Search glas

11-03-25 regulatorisk

Flaggningsmeddelande: G & L Beijer avyttrar innehavet i Beijer Alma

G & L Beijer AB har avyttrat hela innehavet om 2,7 miljoner aktier i Beijer Alma motsvarande 9,0 procent av kapitalet och 4,5 procent av rösterna. Efter transaktionen innehar G & L Beijer inga aktier i Beijer Alma. Avyttringen inbringade cirka 365 mkr i försäljningslikvid och G & L Beijer gjorde en realisationsvinst på drygt 50 mkr som kommer att redovisas under det första kvartalet 2011. Aktierna i Beijer Alma erhölls som dellikvid vid försäljningen av Beijer Tech våren 2010. Totalt uppgick därmed försäljningslikviden till drygt 400 mkr och realisationsvinsten blev cirka 190 mkr.

Avyttringen av aktierna är ännu ett led i att skapa ökat handlingsutrymme för den fortsatta expansionen inom den kraftigt växande kylgrossistverksamheten. Affären stärker G & L Beijers finansiella ställning ytterligare. Per senaste årsskifte uppgick nettoskulden till 395 mkr. Nettoskuldsättningsgraden var 0,17 och soliditeten uppgick till 60 procent.


Malmö den 25 mars 2011
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04