Search glas

23-07-20

Beijer Ref Q2 2023

Den totala omsättningen ökade med 46 procent, jämfört med samma period föregående år, varav 2 procent var organisk. Kommersiell och industriell kyla/värme samt HVAC redovisade en stabil utveckling medan OEM fortsatte sin starka trend från första kvartalet och redovisade en organisk tillväxt om 19 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 016 MSEK, vilket är en ökning med 64 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen (EBITA-marginal) uppgick till 11,7 procent. Sammantaget är försäljningen, resultatet och rörelsemarginalen Beijer Refs högsta någonsin i ett kvartal”, säger Christopher Norbye, CEO.

Telekonferens Q2 2023

Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Christopher Norbye och CFO Ulf Berghult presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2023. Presentationen hålls på engelska och pågår cirka 20 minuter. Mötet är den 20 juli kl. 10.00 CET.

Presentationen kan följas live via följande länk: Beijer Ref Q2 Report 2023 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länkenCall Access (financialhearings.com). Efter registreringen får du ett telefonnummer, ett konferens-ID samt ett user ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från klockan 08:30 den 20 juli.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står för.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Berghult
CFO
Telefon 040-35 89 00
E-post ubt@beijerref.com

Niklas Willstrand
Global Corporate Communications Manager
Telefon 040-35 89 00
E-post nwd@beijerref.com

 

Informationen är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-20 08:30 CET.