Search glas

00-10-18

Delårsrapport för G & L Beijer AB, januari – september 2000

Delårsrapport för G & L Beijer AB,

januari - september 2000

*Nettoomsättningen uppgick till 1020 mkr (1106)
*Rörelseresultatet ökade till 78,7 mkr (75,7)
*Resultatet före skatt ökade till 66,9 mkr (65,0)
*Exklusive Beijer Electronics uppgick resultatet före skatt till 49,1 mkr
(39,0)

Koncernens omsättning
G & L-Beijer-koncernens nettoomsättning uppgick till 1020,1 mkr (1106,1)
för årets nio första månader. Exklusive affärsområdet Automation (Beijer
Electronics), som avskiljdes och delades ut till G & L Beijers aktieägare
den 31 maj 2000, uppgick omsättningen till 859,7 mkr (864,4).

Den i stort oförändrade omsättningen motsvaras dock av en viss volymmässig
uppgång. Det är den starkare kronan som, vid omräkning till kronor vad
avser koncernens försäljning i Danmark, Finland och Norge, förklarar
skillnaden mellan värde och volym. Omsättningen i Sverige har ökat men G &
L Beijer är med en stor försäljning av investeringsvaror och
underhållprodukter till basindustrin ett sencykliskt företag. Den starkare
inhemska konjunkturen har därför ännu inte fått genomslag i försäljningen.
Under tredje kvartalet steg koncernens omsättning (exklusive Beijer
Electronics) med 3,2 procent till följd av förvärv.

Affärsområdenas omsättning
Affärsområdet Kyla hade en i stort sett oförändrad fakturering på 590,6
mkr (591,4). De svenska och finländska marknaderna har visat en god
utveckling och har kompenserat utvecklingen i Danmark och Norge.
Sammantaget skulle affärsområdets fakturering ha varit 15 mkr högre om
inte kronan hade förstärkts. Faktureringen steg med tre procent under
andra kvartalet. Den föll tillbaka marginellt under det tredje kvartalet.
Nedgången förklaras av den varma sommaren 1999 som innebar god försäljning
av luftkonditionering vilket inte kunde upprepas under innevarande år.

För affärsområdet Industriteknik var omsättningen 269,1 mkr (273,0).
Minskningen är hänförlig till tidigare avyttringar av verksamheter. Den
svenska konjunkturuppgången har heller ännu inte slagit igenom i ökad
försäljning. Omsättningen steg dock med cirka elva procent under tredje
kvartalet till följd av förvärvet av ETC Verktyg. Under tredje kvartalet
blev även ett agenturavtal med SMS-Demag klart vilket förväntas bidra
positivt till framtida försäljning.
SMS-Demag tillverkar stålverksutrustning.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar blev 87,0 mkr
(85,7). Exklusive Beijer Electronics uppgick rörelseresultatet till 69,6
mkr (59,8).
I årets rörelseresultat ingår realisationsvinster från försäljning av
fastigheter med 15,5 mkr och SPP-medel med 4,8 mkr.

Affärsområdet Kyla hade ett oförändrat rörelseresultat på 44,2 mkr (44,4).
Det motsvarar en rörelsemarginal på 7,5 procent (7,5). Resultatnivån har
kunnat upprätthållas trots den starkare kronan samtidigt som SPP-medel
påverkat resultatet positivt. Affärsområdet Industriteknik har ökat sitt
resultat till 18,2 mkr (16,8) motsvarande en rörelsemarginal på 6,8
procent (6,2). Uppgången förklaras av effekter från
omstruktureringsprogrammet som inleddes i slutet av förra året samt SPP-
medel.

Koncernens avskrivningar på goodwill var under perioden 8,3 mkr (10,0).
Rörelseresulatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 78,7 mkr (75,7).

Resultat före skatt
Finansnettot blev minus 11,8 mkr (-10,7). Resultatet före skatt uppgick
till 66,9 mkr (65,0). Exklusive Beijer Electronics uppgick resultatet före
skatt till 49,1 mkr (39,0).

Affärsområde Automation
Automation - Beijer Electronics - avskiljdes från koncernen den 31 maj
2000 och delades ut till aktieägarna i G & L Beijer i början av juni.
Automation ingår i G & L Beijer under perioden januari-maj. Affärsområdets
fakturering denna period uppgick till 160,4 mkr (133,3). Rörelseresultatet
blev 17,4 mkr (11,2). Beijer Electronics lämnar egen niomånadersrapport
den 18 oktober 2000.

Investeringar, likviditet och antal anställda
Koncernens investeringar i goodwill, maskiner och anläggningar har under
perioden uppgått till 31,7 mkr (41,0). Likvida medel inklusive outnyttjad
checkräkningskredit var 83,6 mkr (87,9) per den 30 september 2000. Fordran
av ej resultatförda SPP-medel uppgår till 25,2 mkr. Soliditeten var 42,2
procent (38,9).
Medeltalet anställda uppgick till 666 (817).

Aktiens utveckling
Beijer Electronics delades ut till G & L Beijers aktieägare den 2 juni
2000. Det innebär att årets avkastning får beräknas utifrån den
sammanlagda utvecklingen för respektive aktie. Köpkursen för G & L Beijer
var 57,5 kronor och för Beijer Electronics 74 kronor per den 13 oktober
2000. Inklusive utdelning om sex kronor innebär det en totalavkastning
hittills under året på 40 procent jämfört med en nedgång på tre procent
för Findatas avkastningsindex under samma period.

Ekonomisk information
Bokslutskommuniké för 2000 publiceras 31 januari 2001.

Malmö den 18 oktober 2000
G & L BEIJER AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00390/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00390/bit0002.pdf