Search glas

01-10-23

Delårsrapport för G & L Beijer AB, januari – september 2001

Delårsrapport för G & L Beijer AB, januari - september 2001

· Nettoomsättningen steg med 19 procent till 1019 mkr.
· Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 45,2 mkr (41,0).
· Resultatet före engångsposter och skatt blev 32,1 mkr (28,8).
· I resultatet ingår engångsposter om -0,9 mkr år 2001 och 20,3 mkr
år 2000.
· Resultatet före skatt blev 31,2 mkr (49,1).

Koncernens omsättning
G & L Beijerkoncernen ökade omsättningen med 19 procent till 1018,9 mkr
(859,7) under årets nio första månader exklusive Beijer Electronics som
delades ut till aktieägarna i juni 2000. Nedanstående sifferjämförelser
exkluderar därför genomgående Beijer Electronics. Under det tredje
kvartalet steg koncernens omsättning med 18 procent till 336,3 mkr
(285,9).
Tillväxten förklaras av en generellt fortsatt god marknadsutveckling i
Norden. Koncernen har således ännu inte påverkats av den markanta
avmattningen i konjunkturen delvis beroende på att G & L Beijer är ett
sencykliskt företag. Flera förvärv under 2000 och 2001 samt positiva
valutaeffekter har också bidragit till tillväxten.

Affärsområdenas omsättning
Affärsområdet Kylas omsättning steg med 12 procent till 659,2 mkr
(590,6) under rapportperioden. Marknaderna i Danmark, Norge och Finland
visar en stark utveckling medan Sverige visar en oförändrad omsättning.
Kylas satsning på marknaderna i Baltikum och Polen har utvecklats väl.
Under tredje kvartalet ökade affärsområdets omsättning med 12 procent
till 219,8 mkr (196).

Affärsområdet Industriteknik visar en fortsatt hög tillväxt.
Omsättningen steg med 34 procent till 359,7 mkr (269,1) under årets nio
första månader. Det är främst företagsförvärv men även en positiv
marknadsutveckling som ligger bakom den goda tillväxten. Under tredje
kvartalet ökade affärsområdets omsättning med 30 procent till 116,5 mkr
(89,9).

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och engångsposter
steg med 9 procent till 53,7 mkr (49,3) under niomånadersperioden. I
årets resultat ingår engångskostnader med 0,9 mkr. I resultatet för 2000
ingick positiva engångsposter med 20,3 mkr från fastighetsförsäljningar
och SPP-medel. Motsvarande
rörelseresultat för tredje kvartalet var 18,2 mkr (14,4).

Affärsområdet Kyla visar ett rörelseresultat på 43,1 mkr (44,2) för de
tre första kvartalen. Det motsvarade en rörelsemarginal på 6,5 procent
(7,5). Affärsområdets handelsföretag har utvecklats väl medan
tillverkningsföretagen har haft en sämre utveckling. Rörelseresultatet
för tredje kvartalet 2001 steg till 15,5 mkr (14,6). I resultatet för
tredje kvartalet 2000 ingick SPP-medel. Det innebar att det
underliggande resultatet visade en större ökning under tredje kvartalet
och att det även steg under hela niomånadersperioden.

Rörelseresultatet för Industriteknik ökade till 19,0 mkr (18,2).
Rörelsemarginalen blev 5,3 procent (6,8). Den goda
försäljningstillväxten och företagsförvärv har bidragit positivt till
resultatökningen. Resultatet för tredje kvartalet, 4,3 mkr (7,0), har
dock dämpat resultattillväxten för hela rapportperioden. Nedgången under
tredje kvartalet förklaras av kostnader för avtalspensioner samt att SPP-
medel ingick i resultatet för 2000. Justerat för dessa poster har det
underliggande resultatet ökat även under det tredje kvartalet.

Koncernens avskrivningar på goodwill var under perioden 8,5 mkr (8,3).
Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar men före engångsposter
uppgick till 45,2 mkr (41,0). Motsvarande rörelseresultat för tredje
kvartalet var 15,2 mkr (11,9).

Resultat före skatt
Koncernens finansnetto blev -13,1 (-12,2). Under årets nio första
månader uppgick resultatet före engångsposter och skatt till 32,1 mkr
jämfört med 28,8 mkr 2000. Resultatet före skatt blev 31,2 mkr (49,1).

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i goodwill, maskiner och anläggningar har under
perioden uppgått till 24,3 mkr (31,7). Likvida medel inklusive
outnyttjad checkräkningskredit var 72,2 mkr (83,6) per den 30 september
2001. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 386,0 mkr
(378,7). Förändringen av eget kapital under niomåndersperioden var -5,8
mkr (-46,6).
Den består av periodens resultat om 19,6 mkr (46,8),
omräkningsdifferenser om 16,0 mkr (-4,0) minskat med utdelning om 37,3
mkr (37,3), utdelning av Beijer Electronics (52,1) samt effekt av
uppskjuten skatt på -4,1 mkr, i enlighet med Redovisningsrådets nya
rekommendationer.
Soliditeten uppgick till 38 procent (42,2) vid utgången av september.
Medeltalet anställda under de tre första kvartalen var 690 (666). Denna
delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste
årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer införts
sedan årsskiftet. Ändringarna har inte påverkat koncernens resultat före
skatt.

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade genom dotterbolaget Lundgrens
Maskinförnödenheter inom affärsområdet Industriteknik Slanggrossisten
Ekonil AB, Helsingborg, i april 2001. Ekonil har som affärsidé att sälja
och lagerhålla industrislang i plast och gummi med tillhörande
kopplingar. Omsättningen under bolagets senaste verksamhetsår uppgick
till 23 mkr och vinsten före skatt var 3 mkr. Företaget har 12
anställda. Ekonil ingår i
G & L Beijers räkenskaper från och med 1 april 2001.

G & L Beijer sålde i maj en fastighet i Göteborgsområdet.
Försäljningspriset uppgick till 10 mkr.

Kommande rapporter
· Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 31 januari 2002.

Malmö den 23 oktober 2001
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00440/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00440/bit0001.pdf