Search glas

02-10-23

Delårsrapport januari – september 2002

Delårsrapport januari - september 2002

*Nettoomsättningen ökade med 7,1 procent till 1090,7 mkr (1018,9) under
de tre första kvartalen.
*Resultatet före skatt steg med 74 procent till 54,3 mkr (31,2) under
samma period.
*Nettoomsättningen under det tredje kvartalet ökade med 6,2 procent
till 357,2 mkr (336,3).
*Resultatet före skatt under det tredje kvartalet mer än fördubblades
till 20,0 mkr (9,3).
*Etablering av verksamhet i Litauen.

Omsättning
G & L Beijer-koncernen fortsatte att utvecklas i positiv riktning under
det tredje kvartalet och för årets nio första månader ökade omsättningen
med 7,1 procent till 1090,7 mkr (1018,9). Under det tredje kvartalet
steg omsättningen med 6,2 procent till 357,2 mkr (336,3).

Försäljningsökningen förklaras av en god utveckling på koncernens
huvudmarknader i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt ökade
marknadsandelar inom vissa segment. G & L Beijer har en bredd i
produktprogrammet som spänner över många branscher vilket ger den
samlade verksamheten en god stabilitet. Organisk tillväxt svarar för
huvuddelen av omsättningsökningen medan förvärv bidragit med en mindre
del.

· Affärsområdet Kyla hade en fortsatt stark tillväxt det senaste
kvartalet. Under årets nio första månader ökade omsättningen med 8,1
procent till 712,4 (659,2) och under det tredje kvartalet med 9,8
procent till 241,4 (219,8). Uppgången förklaras av en stark tillväxt på
Kylas samtliga marknader och ökade marknadsandelar för affärsområdet.
Handels- och grossistföretagen, som svarar för cirka två tredjedelar av
affärsområdets omsättning, ökade sin försäljning med 13,6 procent.
Tillverkningsföretagens försäljning var i nivå med föregående år.

· Affärsområdet Industriteknik ökade sin omsättning med 5,2 procent till
378,3 mkr (359,7) under de tre första kvartalen. Under det tredje
kvartalet var försäljningen i stort sett oförändrad och uppgick till
115,8 mkr (116,5). Det är framför allt en låg aktivitet på marknaden för
investeringsvaror som dämpat ökningen medan försäljningen av
förbrukningsvaror och konsumentvaror såsom handverktyg haft en fortsatt
god utveckling.

Rörelseresultat
Koncernens resultatutveckling har successivt förstärkts under året.
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar steg med 42,8 procent till
75,4 mkr (52,8) under årets nio första månader. Under det tredje
kvartalet ökade rörelseresultatet med 59,5 procent till 27,6 mkr (17,3).

· Affärsområdet Kyla visade en fortsatt god resultatutveckling.
Rörelseresultatet för de tre första kvartalen uppgick till 62,5 mkr
(43,1) motsvarande en ökning på 45 procent. Rörelsemarginalen blev 8,8
procent (6,5). Under det tredje kvartalet steg resultatet med 43,2
procent till 22,2 mkr (15,5). Det motsvarar en rörelsemarginal på 9,2
procent (7,1).
Resultatförbättringen beror på positiva effekter från förra årets
åtgärdsprogram, ökad försäljning för grossisterna och förbättrat
resultat för de tillverkande företagen.

· Affärsområdet Industriteknik ökade sitt resultat markant under det
tredje kvartalet. Resultatet fördubblades till 8,6 mkr (4,3) motsvarande
en rörelsemarginal på 7,4 procent (3,7). Under de tre första kvartalen
steg resultatet med 30 procent till 24,7 mkr (19,0). Rörelsemarginalen
blev 6,5 procent (5,3).
Resultatuppgången förklaras av positiva effekter från förra årets
åtgärdsprogram, en bättre produktmix samt en gynnsam valutautveckling.

