Search glas

01-04-25

Delårsrapport för G & L Beijer AB, januari – mars 2001

Delårsrapport för G & L Beijer AB,
januari - mars 2001

Koncernens omsättning
Under första kvartalet 2001 steg koncernens omsättning med 21 procent
till 318,9 mkr (263,0) exklusive Beijer Electronics. Inklusive Beijer
Electronics som delades ut till aktieägarna i juni 2000 uppgick
G & L Beijer-koncernens omsättning till 354,4 mkr under första kvartalet
2000.
Den stigande försäljningen förklaras av fortsatt starka marknader i
Sverige och Finland samt återhämtning på marknaderna i Danmark och
Norge. Koncernen har ännu inte påverkats av någon avmattning i
konjunkturen. Flera lyckade förvärv under 2000 har också bidragit
positivt till omsättningsökningen.

Affärsområdenas omsättning
Affärsområdet Kyla visade på god organisk tillväxt under
rapportperioden. Omsättningen steg med 14 procent till 201,2 mkr
(176,4). Samtliga marknader har utvecklats positivt. Försäljningen i
Danmark steg med 20 procent och med vardera 13 procent i Norge och
Finland. Uppgången i Sverige blev 7 procent. Tillverkningsföretagen i
Sverige visade en god omsättningsutveckling under kvartalet. Sammantaget
ökade tillverkningsföretagen sin omsättning med 16 procent och
handelsföretagen med 10 procent.

För affärsområdet Industriteknik uppgick omsättningen till 117,7 mkr
(86,6). Det motsvarade en ökning på 36 procent. Den goda tillväxten
förklaras av såväl flera företagsförvärv som en positiv
marknadsutveckling.
Den norska marknaden återhämtade sig och visade tillsammans med den
svenska marknaden den starkaste utvecklingen.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar steg med 30
procent till 12,5 mkr (9,6) exklusive Beijer Electronics. Inklusive
Beijer Electronics uppgick rörelseresultatet till 18,7 mkr första
kvartalet 2000.

Affärsområdet Kyla ökade sitt rörelseresultat med 16 procent till 8,7
mkr (7,5). Det motsvarade en rörelsemarginal på 4,3 procent (4,3). Den
goda volymutvecklingen har bidragit till resultatökningen. Affärsområdet
Industriteknik visade en kraftig ökning av rörelseresultatet som steg
med 55 procent till 7,6 mkr (4,9). Det motsvarade en rörelsemarginal på
6,5 procent (5,7). Ökningen förklaras huvudsakligen av den goda
försäljningstillväxten och positiva bidrag
från förvärv.

Koncernens avskrivningar på goodwill var under perioden 2,7 mkr (2,4).
Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar var 9,9 mkr (7,2)
exklusive Beijer Electronics.

Resultat före skatt
Koncernens finansnetto blev -3,9 mkr (-4,3).
Resultatet före skatt ökade till 6,0 mkr (2,7) exklusive Beijer
Electronics. Inklusive Beijer Electronics uppgick resultatet före skatt
till 12 mkr första kvartalet 2000.

Investeringar, likviditet och antal anställda
Koncernens investeringar i goodwill, maskiner och anläggningar har under
perioden uppgått till 8,5 mkr (5,7). Likvida medel inklusive outnyttjad
checkräkningskredit var 50,3 mkr (94,1) per den 31 mars 2001.
Soliditeten var 41,6 procent (42,4). Medeltalet anställda uppgick till
678 (801).

Händelser efter rapportperiodens utgång
G & L Beijer har genom dotterbolaget Lundgrens Maskinförnödenheter inom
affärsområdet Industriteknik träffat avtal om förvärv av Slanggrossisten
Ekonil AB, Helsingborg. Ekonil har som affärsidé att sälja och
lagerhålla industrislang i plast och gummi med tillhörande kopplingar.
Omsättningen under bolagets senaste verksamhetsår uppgick till 23,0 mkr
och vinsten före skatt var 3,0 mkr. Företaget har 12 anställda. Ekonil
ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med 1 april 2001.

Ekonomisk information
· Delårsrapport för sex månader publiceras den 15 augusti 2001.
· Delårsrapport för nio månader publiceras den 23 oktober 2001.

Malmö den 25 april 2001
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

För diagram och tabeller, se vår hemsida, www.beijers.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT01580/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT01580/bit0001.pdf