Search glas

06-03-29 regulatorisk

G & L BEIJER AB, ÅRSSTÄMMA 2006

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 28 april 2006 kl 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april 2006
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 24 april 2006, under adress G & L Beijer AB (publ), Att: Linda Danielsson, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, per telefon 040-35 89 00, per e-post linda.danielsson@gl.beijer.se eller på bolagets hemsida www.beijers.com

Vid anmälan skall anges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuella biträden. För aktieägare som företräds genom ombud skall skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. För att detta skall kunna ske i tid måste begäran om ägarregistrering göras några bankdagar före fredagen den 21 april 2006.

Ärenden/Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balans¬räkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna
11. Fastställande av revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
15. Beslut om minskning av reservfonden
16. Ändringar i bolagsordningen med anledning av ny aktiebolagslag
17. Stämman avslutas

Punkt 8 b) - Utdelning
Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2005 lämnas med 5,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 4 maj 2006. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från VPC den 9 maj 2006 till dem som på avstämningsdagen är införda i den av VPC förda aktieboken.

Punkterna 1, 9-13 – Beslut avseende ord¬förande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden, val av styrelse och styrelseordförande, beslut om valberedning
I valberedningen har Peter Jessen Jürgensen, ordförande i G & L Beijers styrelse, Peter Rönström, (Lannebo Fonder) och Erik Sjöström (Skandia Liv) deltagit. Valberedningen har lämnat nedanstående förslag. Aktieägare som tillsammans representerar ca 63 % av det totala antalet röster i bolaget och ca 36 % av aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de vid bolagsstämman kommer att stödja förslaget.

Punkt 1: Advokat Johan Sigeman utses att vara ordförande vid årsstämman.
Punkt 9: Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.
Punkt 10: Arvode till styrelsen med 870.000 kronor att fördelas med 300.000 kronor till styrelseordföranden och med 190.000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Punkt 11: Arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.
Punkt 12: Omval av styrelseledamöterna Poul Friis, Peter Jessen Jürgensen, Joen Magnusson och Anne-Marie Pålsson, samt nyval av Bernt Ingman, varvid föreslås att Peter Jessen Jürgensen utses till styrelsens ordförande.
Förslag till nyval:
Bernt Ingman är ekonomi- och finansdirektör i Husqvarna AB, styrelseordförande i Merpac AB och styrelseledamot i Schneidlerföretagen AB.
Punkt 13: Valberedningen utgörs av representanter för bolagets tre största ägare vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt av styrelseordföranden. Namnen på ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007. Följande skall därvid gälla.
- Ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot samt vid behov ersätta ledamot som lämnat valberedningen innan arbetet slutförts. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden och (e) arvode för bolagets revisorer.

Punkt 14 - Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsen föreslår följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Med bolagsledningen avses VD, ekonomidirektören och de båda affärsområdescheferna.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.
Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga delen av lönen är baserad på kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse. Individen erhåller maximalt ett belopp mot¬svarande en månadslön.

Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26% av bruttolönen inklusive rörlig lön och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 23 % av bruttolönen inklusive rörlig lön.
Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner och till övriga i bolagsledningen med högst 12 månadslöner. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Punkt 15 – Beslut om minskning av reservfonden
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att minska bolagets reservfond med 43 550 416 kr från 43 550 416 kr till 0 kr och att ett belopp motsvarande minskningen överförs till fritt eget kapital. Det antecknas att minskningen förutsätter att tillstånd ges av Bolagsverket eller allmän domstol.

Punkt 16 - Ändringar i bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om vissa ändringar i bolagsordningen, huvudsakligen föranledda av den nya aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande
- att § 5 beträffande akties nominella belopp ersätts med en bestämmelse om lägsta och högsta antalet aktier i bolaget
- att i § 6 lägga till styckena 5-9 angående företrädesrätt vid nyemission
- att i § 8 stryks ”på ordinarie bolagsstämma” samt uppgift om mandattidens längd
- att avstämningsförbehållet i § 9 ges ny lydelse i överensstämmelse med nya aktiebolagslagen
- att i § 10 stryks ”eller annan rikstäckande tidning” i första stycket samt ändras i andra stycket ”10 dagar” till ”fem vardagar” före stämman
- att i § 12 punkten 11 tillkommer ”styrelsens ordförande” samt en ny punkt 12 angående beslut om valberedning
- att ”ordinarie bolagsstämma” genomgående ändras till ”årsstämma”

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen under denna punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Redovisningshandlingar och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 13 april 2006 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär med angivande av adress.

Övrigt
Vid bolagsstämma 2005 valdes auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Lars Nilsson, båda verksamma vid Öhrlings Pricewaterhouse¬Coopers i Malmö, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs. år 2009.

Malmö i mars 2006

G & L BEIJER AB (publ)
Styrelsen