Search glas

22-07-15

Beijer Ref Q2 2022

”Vi inledde 2022 bra och det är med glädje jag kan konstatera att den positiva utvecklingen fortgått under andra kvartalet. Flertalet av våra nyckelsegment har sett en fortsatt hög marknadsaktivitet, vilket avspeglar en tydlig efterfrågan på våra produkter. Under kvartalet rapporterade vi en organisk försäljningstillväxt på 13 procent, vilket är en bra utveckling jämfört med motsvarande period föregående år då vi hade en stark tillväxt om 34 procent. Vi arbetar aktivt med att parera leveransstörningar samt prishöjningar på insatsvaror gentemot våra kunder.” Christopher Norbye, CEO.

Andra kvartalet

  • Den organiska försäljningen ökade med 13,3 procent i kvartalet jämfört med föregående år. Förvärvseffekterna uppgick till 11,6 procent och valutaeffekterna uppgick till 5,3 procent. Nettoomsättningen ökade med 30,2 procent och uppgick till 5 938 mkr (4 561).
  • EBITA uppgick till 618 mkr (431), vilket är en ökning med 43 procent jämfört med samma period föregående år. EBITA marginal uppgick till 10,4 procent (9,4).
  • Det operativa kassaflödet har varit negativt under kvartalet och uppgick till -358 (-207). Kassaflödet har påverkats av den högre affärsaktiviteten under kvartalet.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,07 kronor (0,79) vilket är en ökning med 35 procent.

Telekonferens Q2 2022
Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närvara vid ett webbmöte där CEO Christopher Norbye och CFO Ulf Berghult presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2022. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 20 minuter. Mötet är den 15 juli kl. 10.00 CET.

Audiocast & telekonferens
Webcast: https://financialhearings.com/event/43426

För deltagande i telekonferens, ring in på nr:
SE: +46 8 505 163 86
US: +1 412 317 6300
UK: +44 20 319 84 884

Notera att du måste använda följande pinkod för att kunna delta: 8993122#

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com från klockan 08.40 den 15 juli.

För mer information om denna delårsrapport, kontakta:
Christopher Norbye, CEO
040-35 89 00

Ulf Berghult, CFO
040-35 89 00

Niklas Willstrand, Corporate Communications Manager
040-35 89 00

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står för.

Malmö 2022-07-15

 

Informationen är sådan som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-15 08:30 CET.