat.

Omsättning
G & L Beijer hade en stabil utveckling under året. Efter första halvåret, då flera marknader präglats av en svag efterfrågan, vände utvecklingen. Årets tredje kvartal var koncernens hittills bästa, sett såväl till omsättning som till resultat för den löpande verksamheten. Det fjärde kvartalet var fortsatt positivt vilket indikerar en viss förbättring av marknaden.

För helåret 2013 minskade koncernens nettoomsättning med 2 procent till 6 595,4 mkr (6 758,3). Den organiska omsättningen är oförändrad jämfört med föregående år.

Under det fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 1 589,2 mkr (1 543,3), vilket är en ökning med 3 procent såväl rapporterat som organiskt. Generellt gäller att det andra halvåret under 2013 har varit starkare än såväl årets sex första månader som motsvarande period föregående år. Sydafrika är den region där försäljningen utvecklats bäst under året.

Den svaga efterfrågan som tidigare rådde i Europa har förbättrats och såväl Skandinavien som Storbritannien och Irland har haft en positiv utveckling, som framför allt kan härledas till det andra halvåret. Även Sydeuropa visar tecken på stabilisering.

Resultat
Koncernens rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 411,9 mkr (425,7) för helåret 2013. Inklusive engångsposter på 34,2 mkr uppgick resultatet till 377,7 mkr (415,2). Under det fjärde kvartalet blev rörelseresultatet 98,9 mkr (84,0), en ökning med 18 procent jämför med samma period föregående år. Det förbättrade resultatet för det fjärde kvartalet förklaras av att marknaden stabiliserats samt positiva effekter från de strukturåtgärder som initierades under andra kvartalet.

Under 2012 initierades en rad strukturåtgärder och kostnadsbesparingar för att motverka effekterna av den dämpade efterfrågan på marknaden. Ytterligare åtgärder genomförda 2013 påverkar resultatet med engångskostnader på 34,2 mkr för avgångsvederlag och omstrukturering. De åtgärder som genomförts beräknas ge cirka 50 mkr i kostnadsbesparingar på årsbasis, varav merparten realiserats och påverkar resultatet 2013.

Koncernens finansnetto uppgick till -31,1 mkr (-10,3) under helåret och -7,4 mkr (-8,0) under det fjärde kvartalet. I finansnettot för 2012 ingick realisationsvinster om 22,0 mkr från avyttring av andel i intressebolag.

Resultatet före skatt uppgick till 346,6 mkr (404,9) för helåret och 91,5 mkr (76,0) för det fjärde kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till 244,2 mkr (305,8) för helåret och till 61,1 mkr (49,6) för det fjärde kvartalet. Justerat för engångsposter uppgick årets resultat till 269,2 mkr (293,0).

Vinsten per aktie uppgick till 5,51 kronor (6,96). Vinsten per aktie justerat för engångsposter var 6,10 kronor (6,66).

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 4,75 kronor (4,75) per aktie för verksamhetsåret 2013. Detta motsvarar totalt 201,4 mkr om de aktier som för närvarande innehas av bolaget undantas.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 65,3 mkr (88,3) under helåret. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 563,2 mkr (538,0). Det egna kapitalet uppgick till 2 417,0 mkr
(2 399,7) vid årsskiftet. Nettoskulden var 1 211,5 mkr (1 228,5). Soliditeten uppgick till 47,3 procent (47,9). Medeltalet anställda var under perioden 2 137 (2 141).

Viktiga händelser 2013
G & L Beijer förvärvade i april den danska kylgrossisten FK Teknik. FK Teknik omsatte cirka 32 mkr 2012 och visade god lönsamhet. Bolaget, som grundades 1956, har ett mycket gott renommé på marknaden och bolaget har fem anställda. Förvärvet var ett led i en konsolidering av den danska marknaden. G & L Beijer har redan en stark position på marknaden genom sin befintliga verksamhet i Danmark. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. FK Teknik ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 april 2013.

Styrelsen utsåg i juni Per Bertland till ny VD och koncernchef för G & L Beijer. Per Bertland tillträdde sin post den 1 juli 2013. Han har sedan 1990 arbetat i olika funktioner inom koncernen, bland annat som affärsområdeschef för Beijer Ref och som medlem av koncernledningen.

Händelser efter rapportperioden
I januari 2014 förvärvade G & L Beijer samtliga aktier i Eurocool (Pty) Ltd, en av Sydafrikas ledande kylgrossister. Eurocool grundades 1999 och har idag en stark marknads­position inom de segment som G & L Beijer prioriterar. Bolaget omsätter omkring 65 mkr och har 36 anställda. Förvärvet bedöms ge kostnadssynergier, ökad effektivitet samt ökade inköpsvolymer genom samordning med Beijers befintliga verksamhet i södra Afrika. Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie under 2014 marginellt positivt. Eurocool ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med januari 2014.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse­resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, person­beroende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moder­bolagets riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se årsredovisningen för 2012, sidorna 40 och 58.

Kommande rapporter
- Årsredovisning för 2013 publiceras i april 2014.
- Tremånadersrapport för 2014 publiceras den 23 april 2014.

Årsstämman äger rum den 24 april 2014.

  
Malmö den 6 februari 2014
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

För mer information:
Per Bertland, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0705-98 13 73
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

www.beijers.com