Search glas

13-02-08

G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2012

- Nettoomsättningen steg med 15 procent till 6758,3 mkr (5897,3).

- Rörelseresultatet uppgick till 419,9 mkr (428,1).

- Periodens resultat exklusive engångsposter uppgick till 293,1 mkr (331,9). Periodens resultat inklusive engångsposter blev 310,6 mkr (370,0).

- Vinsten per aktie uppgick till 6,66 kronor (7,69) exklusive engångsposter och avyttrad verksamhet. Inklusive engångsposter och avyttrad verksamhet uppgick vinsten per aktie till 7,08 kronor (8,49).

- Styrelsen föreslår en utdelning på 4,75 kronor per aktie (4,50).

    
G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agentur­produkter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luft­konditionering.

Omsättning
G & L Beijer visade en stabil utveckling och kraftig omsättningsökning under helåret 2012. Ökningen förklaras huvudsakligen av förvärven av Toshibas verksamhet inom luftkonditionering och värme samt United Refrigerations kylgrossistverksamheter i Frankrike och Storbritannien under det fjärde kvartalet 2011.

Koncernens omsättning steg med 15 procent till 6758,3 mkr (5897,3) under helåret 2012. Förvärven svarade för omsättningsökningen under perioden. Valutajusterat och exklusive förvärv, dvs organiskt, minskade omsättningen med 2,7 procent under helåret.

Omsättningen uppgick till 1543,3 mkr (1681,0) under det fjärde kvartalet. Nedgången förklaras av den generellt sett lägre efterfrågan som präglat året samt en starkare krona. Organiskt minskade omsättningen med 5,9 procent. Den förvärvade Toshibaverksamheten, som ingår från och med det fjärde kvartalet 2011 och har ett starkare cykliskt och säsongsmässigt inslag än G & L Beijers övriga verksamheter, påverkade omsättningen negativt under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Försäljningsmönstret från de tre första kvartalen höll i stort sett i sig under det fjärde kvartalet. Försäljningen i södra Afrika och Thailand utvecklades fortsatt positivt. Försäljningsvolymerna i södra Europa med Frankrike, Italien och Spanien var marginellt lägre. Volymerna gick även ned i Norden och Östeuropa. I Centraleuropa med Belgien, Holland och Schweiz ökade försäljningsvolymerna något jämfört med föregående år.

Förvärven bidrog med totalt 1591,6 mkr i omsättning under helåret. Förvärvet av United Refrigerations verksamheter i Frankrike och Storbritannien har omstrukturerats vilket resulterat i lägre omkostnader och högre lönsamhet.
Toshibas verksamhet inom luftkonditionering och värme har med hänsyn till en lägre efterfrågan utvecklats i enlighet med förväntningarna. Toshibaverksamhetens omsättning minskade under helåret 2012 jämfört med 2011.

Under året initierades och genomfördes en rad struktur­åtgärder och kostnadsbesparingar för att parera den dämpade efterfrågan på marknaden. I Schweiz samman­fördes verksamheterna från tre till två bolag. I England stängdes ett kontor i London och verksamheten flyttades till Leeds. I Italien, Belgien och Holland genomfördes personal­neddragningar. I Irland fusionerades det nyligen förvärvade Gasco med den befintliga verksamheten inom
Dean & Wood. De olika åtgärderna beräknas ge cirka 40 mkr i kostnadsbesparingar på årsbasis.

G & L Beijer inledde under 2012 en etablering av kyl­grossistverksamhet i Tyskland med två kontor, ett i Ratingen och ett i Leipzig.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 419,9 mkr (428,1) under helåret 2012 och under det fjärde kvartalet blev rörelse­resultatet 88,7 mkr (115,8). Resultatet har påverkats positivt av bidrag från de förvärvade verksam­heterna. Den lägre organiska omsättningen har däremot påverkat resultaten negativt. Resultatet har därutöver belastats med strukturkostnader om 5,8 mkr för avveckling av del av verksamhet i Schweiz under det fjärde kvartalet samt med etableringskostnader i Tyskland. Resultatet har också påverkats negativt av ett globalt prisfall på köldmedia under året.

