Search glas

01-08-15

Delårsrapport för G & L Beijer AB, januari – juni 2001

Delårsrapport för G & L Beijer AB,
januari - juni 2001

· Nettoomsättningen steg med 19 procent till 682,6 mkr (573,8)
exklusive Beijer Electronics, som delades ut till aktieägarna i juni
2000.
· Rörelseresultatet före engångsposter var oförändrat och blev 30
mkr.
· Resultatet före engångsposter och skatt uppgick till 21,9 mkr
(20,5).
· I resultatet för 2001 ingår inga engångsposter netto. I resultatet
för 2000 ingick vinster från fastighetsförsäljningar med 16,1
mkr netto.
· Förvärv av Slanggrossisten Ekonil AB.
· Avyttring av fastighet i Göteborgsområdet för 10 mkr.

Koncernens omsättning
G & L Beijerkoncernens omsättning ökade med 19 procent till 682,6 mkr
(573,8) under första halvåret exklusive Beijer Electronics som delades
ut till aktieägarna i juni 2000.
Nedanstående sifferjämförelser är därför genomgående exklusive Beijer
Electronics.
Under andra kvartalet steg koncernens omsättning med 17 procent till
363,6 mkr (310,8).
Den stigande försäljningen förklaras av fortsatt starka marknader i
Sverige och Finland samt återhämtning på marknaderna i Danmark och
Norge. Koncernen har således inte påverkats av den markanta avmattningen
i konjunkturen delvis beroende på att G & L Beijer är ett sencykliskt
företag. Härtill kommer flera förvärv under 2000 som svarat för nästan
hälften av omsättningsökningen under rapportperioden.

Affärsområdenas omsättning
Affärsområdet Kylas omsättning steg med elva procent till 439,4 mkr
(394,6) under första halvåret. Ökningen utgjordes uteslutande av
organisk tillväxt. Samtliga marknader har utvecklats positivt. Norge och
Finland svarade för den kraftigaste ökningen. Därefter kom Danmark,
medan Sverige visade en oförändrad omsättning. Under andra kvartalet
ökade affärsområdets omsättning med nio procent till
238,2 mkr (218,2).

Affärsområdet Industriteknik hade en fortsatt hög tillväxt. Omsättningen
steg med 36 procent till 243,2 mkr (179,2). Den goda tillväxten är
hänförlig till främst företagsförvärv men även till en positiv
marknadsutveckling. Den norska marknaden visade en kraftig återhämtning
och hade tillsammans med den svenska marknaden den starkaste
utvecklingen. Affärsområdets omsättning ökade med 36 procent till 125,5
(92,6) under andra kvartalet.

Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och engångsposter
var i stort sett oförändrat och uppgick under halvåret till 35,5 mkr
(34,9). I årets resultat ingår inga engångsposter netto. I resultatet
för 2000 ingick engångsposter om 16,1 mkr från fastighetsförsäljningar.
Motsvarande rörelseresultat uppgick till 23 mkr (25,3) under andra
kvartalet. Minskningen beror på ett lägre resultat inom affärsområdet
Kyla.
Affärsområdet Kyla visar ett rörelseresultat på 27,6 mkr (29,6) för det
första halvåret. Det motsvarade en rörelsemarginal på 6,3 procent (7,5).
Resultatet för andra kvartalet var 18,9 mkr (22,1). Det är
affärsområdets tillverkningsföretag som visar lägre resultat. Nedgången
förklaras av ökade kostnader för insatsvaror som ännu inte kompenserats
av genomförda prishöjningar samt av omstruktureringskostnader.
Affärsområdets handelsföretag visade däremot ett högre resultat.
Rörelseresultatet för Industriteknik ökade med 31 procent till 14,7 mkr
(11,2) under första halvåret. Rörelsemarginalen blev 6 procent (6,3).
Den goda försäljningstillväxten samt positiva bidrag från förvärv ligger
bakom resultatuppgången. Resultatet för andra kvartalet steg med 13
procent till 7,1 mkr (6,3).
Koncernens avskrivningar på goodwill var under perioden 5,5 mkr (5,8).
Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar men före engångsposter
uppgick till 30 mkr (29,1).
Motsvarande rörelseresultat var 20,1 mkr (21,9) under andra kvartalet.

Resultat före skatt
Koncernens finansnetto blev -8,1 mkr (-8,2). Under första halvåret
uppgick resultatet före skatt till 21,9 mkr jämfört med 20,5 mkr 2000
exklusive engångsposter från fastighetsförsäljningar.

Övrig ekonomisk information
Koncernens investeringar i goodwill, maskiner och anläggningar har under
perioden uppgått till 22,1 mkr (23,7). Likvida medel inklusive
outnyttjad checkräkningskredit var 62,8 mkr (69,4) per den 30 juni 2001.
Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 367,8 mkr (374,2).
Förändringen av eget kapital under första halvåret var -24 mkr (-51,1).
Den består av periodens resultat om 13,9 mkr (38,1),
omräkningsdifferenser om 3,6 mkr (0,2) minskat med utdelning om 37,3 mkr
(37,3), utdelning av Beijer Electronics (52,1) samt effekt av uppskjuten
skatt på -4,1 mkr i enlighet med Redovisningsrådets nya rekommenda
tioner.
Soliditeten uppgick till 36,8 procent (39,6) vid utgången av juni.
Medeltalet anställda under första halvåret var 690 (664). Denna
delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste
årsredovisningen. Dock har Redovisningsrådets rekommendationer 9, 18, 19
och 20 införts sedan årsskiftet. Ändringarna har inte påverkat
koncernens resultat före skatt.

Viktiga händelser
G & L Beijer förvärvade genom dotterbolaget Lundgrens
Maskinförnödenheter inom affärsområdet Industriteknik Slangrossisten
Ekonil AB, Helsingborg i april 2001. Ekonil har som affärsidé att sälja
och lagerhålla industrislang i plast och gummi med tillhörande
kopplingar. Omsättningen under bolagets senaste verksamhetsår uppgick
till 23 mkr och vinsten före skatt var 3 mkr. Företaget har tolv
anställda. Ekonil ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med 1 april
2001.
G & L Beijer sålde i maj en fastighet i Göteborgsområdet.
Försäljningspriset uppgick till 10 mkr.

Kommande rapporter
· Delårsrapport för nio månader publiceras den 23 oktober 2001.

Malmö den 15 augusti 2001
G & L Beijer AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00100/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00100/bit0001.pdf Hela rapporten