Search glas

05-04-29

Delårsrapport januari – mars 2005

- Nettoomsättningen ökade med 51,2 procent till 515,7 mkr (341,0).
- Rörelseresultatet blev 15,0 mkr (14,4).
- Vinsten efter skatt uppgick till 7,0 mkr (9,4).
- Vinsten per aktie efter skatt blev 1,20 kronor (1,52).
- Två strategiska order på kylmedelkylare.

Omsättning
G & L Beijer-koncernen ökade försäljningen kraftigt under det första kvartalet 2005 jämfört med samma period föregående år. Omsättningen steg med 51,2 procent till 515,7 mkr (341,0). Större delen av ökningen förklaras av förra årets förvärv av Elsmark Holding A/S. En del av ökningen är hänförlig till organisk tillväxt inom koncernens två affärsområden. Säsongsmässigt är dock det första kvartalet svagare än andra och tredje kvartalen. Säsongsmönstret har förstärkts i och med förvärvet av Elsmark Holding.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REF ökade sin omsättning med 82,1 procent till 374,0 mkr (205,4). Uppgången förklaras av Elsmark-förvärvet och en viss organisk tillväxt. Sverige, Finland och Norge visade en god försäljningsutveckling medan försäljningen i Danmark gick ned något. I Baltikum och Polen var försäljningen oförändrad och i övriga Europa var den något lägre jämfört med samma period föregående år.

Handels- och grossistverksamheten, som svarar för nära 90 procent av affärsområdets omsättning, ökade sin försäljning kraftigt genom Elsmark-förvärvet.

AFFÄRSOMRÅDET INDUSTRITEKNIK visade en ökning av omsättningen med 4,5 procent till 141,7 mkr (135,6). Uppgången beror på en fortsatt ökad försäljning av insatsvaror och förnödenheter till industrin. Det är god efterfrågan på koks och insatsvaror till gjuterier som ligger bakom uppgången. Slanggrossistverksamheten har ökat något medan försäljningen inom konsumentvaror har minskat.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat steg till 15,0 mkr (14,4) under det första kvartalet 2005.

AFFÄRSOMRÅDET BEIJER REF ökade sitt rörelseresultat till 11,8 mkr (9,7). Förbättringen förklaras av ökad volym och resultatbidrag från Elsmark. Rörelsemarginalen är dock lägre beroende på att Elsmark hittills har lägre marginaler än det gamla Beijer Kyla samt att första kvartalet är säsongsmässigt svagt. Resultatutfallet för perioden var ändå bättre än planerat då tidigare förluster inom Elsmark under de första kvartalen tidigare år, före Beijers ägande, kunde vändas till en vinst under perioden i år beroende på de åtgärds¬program som genomfördes andra halvåret 2004.

Rörelseresultatet för AFFÄRSOMRÅDET INDUSTRITEKNIK uppgick till 7,1 mkr (8,3). Det lägre resultatet förklaras framför allt av lägre försäljning inom affärsområdets konsumentdel. Industridelen går fortsatt bra.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto blev -5,1 mkr (-2,3) beroende på ökade räntekostnader till följd av Elsmark-förvärvet. Resultatet före skatt uppgick till 9,9 mkr (12,2) och resultatet efter beräknad skatt blev 7,0 mkr (9,4). Vinsten per aktie efter beräknad skatt uppgick till 1,20 kronor (1,52).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner samt förvärv uppgick under perioden till 7,4 mkr (5,4). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 132,5 mkr (96,2) den sista mars 2005. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 426,5 mkr (416,0). Soliditeten var 28,0 procent (43,9). Nedgången förklaras av förvärvet av Elsmark som medförde ökad belåning. Nettoskulden var vid kvartalsskiftet 617,7 mkr (261,1). Medeltalet anställda var 911 (637).

Redovisningsprinciper
enligt IFRS
G & L Beijer-koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2005 rapportering enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Jämförelsetalen för 2004 är omräknade enligt IFRS. IFRS stipulerar att goodwillavskrivningar ej skall göras och detta är den främsta skillnaden jämfört med tidigare redovisningsprinciper.
Koncernens nettoresultat under första kvartalet 2004 var 3,8 mkr högre jämfört med redovisning enligt tidigare principer. Summa tillgångar och skulder och eget kapital var 19,3 mkr högre enligt IFRS vid utgången av första kvartalet 2004 jämfört med redovisning enligt tidigare principer.

Viktiga händelser
G & L Beijers affärsområde Beijer Ref erhöll i mars genom sitt tillverkningsföretag Asarum Industri AB (AIA) två strategiska order på kylmedelkylare. Den ena beställningen var en första delorder på fem kylmedelkylare till ett nytt sjukhus, Mater Dei på Malta. Ordervärdet uppgår till 1,3 mkr med leverans under första halvåret. Om leveranserna faller väl ut har Beijer Ref goda chanser till följdorder. Den andra beställningen var en genombrottsorder till den ryska oljeindustrin till vilken AIA erhållit en beställning på 32 kylmedelkylare med ett ordervärde på cirka 1,8 mkr från ett ryskt oljebolag. Leverans sker under våren. Den ryska oljeindustrin är under snabb expansion och Beijer Ref ser goda möjligheter till fler beställningar.

Efter periodens utgång fick G & L Beijer i april genom affärsområdet Industriteknik en stor order från det finländska stålföretaget Rautaruukki. Ordern avser leveranser av en så kallad haspel som lindar upp stålband på en rulle i ett värmevalsverk. Tyska SMS Demag står som leverantör av utrustningen till Rautaruukki. Leverans påbörjas under 2005 och slutleverans äger rum sommaren 2006. Ordern är en provisionsaffär för G & L Beijer som kommer att positivt påverka resultatet under 2005 och 2006.

Kommande rapporter
- Halvårsrapport för 2005 lämnas den 19 augusti 2005.
- Niomånadersrapport för 2005 lämnas den 21 oktober 2005.
- Bokslutskommuniké för 2005 lämnas under februari 2006.

Malmö den 29 april 2005
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD