Search glas

05-10-21

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2005

Niomånadersrapport

• Nettoomsättningen ökade med 22,2 procent till 1768,8 mkr (1447,5)
• Rörelseresultatet steg till 92,9 mkr (61,9)
• Vinsten efter skatt uppgick till 61,6 mkr (37,4)
• Vinsten per aktie efter skatt blev 9,98 kronor (5,92)
• Avyttring av aktier i Malmö Hamn AB

Omsättning
G & L Beijer-koncernen har visat en positiv utveckling under årets nio första månader. Koncernens omsättning steg med 22,2 procent till 1768,8 mkr (1447,5) under de tre första kvartalen. Uppgången förklaras av förra årets förvärv av Elsmark Holding A/S inom affärsområdet Beijer Ref samt organisk tillväxt inom koncernens två affärsområden. Under det tredje kvartalet uppgick koncernens omsättning till 605,2 mkr (607,6). Förvärvet av Elsmark ägde rum den 1 juni 2004 och ingår således i jämförelsesiffrorna för tredje kvartalet 2004.

Affärsområdet Beijer Ref ökade omsättningen med 29,6 procent till 1327,7 mkr (1024,2) under årets nio första månader. Under det tredje kvartalet var omsättningen oförändrad då den uppgick till 470,4 mkr (469,6). Över niomånadersperioden förklaras uppgången av Elsmarkförvärvet och en bra utveckling i Norden. Östeuropa med Baltikum och Polen visade en liten minskning i försäljningen. Försäljningen steg i Holland medan den minskade i Storbritannien och Schweiz.

Handels- och grossistverksamheten, som svarar för cirka 90 procent av affärsområdets omsättning, ökade medan tillverkningsverksamheten hade en lägre försäljning.

Affärsområdet Industriteknik ökade sin omsättning med 4,2 procent till 441,1 mkr (423,3) under de tre första kvartalen. Omsättningen minskade något under det tredje kvartalet då den uppgick till 134,8 mkr (138,0). Detta förklaras av att tredje kvartalet 2004 var särskilt starkt med stora leveranser av koks i egen räkning. Härutöver har affärsområdet avstått från lågmarginalaffärer inom konsumentsidan.

I övrigt har den positiva trenden med en ökad försäljning av insatsvaror och förnödenheter till industrin bestått. Slanggrossistverksamheten visade också en fortsatt återhämtning.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat ökade till 92,9 mkr (61,9) under de nio första månaderna. Under det tredje kvartalet steg rörelseresultatet till 33,4 mkr (32,9). Resultatförbättringarna för de tre första kvartalen förklaras av högre resultat inom såväl Beijer Ref som Industriteknik. Enligt de nya IFRS-reglerna belastas dock jämförelsesiffrorna för andra kvartalet 2004 med en omstruktureringsreserv om 24,9 mkr som lades upp i samband med för­värvet av Elsmark Holding. Exklusive denna belastning var rörelseresultatet 85,8 mkr för niomånadersperioden 2004.

Beijer Ref ökade sitt rörelseresultat till 73,0 mkr (44,3) under de tre första kvartalen. Resultatuppgången är hänförlig till Elsmark­förvärvet och synergivinster. Organisk tillväxt inom handels- och grossistverksamheterna har också bidragit till resultatökningen. Resultatet för det tredje kvartalet blev 25,1 mkr (26,2). Handels- och grossistverksam­heten har haft ett bättre resultat än föregående år, medan resultatet under perioden varit sämre för tillverkningsföretagen.

Rörelseresultatet för Industriteknik steg till 32,6 mkr (28,7) under de nio första månaderna. Förbättringarna förklaras av ökade försäljningsvolymer och kostnadsbesparingar. Under det tredje kvartalet ökade resultatet till 11,9 mkr (9,8).

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto var -7,5 mkr (-10,1) de nio första månaderna och 1,2 mkr (-5,6) det tredje kvartalet. I finansnettot för 2005 ingår en realisationsvinst om 6,4 mkr från försäljningen av aktier i Malmö Hamn AB. Resultatet före skatt uppgick till 85,4 mkr (51,8) respektive 34,6 mkr (27,3) under motsvarande perioder. Resultatet efter beräknad skatt blev 61,6 mkr (37,4) för de tre första kvartalen och 25,6 mkr (19,8) under det tredje kvartalet. Vinsten per aktie efter beräknad skatt blev 9,98 kronor (5,92) för de nio första månaderna.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner samt förvärv uppgick till 21,9 mkr (148,1). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 148,8 mkr (143,8) vid utgången av det tredje kvartalet. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 464,4 mkr (417,9). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 919 medarbetare (754).

