Search glas

03-08-21

Delårsrapport januari – juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003

· Nettoomsättningen uppgick till 714,0 mkr (733,5).
· Rörelseresultatet blev 32,1 mkr (41,2).
· Resultatet före skatt uppgick till 27,3 mkr (34,3).
· Vinsten per aktie blev 2,85 kronor (3,51).
· Förvärv av verksamhet inom diamantslipskivor.
· Stor order från Danmarks största byggprojekt.

Omsättning
G & L Beijer-koncernens nettoomsättning uppgick till 714,0 mkr (733,5)
under årets sex första månader. Minskningen beror på en lägre omsättning
under det andra kvartalet då den var 369,2 mkr (398,4). Det var framför
allt en ovanligt svag marknad i maj månad för den svenska
kylgrossistverksamheten som förklarar den lägre omsättningen under det
andra kvartalet. Koncernens övriga marknader och verksamheter låg på
samma eller en högre nivå jämfört med samma period 2002. Förvärv har
bidragit till en mindre del av nettoomsättningen.

För affärsområdet Kyla uppgick omsättningen till 450,0 mkr (471,0) under
det första halvåret och till 234,2 mkr (262,5) under det andra
kvartalet. Nedgången under kvartalet, som är hänförlig till
affärsområdets svenska kylgrossistverksamhet, har flera förklaringar.
Dels var motsvarande period 2002 mycket stark bland annat till följd av
hög investeringstakt i livsmedelsbutiker samt konvertering till mer
miljövänliga köldmedia, dels var marknaden ovanligt svag under
kvartalet. Marknadsnedgången bedöms som tillfällig och en stabilisering
förväntas under andra halvåret.

Försäljningen i Polen och Östeuropa har visat fortsatt hög tillväxt.
Norge hade en god försäljningsutveckling. Danmark och Finland visade en
viss tillväxt.

För affärsområdet Industriteknik blev omsättningen 264,0 mkr (262,5)
under det första halvåret och 135,0 mkr (135,9) under det andra
kvartalet. Försäljningen av förbrukningsvaror och konsumentvaror har
ökat medan den minskat för investeringsvaror.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar blev 39,3 mkr
(47,8) för årets sex första månader. Nedgången beror i huvudsak på ett
lägre rörelseresultat under det andra kvartalet då det uppgick till 26,1
mkr (33,0). Det lägre resultatet förklaras av ett minskat resultat för
affärsområdet Kyla.

Affärsområdet Kyla visade ett rörelseresultat på 30,0 mkr (40,3) under
det första halvåret och 20,3 mkr (28,8) under det andra kvartalet.
Minskningen är hänförlig till lägre volymer inom den svenska
kylgrossistverksamheten. Bruttomarginalen är däremot oförändrad. Ett
besparingsprogram initierades under det andra kvartalet för att anpassa
kostnaderna vilket förväntas ge positiva resultateffekter under det
andra halvåret.

För affärsområdet Industriteknik blev rörelseresultatet 16,9 mkr (16,1)
under det första halvåret och 10,1 mkr (8,9) under det andra kvartalet.
Resultatet har påverkats positivt av bland annat en svagare dollar men
negativt av lägre provisionsintäkter.

Koncernens rörelseresultat efter goodwillavskrivningar uppgick till 32,1
mkr (41,2) under det första halvåret och 22,5 (30,0) under det andra
kvartalet.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto förbättrades till -4,8 (-6,9) under hela
rapportperioden och till -2,7 (-3,5) under det andra kvartalet beroende
på en lägre räntenivå samt en minskning av de räntebärande skulderna.
Resultatet före skatt blev 27,3 mkr (34,3) och 19,8 (26,8) för
respektive period. Trots ett lägre halvårsresultat än föregående år är
erets utfall det näst bästa under den senaste femårsperioden. Vinsten
per aktie uppgick till 2,85 kronor (3,51) under det första halvåret och
2,09 kronor (2,82) för det andra kvartalet.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner samt förvärv har
under rapportperioden uppgått till 23,1 mkr (12,7). Likvida medel
inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 122,6 mkr (79,7) per den
sista juni. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 388,6 mkr
(384,6). Förändringen av eget kapital var under rapportperioden -15,7 (-
2,4). Den bestod av periodens resultat om 17,7 mkr (21,9), med avdrag
för utdelning om 24,9 mkr (18,7) samt köp av egna aktier om 1,5 mkr (0).
Omräkningsdifferenser uppgick till -7,0 mkr (-5,6). Soliditeten var 42,2
procent (40,5) den sista juni 2003. Medeltalet anställda under perioden
uppgick till 673 (672).

Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste
årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer införts
sedan årsskiftet. Någon omräkning av tidigare år har ej gjorts då
förändringarna ej bedömts som väsentliga.

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Industriteknik
armaturgrossisten BOLTHi AB i Ängelholm. BOLTHi importerar trädgårds-
och utomhusbelysning. Företaget omsätter cirka 16 mkr på årsbasis och
ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med den 1 mars 2003.

G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Industriteknik verksamheten
i Slipex i Grängesberg AB. Slipex marknadsför och säljer
diamantslipskivor på den svenska marknaden. Företaget omsätter cirka 11
mkr och har en god lönsamhet. Slipex verksamhet ingår i G & L Beijers
räkenskaper från och med den 1 juli 2003.

G & L Beijers affärsområde Kyla erhöll efter rapportperiodens utgång en
stor order från ett av Danmarks största byggprojekt - DR Byen. DR Byen
är ett nytt multimediahus i Örestad, avsett för Danmarks Radio och TV.
Hela projektet är beräknat att kosta cirka fem miljarder danska kronor.
Beijer Kyla skall leverera utrustning och produkter för luft
konditionering till DR Byen. Beställningen och eventuellt tillkommande
beställningar medför ett avsevärt tillskott till de tillverkande
företagens omsättning under 2003 och 2004. Affärsområdets tillverkande
företag omsätter cirka 250 mkr per år.

Kommande rapporter
Delårsrapport för årets nio första månader publiceras den 22 oktober 2003.
Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 5 februari 2004.

Malmö den 21 augusti 2003
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

För fullständig rapport, inklusive tabeller och diagram, se vår hemsida
www.beijers.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT01340/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT01340/wkr0002.pdf Hela rapporten