Search glas

02-04-25

Delårsrapport januari – mars 2002

Delårsrapport
januari - mars 2002

· Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 335,1 mkr (318,9).
· Rörelseresultatet steg med 14 procent till 11,2 mkr (9,9).
· Resultatet före skatt ökade med 25 procent till 7,5 mkr (6,0).

Omsättning
G & L Beijer-koncernen visar en fortsatt stabil utveckling. Koncernens
omsättning steg med 5,1 procent till 335,1 mkr (318,9) under första
kvartalet 2002. Försäljningsökningen förklaras av en relativt god
utveckling på koncernens huvudmarknader, Sverige, Danmark, Norge och
Finland. Koncernen har ännu inte påverkats av avmattningen i
konjunkturen som blev särskilt markant under andra halvåret förra året.
Större delen av försäljningsuppgången utgörs av organisk tillväxt medan
förvärv har bidragit med en mindre del.

Affärsområdet Kyla hade en omsättning på 208,5 mkr (201,2) under det
första kvartalet. Det motsvarade en ökning på 3,6 procent. Försäljningen
i Sverige och Danmark var i stort sett oförändrade medan Norge och
Finland hade en bra tillväxt. Marknaderna i de baltiska länderna samt
Polen har fortsatt utvecklats mycket positivt.

Handels- och grossistföretagen, som svarar för två tredjedelar av
affärsområdets omsättning, ökade sin försäljning med 6 procent under
kvartalet medan tillverkningsföretagen visade en minskning på 2 procent.

Affärsområdet Industriteknik ökade sin omsättning med 7,6 procent till
126,6 mkr (117,7). Det är framför allt försäljningen på
konsumentvarusidan såsom handverktyg som bidragit till ökningen.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 18
procent till 14,8 mkr (12,5).

Affärsområdet Kyla visade en stark resultatutveckling. Rörelseresultatet
steg med 32 procent till 11,5 mkr (8,7). Det motsvarade en
rörelsemarginal på 5,5 procent (4,4). Uppgången förklaras till större
delen av effekter från förra årets åtgärdsprogram och till viss del av
försäljningsökningen. Handels- och grossistföretagen visar en kraftig
förbättring av resultatet medan tillverkningsföretagens resultat var
oförändrat.

Affärsområdet Industriteknik visade en något lägre vinst på 7,2 mkr
(7,6) för kvartalet.
Rörelsemarginalen blev 5,7 procent (6,4). Den lägre marginalen beror på
kostnader för samordning av tidigare förvärvade företag.

Koncernens avskrivningar på goodwill uppgick till 3,6 mkr (2,7).
Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar steg med 14 procent till
11,2 mkr (9,9).

Resultat före och efter skatt
Koncernen hade ett negativt finansnetto på 3,7 mkr (-3,8). Resultatet
före skatt ökade med 25 procent till 7,5 mkr (6,0). Vinsten per aktie
efter beräknad skatt blev 0,70 kronor (0,68).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner har under kvartalet
uppgått till 4,2 mkr (8,5). Likvida medel inklusive outnyttjad check
räkningskredit var 67,1 mkr (50,3) per den sista mars 2002. Det egna
kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 384,0 mkr (397,6).
Förändringen av eget kapital under rapportperioden var -3,0 mkr (9,9).
Den bestod av periodens resultat om 4,3 mkr (4,2) och
omräkningsdifferenser om -7,3 mkr (5,7). Soliditeten var 41,1 procent
(41,2) vid utgången av kvartalet. Medeltalet anställda var 668 (678)
under perioden.

Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste
årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer införts
sedan årsskiftet. Någon omräkning av tidigare år har ej gjorts då
förändringarna ej bedömts som väsentliga.

Kommande rapporter
· Delårsrapport för årets sex första månader publiceras den 15
augusti 2002.
· Delårsrapport för årets nio första månader publiceras den 23
oktober 2002.
· Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 30 januari 2003.

Malmö den 25 april 2002
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för
särskild granskning av bolagets revisorer.

G & L Beijer AB, Box 325, 201 23 Malmö, Telefon 040-35 89 00, Telefax
040-23 51 65

Komplett rapport med tabeller & diagram på vår hemsida. Välkomna!

www.beijers.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00940/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00940/wkr0002.pdf