Moderbolaget G & L Beijer AB sålde under perioden aktier i Malmö Hamn AB som nämnts ovan under rubriken Resultat före och efter skatt. Moder­bolagets resultat efter finansnetto uppgick till 23,9 mkr (29,5). Lånefinansieringen har ökat från 96,0 mkr till 228,5 mkr till följd av Elsmark­förvärvet. Inga nämnvärda investeringar har gjorts i moderbolaget under perioden.

Redovisningsprinciper enligt IFRS
G & L Beijer-koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2005 rapportering enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Jämförelsetalen för 2004 är omräknade enligt IFRS. Förändringen har främst påverkat goodwillavskrivningar som slopats samt en omstruktureringsreserv som belastat andra kvartalet 2004. Koncernens nettoresultat under de tre första kvartalen 2004 var 3,9 mkr lägre och under det tredje kvartalet 5,5 mkr högre jämfört med tidigare redovisning. Summa tillgångar respektive skulder och eget kapital var 14,4 mkr högre enligt IFRS vid utgången av tredje kvartalet 2004 jämfört med tidigare redovisning.

Viktiga händelser
G & L Beijers affärsområde Beijer Ref erhöll i mars genom sitt tillverkningsföretag Asarum Industri AB (AIA) två strategiska order på kylmedelskylare. Den ena beställningen var en första delorder på fem kylmedelsskylare till ett nytt sjukhus, Mater Dei på Malta. Ordervärdet uppgick till 1,3 mkr med leverans under första halvåret. Beijer Ref har goda chanser till följdorder. Den andra beställningen var en genombrottsorder till den ryska oljeindustrin till vilken AIA erhållit en beställning på 32 kylmedelskylare med ett ordervärde på cirka 1,8 mkr från ett ryskt oljebolag. Leverans ägde rum under våren. Den ryska oljeindustrin är under snabb expansion och Beijer Ref ser goda möjligheter till fler beställningar.

G & L Beijer fick i april genom affärsområdet Industriteknik en stor order från det finländska stålföretaget Rautaruukki. Ordern avser leveranser av en så kallad haspel som lindar upp stålband på en rulle i ett värmevalsverk. Tyska SMS Demag står som leverantör av utrustningen till Rautaruukki. Leveransstart sker under 2005 och slutlevereras äger rum sommaren 2006. Ordern är en provisionsaffär för G & L Beijer som kommer att påverka resultatet positivt under 2005 och 2006.

G & L Beijer sålde i september sin andel om 17,5 procent i Malmö Hamn AB. G & L Beijer erhöll totalt 19,5 mkr i köpeskilling, varav 9,8 mkr kontant. Realisationsvinsten uppgick till 6,4 mkr. Köpare av aktierna är ett nybildat förvaltnings­bolag som till 75 procent kontrolleras av Tibia Konsult AB (Sten K Johnsson) och till 25 procent av Fastighets AB Malmö City. Det nybildade förvaltningsbolaget kommer i ett nästa steg att genomföra en riktad nyemission till G & L Beijer som därefter kommer att äga 49 procent i det nybildade bolaget. Malmö kommun är största delägare i Malmö Hamn AB och äger 50 procent. Den nya ägarstrukturen har som mål att ta tillvara och utveckla värdena i Malmö Hamn AB, som tillsammans med Köpenhamns hamnbolag bedriver hamnverksamhet. År 2004 omsatte hamnverksamheten 545 mkr och resultatet efter finansnetto uppgick till 35,2 mkr.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké för 2005 lämnas den 10 februari 2006.
Tremånadersrapport för 2006 lämnas i samband med bolagsstämman den 28 april 2006.

Malmö den 21 oktober 2005

G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och RR 31. Endast standarder som är godkända av EG-kommissionen har tillämpats.

Jämförelsetalen för 2004 har omräknats i enlighet med IFRS. För åren före 2004 har ingen omräkning gjorts.

I G & L Beijer AB’s årsredovisning för 2004 presenterades under förvaltningsberättelsen en beskrivning av vilka redovisningsprinciper som påverkades av övergången till IFRS samt de ekonomiska effekterna på bolagets resultat och ställning 2004 (se även not 36 i årsredovisningen). Jämförelsesiffrorna för första kvartalet 2004 är omräknade i enlighet med dessa principer samt övriga förändringar i redovisningsprinciper enligt nedan.

IAS 1, angående utformning av finansiella rapporter. Avsättningar redovisas per den 1 januari 2004 som kortfristiga respektive långfristiga skulder baserat på beräknad löptid.

IAS 32 och IAS 39 angående finansiella instrument. Koncernen har tillämpat säkringsredovisning avseende nettotillgångarna i det schweiziska dotterbolaget. Då motsvarande redovisning har använts enligt tidigare principer medför detta ingen effekt vid övergången till IFRS.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

För tabeller och diagram, besök vår hemsida
www.beijers.com