Search glas

07-02-09

G & L BEIJER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

- Mycket stark avslutning på 2006.
- Omsättningen steg med 11 procent till 2592 mkr (2333).
- Rörelseresultatet ökade med 55 procent till 172 mkr (111).
- Vinsten efter skatt steg till 109 mkr (72).
- Vinsten per aktie ökade till 17,59 kronor (11,72).
- Utdelningen föreslås höjas till 6,50 kronor per aktie (5,00).
- Avyttring av ETC Verktyg och BOLTHi inom konsumentvaror.
- Förvärv av slipmaterialverksamheten Logitool och den danska kylgrossisten Air-Con.
- Aktiesplit 2:1.

Omsättning
Den gynnsamma utvecklingen för G & L Beijer-koncernen förstärktes successivt under 2006. Året, som avslutades mycket starkt, överträffade förväntningarna framför allt inom affärsområdet Beijer Ref. Koncernens omsättning ökade med 18 procent till 668,2 mkr (564,1) under det fjärde kvartalet. Tillväxten har i allt väsentligt varit organisk. Sett ur ett längre perspektiv var det en historiskt hög tillväxt. För helåret 2006 steg omsättningen med 11 procent till 2592,2 mkr (2332,9). Tillväxten förklaras av en stark konjunktur i Norden samt en klart bättre efterfrågan i övriga Europa samtidigt som koncernen tagit marknads¬andelar.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REF visade en mycket god utveckling och den positiva trenden förstärktes under året. Omsättningen steg med 16 procent till 2018,3 mkr (1743,2) under helåret och med 25 procent till 520,6 mkr (415,5) under det sista kvartalet. Försäljningsökningen var betydande på i stort sett samtliga geografiska marknader. Rumänien, Irland, Polen, Baltikum och Danmark hade den snabbaste tillväxten.

Ökningen förklaras av en bra konjunktur. Affärsområdet har även tagit marknadsandelar, bland annat till följd av att Beijer Ref som en stor och ledande aktör i Europa nu är en mer attraktiv partner till leverantörerna. Beijer Ref har också gynnats av en god efterfrågan på luftkonditionering som är en tillväxtmarknad.

Handels- och grossistverksamheten, som svarar för närmare 90 procent av affärsområdets omsättning, och de tillverkande företagen visade båda en god tillväxt under helåret.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER INDUSTRITEKNIK visade en liten minskning i omsättningen till 573,9 mkr (589,7) under helåret 2006. Omsättningen under det fjärde kvartalet blev 147,6 mkr (148,6).
Nedgången förklaras av en försäljningsminskning inom affärsområdets konsumentprodukter, som avyttrades under det fjärde kvartalet.

Exklusive konsumentvaror ökade affärsområdets omsättning under hel¬året. Försäljningen av slang- och gummiprodukter utvecklades fortsatt positivt medan försäljningen av industri¬produkter planade ut på en hög nivå.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat steg med 55 procent till 171,8 mkr (110,6) under helåret och med 189 procent till 51,1 mkr (17,7) det sista kvartalet.

BEIJER REF ökade rörelseresultatet med 76 procent till 150,4 mkr (85,3) under helåret. Resultatet steg med 273 procent till 45,9 mkr (12,3) det fjärde kvartalet. Volymökningar och god kostnadskontroll samt skalfördelar från bland annat inköp och logistik förklarar i allt väsentligt de kraftiga resultatförbättringarna. Såväl handels- och grossistverksamheten som tillverkningsföretagen ökade sina resultat.

Rörelseresultatet för BEIJER INDUSTRITEKNIK gick ned något till 38,1 mkr (41,8) under helåret. Resultatet för det fjärde kvartalet blev 8,9 mkr (9,2). Det lägre resultatet för helåret beror på den minskade försäljningen inom konsumentvaror under de tre första kvartalen. Exklusive konsumentvaror steg affärsområdets resultat under helåret.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till -12,6 mkr (-10,6) under helåret 2006 och till 2,1 mkr (-3,1) under det fjärde kvartalet. I finansnettot för det fjärde kvartalet 2006 ingår en resultatandel på 9,0 mkr från G & L Beijers indirekta ägande i CMP (Copenhagen Malmö Port). I finansnettot för 2005 ingick en realisationsvinst om 6,4 mkr från försäljningen av aktier i Malmö Hamn AB. Resultatet före skatt steg till 159,2 mkr (100,0) under helåret. Det ökade till 53,2 mkr (14,6) under det sista kvartalet. Resultatet efter skatt för motsvarande perioder uppgick till 109,2 mkr (72,1) och 35,1 mkr (10,5).

