Search glas

02-08-15

Delårsrapport januari – juni 2002

G & L Beijer AB
Delårsrapport januari - juni 2002

· Nettoomsättningen steg med 7,5 procent till 733,5 mkr (682,6) under
första halvåret.
· Resultatet före skatt uppgick till 34,3 mkr (21,9) under första
halvåret motsvarande en ökning på 57 procent.
· Nettoomsättningen ökade med 9,5 procent till 398,4 mkr (363,7) under
andra kvartalet.
· Resultatet före skatt steg med 69 procent till 26,8 mkr (15,9) under
andra kvartalet.
· Breddat ägande och nya huvudägare.
· Förvärv av den finländska kylgrossisten Ageko.
· Stor order från AvestaPolarit.
· Extra bolagsstämma i oktober.

Omsättning
G & L Beijer-koncernen visade en stark och stabil utveckling under det
första halvåret. Omsättningen ökade med 7,5 procent till 733,5 mkr
(682,6). Koncernens omsättning steg med 9,5 procent till 398,4 mkr
(363,7) under andra kvartalet. Försäljningsökningen förklaras av en god
utveckling på koncernens huvudmarknader i Sverige, Danmark, Norge och
Finland. G & L Beijer har också en bredd och ett djup i produktutbudet
som spänner över många branscher vilket ger verksamheten en god
stabilitet.
Organisk tillväxt svarar för huvuddelen av omsättnings-ökningen medan
förvärv bidragit med en mindre del.

Affärsområdet Kyla har haft en positiv utveckling. Under första halvåret
steg försäljningen med 7 procent till 471 mkr (439,4). Försäljningen
ökade med 10 procent till 262,5 mkr (238,2) under andra kvartalet.
Ökningen förklaras av en stark tillväxt på Kylas samtliga marknader.
Handels- och grossistföretagen, som svarar för två tredjedelar av
affärsområdets omsättning, ökade sin försäljning med 13 procent under
det första halvåret medan tillverkningsföretagens omsättning var
oförändrad.

Affärsområdet Industriteknik ökade sin omsättning med 8 procent till
262,5 mkr (243,2) under första halvåret. Under andra kvartalet steg
omsättningen likaså med 8 procent till 135,9 mkr (125,5).
Det är främst försäljningen av förbrukningsvaror och konsumentvaror
såsom handverktyg som förklarar försäljningsökningen medan det varit
fortsatt dämpat på marknaden för investeringsvaror.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade med 35
procent till 47,8 mkr (35,5) under första halvåret. Under andra
kvartalet steg rörelseresultatet med 43 procent till 33,0 mkr (23,0).

Affärsområdet Kyla visade en markant resultat-förbättring.
Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 40,3 mkr (27,6)
vilket motsvarande en uppgång på 46 procent. Rörelsemarginalen blev 8,6
procent (6,3). Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 52
procent till 28,8 mkr (18,9). Det motsvarade en rörelsemarginal på 11,0
procent (7,9). Den kraftiga resultatförbättringen kan hänföras till
positiva effekter från förra årets åtgärdsprogram och en god
försäljningsutveckling. Härtill har de senaste årens satsningar på
marknaderna i Baltikum och Polen fallit väl ut och bidrar nu positivt
till resultatet.

Affärsområdet Industriteknik ökade sitt rörelseresultat med 10 procent
till 16,1 mkr (14,7) under första halvåret. Rörelsemarginalen uppgick
till 6,1 procent (6,0). Resultatet för andra kvartalet blev 8,9 mkr
(7,1) motsvarande en ökning på 25 procent. Det gav en rörelsemarginal på
6,5 procent (5,7). Förbättringen av resultatet förklaras främst av
positiva effekter från förra årets åtgärdsprogram.

Koncernens avskrivningar på goodwill uppgick till 6,6 mkr (5,5) under
första halvåret. Rörelseresultatet efter avskrivningar på goodwill steg
med 37 procent till 41,2 mkr (30,0) under första halvåret och med 49
procent till 30,0 mkr (20,1) under andra kvartalet.

Resultat före och efter skatt
Koncernens finansnetto förbättrades till -6,9 mkr (-8,1) för första
halvåret och till -3,2 mkr (-4,3) för andra kvartalet. Resultatet före
skatt uppgick till 34,3 mkr (21,9) under första halvåret. Under andra
kvartalet ökade resultatet före skatt med 69 procent till 26,8 mkr
(15,9). Vinsten per aktie efter beräknad skatt blev 3,51 kronor (2,23)
för första halvåret.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i anläggningar och maskiner har under första
halvåret uppgått till 12,7 mkr (22,1). Likvida medel inklusive
outnyttjad checkräkningskredit uppgick till 79,7 mkr (62,8) den 30 juni
2002. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 384,6 mkr
(367,8). Förändringen av eget kapital under rapportperioden var -2,4 mkr
(-19,9). Förändringen bestod av periodens resultat om 21,9 mkr (13,9),
utdelning om 18,7 mkr (37,3) samt omräknings-differenser om -5,6 mkr
(3,5). Soliditeten uppgick till 40,5 procent (36,8) vid utgången av
första halvåret. Medeltalet anställda var 672 (690) under perioden.

Viktiga händelser
G & L Beijer fick i slutet av maj ett breddat ägande och nya huvudägare
i och med att tidigare huvudägaren Jan Hain avyttrade A- och B-aktier
motsvarande 55,5 procent av rösterna och 28,5 procent av kapitalet.
Delar av G & L Beijers styrelse och ledning förvärvade A-aktierna.
Institutioner förvärvade B-aktierna. De nya huvudägarna har lång
erfarenhet av G&L Beijers verksamhet. Strategin ligger fast med
koncentration på affärsområdena Kyla och Industriteknik samt att vara en
ledande aktör inom industriell handel i Norden. Med anledning av
ägarförändringarna kommer G & L Beijer att hålla extra bolagsstämma i
oktober för att besluta om vissa förändringar av styrelsen.
G & L Beijer förvärvade genom affärsområdet Beijer Kyla den finländska
grossisten inom kyltekniska komponenter Ageko OY i maj. Ageko omsätter
cirka sju miljoner kronor och ingår i G & L Beijers räkenskaper från och
med 1 juni 2002.

Koncernen erhöll genom G & L Beijer OY, Beijers finländska dotterbolag
inom affärsområdet Industriteknik, en betydande order från AvestaPolarit
på huvudutrustning till ett varmvalsverk i Torneå.
G & L Beijer är agent och representerar tyska SMS-Demag som svarar för
leveranser och installation.
För G & L Beijer är det en provisionsaffär som inte påverkar koncernens
omsättning men bidrar positivt till resultatet under åren 2002-2004.

Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste
årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer införts
sedan årsskiftet. Någon omräkning av tidigare år har ej gjorts då
förändringarna ej bedömts som väsentliga.

Kommande rapporter
· Delårsrapport för årets nio första månader publiceras den 23
oktober 2002.
· Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 30 januari 2003.

Malmö den 15 augusti 2002
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

För diagram och tabeller, välkommen till vår hemsida www.beijers.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00260/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00260/wkr0002.pdf