Koncernens finansnetto uppgick till -11,0 mkr (54,3) under helåret och -8,8 mkr (-1,2) under det fjärde kvartalet. I finansnettot under helåret ingår realisationsvinster om 22,0 mkr från avyttring av andel i intressebolag Förvaltnings AB Norra Vallgatan första kvartalet 2012. Under det första kvartalet 2011 ingår avyttring av aktier i Beijer Alma med 51,7 mkr.

Resultatet före skatt uppgick till 408,9 mkr (482,4) under helåret och 79,9 mkr (114,6) det fjärde kvartalet. Resultatet efter skatt uppgick till 310,6 mkr (370,0) under helåret och till 54,3 mkr (100,4) under det fjärde kvartalet. Vinsten per aktie uppgick till 7,08 kronor (8,49). Vinsten per aktie var 6,66 kronor (7,69) exklusive engångsposter och avyttrad verksamhet.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 4,75 kronor (4,50) per aktie för verksamhetsåret 2012. Detta motsvarar totalt 201,4 mkr om de aktier som för närvarande innehas av bolaget undantas.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive förvärv uppgick till 83,1 mkr (1004,8) under helåret. Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 538,0 mkr (677,2). Det egna kapitalet uppgick till 2419,3 mkr (2418,9) vid årsskiftet. Nettoskulden var 1208,6 mkr (1161,1). Soliditeten uppgick till 48,3 procent (47,5). Medeltalet anställda var under perioden 2142 (1867).

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade i januari 2012 norska Ecofrigo AS. Bolaget omsätter cirka 35 mkr på årsbasis och har sex anställda. Ecofrigo är ett projektinriktat kyldistributions­företag, verksamt främst inom projektering och distribution av miljövänliga kylaggregat och köldmedier. Förvärvet kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet i Norge såväl geografiskt som produktmässigt. Ecofrigo ingår i G & L Beijers räkenskaper från januari 2012.

I juni genomfördes en aktiesplit (2:1) som innebar att varje aktie delades upp i två aktier av samma aktieslag. Efter uppdelningen uppgår G & L Beijers totala antal aktier till 42 478 230 fördelat på 3 306 240 A-aktier och 39 171 990 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår efter uppdelningen till 72 234 390.

G & L Beijer förvärvade i augusti det irländska kyl­företaget Gasco Ireland Ltd. Gasco omsätter cirka 22 mkr och har sex anställda. Förvärvet var ett led i konsoli­deringen av den irländska marknaden. Gasco är fokuserat inom köldmedier och kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet i landet, vilken har sin tyngdpunkt inom kyl­produkter och luftkonditionering. Omsättningen i Irland efter förvärvet uppgår proforma till cirka 50 mkr på årsbasis. Sammanslagningen för­väntas ge synergi­vinster genom kostnadsbesparingar. Gasco Ireland Ltd ingår i G & L Beijers räkenskaper från 1 augusti 2012.

Riskbeskrivning
G & L Beijer-koncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelseresultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på G & L Beijers produkter och tjänster. Förvärv är normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelse­risker, som agentur- och leverantörsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, person­beroende med flera, analyseras kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. G & L Beijer är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moder­bolagets riskbild är densamma som koncernens.

Kommande rapporter
- Årsredovisning för 2012 publiceras i april 2013.
- Tremånadersrapport för 2013 publiceras den 25 april 2013.

Malmö den 8 februari 2013
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen

För mer information:
Joen Magnusson, koncernchef
växel 040-35 89 00, mobil 0709-26 50 91
Jonas Lindqvist, CFO
växel 040-35 89 00, mobil 0705-90 89 04

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2.
G & L Beijer AB tillämpar fortsatt samma redovisningsprinciper och värderings­metoder som finns beskrivna i senaste årsredovisningen.

www.beijers.com