Search glas

00-08-10

Delårsrapport för G & L Beijer AB, januari – juni 2000

DELÅRSRAPPORT FÖR G & L BEIJER AB,
JANUARI - JUNI 2000

*Nettoomsättningen uppgick till 734,2 mkr (752,4)
*Rörelseresultatet ökade till 62,6 mkr (42,0)
*Resultatet före skatt ökade till 54,4 mkr (36,2)
*Beijer Electronics AB har delats ut
*Fastigheter har sålts för 78 mkr med en reavinst på 16,1 mkr
*Salén Coal AB och ETC Verktygs AB har förvärvats till affärsområde Beijer
Industriteknik
*Metrab Industri AB har förvärvats till affärsområde Beijer Kyla

Försäljning och resultat
Koncernens NETTOOMSÄTTNING uppgick till 734,2 mkr (752,4). I jämförbar
koncernstruktur var föregående års belopp 718,9 mkr.
RESULTATET FÖRE SKATT ökade till 54,4 mkr (36,2). Föregående års
resultat var i jämförbar struktur 31,0 mkr. Ovanstående korrigeringar
avser det under perioden utdelade Beijer Electronics, som i årets resultat
ingår till och med 31 maj.
I årets resultat ingår reavinst vid försäljning av fastigheter med 16,1
mkr. Köpeskillingen uppgick till 78,0 mkr. Koncernens fordringar på SPP,
som uppgår till ca 30 mkr, har ej påverkat resultatet. Beloppet kommer att
resultatföras senare.

Affärsområdenas utveckling
AFFÄRSOMRÅDE KYLA's fakturering uppgick till 394,6 mkr (393,2).
Rörelseresultatet ökade till 29,6 mkr (27,4). Den positiva resultattrenden
fortsatte under andra kvartalet.
I början av året förvärvades Metrab Industri AB, som utvecklar och
tillverkar köldmediehanteringsutrustning och kylaggregat för kylning av
högteknologisk elektronik.

AFFÄRSOMRÅDE INDUSTRITEKNIK minskade faktureringen under perioden
till 179,2 mkr (192,4). Minskningen beror till största delen på verksamhet
som avyttrats.
Rörelseresultatet har däremot ökat till 11,2 mkr (10,4).
Under innevarande år har två företag förvärvats. Salén Coal AB, som
importerar och säljer koks till gjuterier och tillverkare av mineralull,
samt ETC Verktygs AB, som marknadsför handverktyg och tillbehör till den
svenska detaljhandeln.

De nyförvärvade företagen har hittills endast marginellt påverkat
faktureringen och ej påverkat resultatet.

För AFFÄRSOMRÅDE AUTOMATION - Beijer Electronics som sedan 31 maj i
år avskiljts från koncernen genom utdelning - uppgick faktureringen fram
till denna tidpunkt till 160,4 mkr. Motsvarande belopp föregående år var
133,3 mkr. Under samma period - d v s så länge verksamheten ingått i
koncernen uppgick rörelseresultatet till 17,4 mkr (11,2). Beijer
Electronics lämnar egen delårsrapport 2000-08-10.

Investeringar, likviditet och antal anställda
Investeringar i goodwill, maskiner och anläggningar har under perioden
uppgått till 23,7 mkr (31,2).
Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgick
till 69,4 mkr (89,8).

Soliditeten var per 000631 40% (39). Medelantalet anställda uppgick till
798 (816).

Ekonomisk information

* Delårsrapport för 9 månader publiceras den 18 oktober 2000.
* Bokslutskommuniké för 2000 publiceras i januari 2001.

Malmö den 10 augusti 2000
G & L BEIJER AB
Joen Magnusson, VD

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00840/bit0001.doc Hela rapporten
http://www.bit.se/bitonline/2000/08/10/20000810BIT00840/bit0002.pdf Hela rapporten