Koncernens avskrivningar på goodwill uppgick till 10,8 mkr (8,5) för
årets nio första månader. Rörelseresultatet efter avskrivningar på
goodwill ökade med 45,8 procent till 64,6 mkr (44,3) under de tre första
kvartalen och med 63,6 procent till 23,4 mkr (14,3) under det tredje
kvartalet.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto förbättrades med 2,8 mkr till -10,3 (-13,1) under
de tre första kvartalen och med 1,6 mkr till
-3,4 (-5,0) under det tredje kvartalet. Resultatet före skatt under de
nio första månaderna blev 54,3 mkr (31,2) vilket motsvarar en ökning på
74 procent. Under det tredje kvartalet mer än fördubblades resultatet
före skatt till 20,0 mkr (9,3). Vinsten per aktie efter beräknad skatt
steg med 75 procent till 5,52 kronor (3,15) för de tre första kvartalen.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner uppgick till 16,0
mkr (24,3) under de tre första kvartalen. Likvida medel inklusive
outnyttjad checkräkningskredit var 95,9 mkr (72,2) den 30 september
2002. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 397,6 mkr
(386,0). Förändringen av eget kapital under rapportperioden var 10,6 mkr
(-5,8). Förändringen bestod av periodens resultat om 34,4 mkr (19,6),
utdelning om 18,7 mkr (37,3), omräkningsdifferenser om -5,1 mkr (16,0)
samt föregående år även förändring i redovisningsrekommendation (-4,1).
Soliditeten uppgick till 42,1 procent (38,0) den 30 september 2002.
Medeltalet anställda var 675 (690) under perioden.

Viktiga händelser
· G & L Beijer etablerade i augusti 2002 verksamhet i Litauen genom
affärsområdet Beijer Kyla. Satsningen är ett led i Beijer Kylas strategi
att växa i närområdet kring Östersjön. Affärsområdet har idag verksamhet
i Estland, Lettland och Polen. Verksamheten omsätter cirka 55 mkr.
Inräknat Litauen har Beijer Kyla 27 anställda i Östeuropa. Etableringen
i Litauen sker under affärsområdets nya profil, Beijer Ref. Verksamheten
omfattar försäljning av kyl-komponenter från affärsområdets existerande
sortiment.

· Koncernen erhöll i juni 2002 genom G & L Beijer OY, Beijers finländska
dotterbolag inom affärsområdet Industriteknik, en betydande order från
AvestaPolarit på huvudutrustning till ett varmvalsverk i Torneå. G & L
Beijer är agent och representerar tyska SMS-Demag som svarar för
leveranser och installation. För G & L Beijer är det en provisionsaffär
som inte påverkar koncernens omsättning men bidrar positivt till
resultatet under åren 2002-2004.

· G & L Beijer förvärvade i maj genom affärsområdet Beijer Kyla den
finländska grossisten inom kyltekniska komponenter Ageko OY. Ageko
omsätter cirka sju miljoner kronor och ingår i G & L Beijers räkenskaper
från och med den 1 juni 2002.

· G & L Beijer fick i slutet av maj ett breddat ägande och nya
huvudägare i och med att tidigare huvudägaren Jan Hain avyttrade A- och
B-aktier motsvarande 55,5 procent av rösterna och 28,5 procent av
kapitalet. Delar av G & L Beijers styrelse och ledning förvärvade A-
aktierna. Institutioner förvärvade B-aktierna. Strategin ligger fast med
koncentration på affärsområdena Kyla och Industriteknik. Målsättningen
är att vara en ledande aktör inom industriell handel i Norden. Med
anledning av ägarförändringarna har G & L Beijer kallat till extra
bolagsstämma den 24 oktober 2002.

Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste
årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer införts
sedan årsskiftet. Någon omräkning av tidigare år har ej gjorts då
förändringarna ej bedömts som väsentliga.

Kommande rapporter
· Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 30 januari 2003.

Malmö den 23 oktober 2002
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

För diagram och tabeller,
välkommen att besöka G & L Beijer AB's hemsida på Internet
www.beijers.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00480/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00480/wkr0002.pdf Hela rapporetn