Search glas

08-03-27 regulatorisk

G & L BEIJER AB, ÅRSSTÄMMA 2008

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ) kallas härmed till årsstämma
(ordinarie bolagsstämma) fredagen den 25 april 2008 kl 15.00 på
Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 18 april 2008
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 21 april 2008, under adress G & L Beijer AB (publ), Att: Linda Danielsson, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, per
telefon 040-35 89 00, per e-post: linda.danielsson@gl.beijer.se eller på bolagets hemsida
www.beijers.com.

Vid anmälan skall anges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefon¬nummer, samt eventuella biträden. För aktieägare som företräds genom ombud skall skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Ett fullmaktsformulär kan beställas från bolaget via telefon, e-post eller post enligt ovan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. För att detta skall kunna ske i tid måste
begäran om ägarregistrering göras några bankdagar före fredagen den 18 april 2008.

Ärenden/Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna
11. Fastställande av revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Stämman avslutas

Punkt 8 b) - Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2007 lämnas med 6,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 30 april 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning skickas från VPC den 6 maj 2008 till dem som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken.

Punkterna 1, 9-13 – Beslut avseende ordförande vid årsstämman, antal styrelse¬ledamöter, arvoden, val av styrelse och styrelseordförande, beslut om valberedning
I valberedningen har Peter Jessen Jürgensen, styrelseordförande, Peter Rönström (Lannebo Fonder), tillika ordförande i valberedningen, och Hans Forssman (Skandia Liv) deltagit.
Valberedningen har lämnat nedanstående förslag. Aktieägare som tillsammans representerar ca
71,8 % av det totala antalet röster i bolaget och ca 51,4 % av aktiekapitalet i bolaget har med¬delat att de vid årsstämman kommer att stödja förslaget.

Punkt 1: Advokat Johan Sigeman utses att vara ordförande vid årsstämman.
Punkt 9: Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.
Punkt 10: Arvode till styrelsen med 985.000 kronor att fördelas med 340.000 kronor till styrelseordföranden och med 215.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget.
Punkt 11: Arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.
Punkt 12: Omval av styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Poul Friis, Anne-Marie
Pålsson, Bernt Ingman och Joen Magnusson, varvid föreslås att Peter Jessen Jürgensen utses till styrelsens ordförande.
Punkt 13: Bolaget skall ha en valberedning som består av en representant för envar av de fyra största ägarna jämte styrelse¬ordföranden. Vid sammansättningen av valberedningen skall förhållandena per den sista bankdagen i augusti 2008 avgöra vilka som är de största ägarna. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse ledamot, skall rätten gå vidare till den ägare som kommer därnäst i storlek. Namnen på ledamöterna inklusive ordföranden och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras snarast möjligt och senast sex månader före årsstämman 2009. Följande skall därvid gälla.
- Ledamöterna i valberedningen skall utse ordföranden i valberedningen, som inte får vara
styrelseledamot.
- Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.
- Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny
ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Om ledamot inte längre representerar en av de fyra största ägarna, kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå och ersättare utses av den ägare som då blivit den fjärde största ägaren.
- Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e)
revisorer, (f) arvode för bolagets revisorer samt (g) regler för utseende av valberedning inför
årsstämman 2010.

Punkt 14 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomi¬direktören och de båda affärsområdescheferna.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens,
prestation och erfarenhet. Den rörliga delen av lönen är baserad på kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande en månadslön. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till ca 975.000 kronor.

Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26% av bruttolönen inklusive rörlig lön och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen inklusive rörlig lön.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1.294.410 A-aktier och 11.148.566 B-aktier och det totala antalet röster till 24.092.666.

Övrigt
Redovisningshandlingar, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 11 april 2008 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär med angivande av adress.

Vid bolagsstämman 2005 valdes auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Lars Nilsson, båda verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Malmö, för tiden intill slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs. år 2009.

Malmö i mars 2008
G & L BEIJER AB (publ)
Styrelsen