Vinst per aktie
Vinsten per aktie efter beräknad skatt blev 17,59 kronor (11,72) för helåret.

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman 2007 en utdelning på 6,50 kronor (5,00) för verksamhetsåret 2006.

Split
Styrelsen föreslår årsstämman 2007 att besluta om en aktiesplit 2:1 för att förbättra likviditeten i aktien.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar och förvärv uppgick till 33,8 mkr (49,0) under 2006. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital blev 143,1 mkr (92,0). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 184,7 mkr (146,0) vid utgången av 2006. Det egna kapitalet uppgick till 536,4 mkr (479,7) vid samma tidpunkt. Soliditeten var 34 procent (33). Räntebärande skulder var 565,4 mkr (605,6) och koncernens nettoskuld uppgick till 487,4 mkr (561,5). Medeltalet anställda uppgick under året till 907 (919).
Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till 42,2 mkr (30,4), lånefinansieringen 218,5 mkr (222,5) och investeringar 0,1 mkr (10,7).

Viktiga händelser
Beijer Ref förvärvade i januari återstående 49 procent i den ungerska kylgrossisten Equinoxe SP. Equinoxe är marknadsledare inom kylgrossist¬området i Ungern med en omsättning på cirka 50 mkr.

I april förvärvade G & L Beijer genom Beijer Industriteknik verksamheten inom YGAB Eldfast AB i Västerås. Rörelsen omsätter cirka 5 mkr på årsbasis. YGAB säljer och installerar eldfasta material till olika typer av ugnar. Verksamheten i YGAB ingår i G & L Beijers räkenskaper från maj månad 2006.

Affärsområdet Beijer Industriteknik erhöll i augusti tillsammans med tyska SMS Demag AG en viktig order avseende en ny haspel till SSAB Tunnplåt i Borlänge. Leveranserna sker stegvis fram till sommaren 2008.
Beställningen är en provisionsaffär för G & L Beijer. Den påverkar inte omsättningen men den bidrar positivt till resultatet under leveransperioden.

I början av oktober avyttrade G & L Beijer genom Beijer Industri¬teknik verksamheten inom ETC Verktyg inom affärsområdets konsumentvarudivision. Den sålda verksamheten omsatte cirka 25 mkr på årsbasis.

I november förvärvade G & L Beijer genom Beijer Industriteknik handelsverksamheten inom slipmaterial från Logitool AB. Verksamheten omsätter cirka 4 mkr på årsbasis. Företagets produktområden utgörs bland
annat av konventionella slipmaterial, roterande filar och polermaterial. Förvärvet förstärker och kompletterar Beijer Industritekniks befintliga produktprogram inom området och ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 december 2006.

G & L Beijer avyttrade genom Beijer Industriteknik BOLTHi inom konsumentprodukter i slutet av december. Omsättningen uppgick till cirka 5 mkr på årsbasis. I och med avyttringen lämnade Beijer Industriteknik marknaden för konsumentprodukter.

G & L Beijer förvärvade i slutet av december genom Beijer Ref den danska kylgrossisten Air-Con med en omsättning på cirka 40 mkr på årsbasis. Air-Con kommer att inordnas under Beijer Refs danska verksamhet som omsätter drygt 280 mkr, exklusive Air-Con. Air-Con ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 januari 2007.

Efter räkenskapsårets utgång avyttrade G & L Beijer genom Beijer Ref sitt finländska dotterbolag Oy Dimico AB som tillverkar kylbatterier för den finländska marknaden med en årsomsättning på cirka 22 mkr. Avyttringen var ett led i Beijer Refs strategi att koncentrera resurserna till handelsverksamheten. Från den 1 januari 2007 ingår Dimico inte längre i koncernens räkenskaper. Beijer Refs kvarvarande verksamhet i Finland är en renodlad handelsverksamhet som omsätter cirka 110 mkr.

Kommande rapporter
- Årsredovisning för 2006 kommer att publiceras på företagets hemsida, www.beijers.com, i början av april 2007. Den distribueras även till aktie¬ägarna via post.
- Tremånadersrapport lämnas i samband med årsstämman den 27 april 2007.
- Halvårsrapport publiceras den 17 augusti 2007.
- Niomånadersrapport publiceras den 19 oktober 2007.
- Bokslutskommuniké för 2007 publiceras i februari 2008.

Malmö den 9 februari 2007
G & L Beijer AB
Styrelsen

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med redovisnings¬¬principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Fullständig rapport, med tabeller och diagram, på www.beijers.com