Search glas

04-04-29 regulatorisk

Delårsrapport januari – mars 2004

Delårsrapport januari - mars 2004

Nettoomsättningen uppgick till 341,0 mkr (344,8).

Rörelseresultatet blev 10,4 mkr (9,6).

Vinsten efter skatt steg till 5,6 mkr (4,7).

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,90 kronor (0,76).

Letter of intent att förvärva stor europeisk kylgrossist har tecknats.

Omsättning
G & L Beijer-koncernen visade en fortsatt stabil utveckling under det
första kvartalet 2004. Omsättningen uppgick till 341,0 mkr (344,8).
Valutakorrigerad var omsättningen oförändrad jämfört med samma kvartal
2003 som var ett relativt starkt kvartal. Säsongsmässigt är dock det
första kvartalet svagare än andra och tredje kvartalen.

För affärsområdet Kyla uppgick omsättningen till 205,4 mkr (215,8).
Minskningen förklaras av en planerad neddragning av tillverkningsvolymen
i Danmark samt av valutaeffekter. Försäljningen i Finland ökade medan
den var oförändrad i Sverige. Norge visade en liten minskning. I
Baltikum och Polen blev försäljningstillväxten fortsatt stark.

Handels- och grossistföretagen, som svarar för cirka tre fjärdedelar av
affärsområdets omsättning, visade en oförändrad försäljning medan den
minskade något för tillverkningsföretagen.

Affärsområdet Industriteknik ökade sin omsättning med 5,1 procent till
135,6 mkr (129,0). Uppgången beror på en fortsatt ökad försäljning av
insatsvaror och förnödenheter till industrin. Förbättringen är ett
tecken på att den ekonomiska aktiviteten inom industrin har ökat och att
en fortsatt konjunkturuppgång är positiv för affärsområdets försäljning
av såväl förnödenheter som investeringsvaror till industrin.
Försäljningstillväxten inom konsumentvaror har bromsats upp något.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar steg till 14,3 mkr
(13,2) under det första kvartalet 2004.

Affärsområdet Kyla visade ett oförändrat rörelseresultat trots en lägre
omsättning. Rörelseresultatet uppgick till 9,7 mkr (9,7). Det motsvarade
en rörelsemarginal på 4,7 procent (4,5). Förbättringen förklaras av
effekter från tidigare besparingsprogram.

Affärsområdet Industriteknik ökade sitt rörelseresultat med 22,1 procent
till 8,3 mkr (6,8). Det motsvarade en rörelsemarginal på 6,1 procent
(5,3). Uppgången är hänförlig till den högre försäljningen.

Koncernens avskrivningar på goodwill var 3,9 mkr (3,6). Koncernens
rörelseresultat efter goodwillavskrivningar blev 10,4 (9,6)

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto uppgick till -2,0 mkr (-2,1). Resultatet före
skatt steg med tolv procent till 8,4 mkr (7,5). Resultatet efter
beräknad skatt ökade till 5,6 mkr (4,7). Vinsten per aktie efter
beräknad skatt uppgick till 0,90 kronor (0,76).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner samt förvärv
uppgick under perioden till 5,4 mkr (14,5). Likvida medel inklusive
outnyttjad checkringskredit var 96,2 mkr (110,8) per den sista mars
2004. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 411,7 mkr
(405,5). Förändringen av eget kapital under kvartalet var 10,3 mkr
(1,2). Den bestod av periodens resultat om 5,6 mkr (4,7),
omräkningsdifferenser om 4,3 mkr (-3,4), förändrad redovisningsprincip
relaterad till RR 29 om 0,4 mkr (0) samt köp av egna aktier om 0 mkr
(0,1). Medeltalet anställda var 637 (679).

Viktiga händelser
Efter rapportperiodens utgång tecknade G & L Beijer i april inom
affärsområdet Kyla ett letter of intent med danska Danfoss om att
förvärva deras kylgrossistverksamhet i Europa. Förvärvet omfattar sex
bolag med verksamhet i åtta europeiska länder. Bolagen har en sammanlagd
omsättning på 900 mkr och har cirka 380 anställda.
G & L Beijer skall genomföra en ekonomisk och juridisk genomgång av
bolagen och affären förväntas kunna slutföras under senare delen av
andra kvartalet. Om förvärvet slutförs fördubblar Beijer Kyla sin
omsättning och blir Europas största kylgrossist. Långsiktigt är
ambitionen att höja rörelsemarginalen för de förvärvade bolagen. De
kortsiktiga synergierna är hänförliga till lägre centrala kostnader,
samordning av inköp och effektivisering av lager/logistik.
Förvärvet kommer att medföra en goodwill på 140 mkr. Avsikten är att
lånefinansiera förvärvet. Efter genomförandet beräknas soliditeten
överstiga 30 procent. G & L Beijer-koncernen kommer med förvärven att
omsätta cirka 2,3 miljarder kronor proforma på årsbasis och ha cirka
1000 anställda. Förutsatt att resultatmålen för de förvärvade bolagen
infrias under året beräknas förvärvet bidra positivt till G & L Beijers
vinst per aktie redan under 2004.

G & L Beijers affärsområde Kyla beslutade i slutet av mars att gå in på
den ryska marknaden genom att etablera ett nytt finländskt bolag i
Lappeenranta. Det nya bolaget kommer uteslutande att fokusera på
marknadsföring och försäljning av Beijer Kylas existerande produkt
program på den ryska marknaden. Avsikten är att bygga upp ett omfattande
nätverk av återförsäljare i Ryssland för att skapa en marknad för Beijer
Kylas produkter. Det nya bolaget kommer initialt att ha sex medarbetare.

G & L Beijer beslutade i mars att specialisera tillverkningsenheterna
inom affärsområdet Kyla. Kyla har idag produktion i Sverige, Danmark och
Norge. Antalet anställda inom Kylas tillverkningsbolag, som uppgår till
220, beräknas minska med knappt 10 procent till följd av förändringarna.
Kostnadsbesparingarna och samordningsvinster är beräknade till 7-8 mkr
på årsbasis med full effekt 2005. Omstruktureringen förväntas vara
genomförd under första halvåret 2004. Den bedöms inte medföra några
nämnvärda kostnader av engångskaraktär.

Kommande rapporter
Delårsrapport för årets sex första månader publiceras den 19 augusti
2004.
Delårsrapport för årets nio första månader publiceras den 20 oktober
2004.
Bokslutskommuniké för 2004 publiceras i början av februari 2005.

Malmö den 29 april 2004
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets
Rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Från och med denna
delårsrapport tillämpar G & L Beijer Redovisningsrådets nya
rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda. Den nya
rekommendationens övergångsregler tillämpas och har medfört att
pensionskulden vid årets början har minskat med 0,4 MSEK vilket har
redovisats direkt mot eget kapital. I övrigt tillämpas samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste
årsredovisningen.
G & L Beijers ITP-planer finansieras genom försäkring i Alecta. Planerna
omfattar 210 av totalt 365 anställda i Sverige och redovisas, i enlighet
med uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp URA 42, som
avgiftsbestämd pensionsplan. Alecta har meddelat att de under andra
halvåret 2004 kommer att kunna tillhandahålla de uppgifter som är
nödvändiga för att kundföretagen ska kunna redovisa pensionsplanen som
förmånsbestämd.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

För fullständig rapport, med tabeller och diagram, se vår hemsida,
www.beijers.com

Samtliga diagram exklusive Beijer Electronics och justerade för
jämförelsestörande- och engångsposter.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT00500/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT00500/wkr0002.pdf Hela rapporten